Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Současné poznatky imunogenetiky ve vztahu k rozvoji závažných polékových kožních reakcí

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D.

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) a Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) patří do širší skupiny závažných polékových kožních reakcí (SCARs – Severe cutaneous adverse reactions). Do této skupiny patří také DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) a DIHS (Drug induced hypersenzitivity syndrome). V průběhu posledního desetiletí dochází k progresi povědomí o patofyziologické povaze jednotlivých syndromů a mechanizmů účinku léků, které k rozvoji těchto stavů vedou. Díky případům nakupení těchto stavů u příbuzných pacientů se došlo k názoru, že za řadou SCARs může být genetická predispozice (zejména v oblasti hlavního histokopatibilního komplexu-MHC). Z tohoto pohledu jsou nejlépe prozkoumané zejména antikonvulziva (lamotrigin, fenytoin, karbamazepin), allopurinol, či některá antiretrovirotika (nevirapin). Následující přehledový článek se pokouší shrnout nejaktuálnější informace z této oblasti.

Jak správně pečovat o jizvy a strie

MUDr.Alena Stumpfová

Hojení rány je proces vedoucí k tvorbě jizvy, která se od nepoškozené kůže odlišuje jak morfologicky, tak i funkčně. V závislosti na genetické dispozici, věku, pigmentaci kůže, lokalizaci a vlastnostech rány může být výsledná jizva hladká, asymptomatická, téměř nerozeznatelná, ale také problematická, charakterizovaná jizvou hypertrofickou nebo keloidní. Oproti tomu strie (pajizévky) vznikají úbytkem elastinových a kolagenních vláken v dermis vlivem hormonálních a vnitřních fyzikálních faktorů. Obě poruchy pojivové tkáně bývají příčinou nežádoucích kosmetických změn, jizvy mohou navíc působit i symptomatické potíže. V léčbě je rozhodující včasný zásah, v samém začátku lze ovlivnit proces hojení rány a výsledný vzhled jizev i strií.

Vybrané články

Porfyria cutanea tarda

MUDr.Hana Mičaníková

Porfyria cutanea tarda je i přes svůj častý výskyt v rámci diferenciální diagnózy mnohdy opomíjena. Neléčená může vést k rozvoji závažných komplikací v podobě jaterního poškození až hepatocelulárního karcinomu. Cílem článku je proto připomenout problematiku této jednotky, zejména její diagnostický algoritmus a terapii s popisem typického případu.

Lichen ruber verrucosus

MUDr.Kateřina Hrbáčová, MUDr.Eva Jašková, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Lichen ruber verrucosus/hypertrophicus reprezentuje relativně vzácnou klinickou variantu, která se projevuje výsevem diseminovaných mnohočetných tuhých nodulů velikosti hrachu či fazole nebo hyperkeratotických ložisek purpurově šedé barvy až velikosti dlaně s maximem projevů na extenzorových stranách končetin a nad interfalangeálními klouby. Autoři popisují kazuistiku pacienta s histologicky verifikovaným lichen planus verrucosus s dobrou odpovědí na systémovou terapii retinoidy.

Akné z pohledu pediatra

MUDr.Jan Štěpán

Akné vulgaris představuje jedno z problémových onemocnění, se kterými se dermatolog nebo pediatr v běžné praxi setkávají. Vyskytuje se v nejrůznějších věkových kategoriích a má celou řadu podob. Pro pacienta je klíčovým bodem nejen správná volba terapie, ale i nalezení účinné mezioborové spolupráce, bez které si lze maximální úspěch jen těžko představit. Nestojíme totiž jen před problémem lokálního kožního nálezu, ale před komplexem potíží, které toto multifaktoriální onemocnění mazových žláz a přilehlé kůže pacientům přináší. Rovina estetických problémů a sociálně psychologická je mnohdy tíživější než samotné onemocnění z pohledu klinického.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.