Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Gorlin-Goltzův syndrom

MUDr.Linda Vavříková, MUDr.Martin Tichý, Ph.D., MUDr.Martina Bienová, Ph.D., MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D.2

2U. S. G. POL s. r. o. Olomouc Gorlin-Goltzův syndrom neboli syndrom névoidních bazaliomů je autozomálně dominantně dědičné onemocnění s variabilní expresivitou a úplnou penetrancí (2) způsobené mutací PTCH genu, který se nachází na dlouhém raménku 9. chromozomu. Asi 40 % mutací vzniká de novo (3). Tento syndrom je charakterizován výskytem mnohočetných bazaliomů spolu s dalšími vývojovými odchylkami – odontogenními keratocystami čelistí, kongenitálními skeletálními abnormalitami, rozšířeným kořenem nosu, hypertelorizmem, neurologickým postižením, fibromy ovárií a vrozenými vadami ledvin a močových cest. Tzv. névoidní fáze onemocnění, která přichází v raném dětství, je charakterizována tvorbou nespecifických tuhých papulí na těle a v obličeji. Kolem 20. roku věku začíná fáze onkogenní, kdy se bazaliomy stávají klinicky i histologicky zřejmými (1). Autoři popisují případ 18leté dívky, u které byl diagnostikován Gorlin-Goltzův syndrom na základě přítomnosti 3 velkých a 3 malých kritérií charakteristických pro toto onemocnění.

Mycosis fungoides a klinické varianty Mycosis fungoides

MUDr.Eliška Langerová

Mycosis fungoides je primárně kožní T-buněčný non-Hodgkinský lymfom. Klinický obraz tohoto nemocnění je velmi pestrý, s čímž souvisí i většinou dlouhá diagnostická latence. Terapie je kombinovaná a multioborová. Jedná se o poměrně indolentní variantu kožního lymfomu v závislosti na stadiu a rozsahu onemocnění. Kromě klasické formy mycosis fungoides rozlišujeme další 3 klinické varianty: pagetoidní retikulózu, folikulární mucinózu a granulomatozní ochablou kůži.

Adherencia, informovanosť a kvalita života

II.časť neintervenčnej klinickej štúdie o účinnosti monoterapie adapalénom

pacientov s acne vulgaris PharmDr. Milica Molitorisová1, doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.2 1Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava 2Dermatovenerologické odd. FN Brno a I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno V predkladanej práci, ktorá je nadväzujúcou druhou časťou k výsledkom neintervenčnej klinickej štúdie o účinnosti monoterapie adapalénom u pacientov s acne vulgaris, sa skúmala adherencia a vplyv ďalších činiteľov na topickú liečbu. Adherencia k liečbe sa určovala podľa modifikovanej Moriskyho škály (MMAS-4) a stanovovaním spotreby lieku v priebehu dvoch mesiacov liečby. Výsledky poukázali na strednú adherenciu pacientov, ktorej celková priemerná hodnota vzrástla zo 69,9 % na 74,5 %. Výsledok je v súlade so signifikantným zlepšením kvality života liečených pacientov (p < 0,0001: DLQI, CDLQI). Skúmaním ďalších vplyvov na správanie pacientov sa zistilo, že z hľadiska komunikácie a edukácie pacientov majú ošetrujúci dermatológovia zásadný vplyv a sú najdôveryhodnejším zdrojom informácie o ochorení a liečbe. Relevantný potenciál v tomto smere predstavujú aj lekárnici, ktorých poradenstvo pacientom môže adherenciu ešte viac podporiť.

Vybrané články

Plísňová onemocnění nehtů

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Onychomykózy reprezentují 50 % všech nehtových postižení. V článku jsou zmíněny klinické formy onychomykóz, etiologická agens a jejich identifikace pomocí mikroskopického a kultivačního vyšetření. Stanovení původce je důležité pro výběr vhodné kauzální terapie. Dále je prezentován přehled léčby celkové pomocí perorálních antimykotik a antimykotických extern. Uvedeny jsou i volně prodejné léky a zdravotnické prostředky. V publikaci jsou na závěr zmíněny predisponující faktory mykóz a preventivní opatření zabraňující jejich vzniku.

Plísňová onemocnění nehtů

MUDr.Eliška Langerová, MUDr.Helena Korandová, CSc.

Onychomykóza je plísňové onemocnění nehtů způsobené dermatofyty, kvasinkami a oportunními hyfomycetami. Častěji bývají postiženy nehty prstů dolních končetin, více u mužů a incidence stoupá s věkem. Na podlkladě postižení nehtové ploténky rozlišujeme 5 typů postižení: distální laterální subungvální onychomykóza (DLSO), superficiální bílá onychomykóza (leukonychia trichophytica; WSO – white superficial onychomycosis), proximální subungvální onychomykóza (PSO), endonyx a totální dystrofická onychomykóza. V diagnostice má nezastupitelnou roli mikroskopické, kultivační a popřípadě i histologické vyšetření. Onychomykóza je progresivní a recidivující onemocnění. Terapie onychomykóz závisí na klinickém typu, počtu postižených nehtů, rozsahu postižení a celkovém stavu a věku pacienta. V následující kazuistice je popsán případ kojence s onychomykózou úspěšně léčeného lokálními antimykotiky.

Keloidní jizvy

MUDr.Jaroslav Urbánek

Keloidní jizvy jsou důsledkem odchylky od normálního hojení ran. Představují kosmetický a v některých případech i medicínský problém s často významnými psychosociálními dopady. Článek stručně shrnuje základní informace o keloidních jizvách a současných možnostech jejich léčby.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.