Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Monoterapie adapalenem u pacientů s akné – výsledky otevřené klinické studie I. část neintervenční klinické studie s hodnocením účinnosti monoterapie adapalenem u pacientů s acne vulgaris

doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc., PharmDr.Milica Molitorisová

V článku jsou uvedeny výsledky klinického sledování účinnosti adapalenu v léčbě acne vulgaris I. a II. stupně. Studie proběhla v období od února 2015 do června 2015 ve 25 dermatologických pracovištích České republiky. Celkový počet pacientů činil 223. Léčba trvala 8 týdnů se 4 klinickými kontrolami. Studie prokázala účinnost monoterapie adapalenu, kdy po 8 týdnech léčby došlo ke snížení zánětlivých projevů akné o 67 % a nezánětlivých projevů o 62 %. Rovněž bylo prokázáno statisticky významné snížení stupně akné. Současně byly zhodnoceny nežádoucí účinky, adherence k léčbě, kvalita života a informace poskytnuté pacientům. Účast ve studii řádně ukončilo 211 pacientů.

Udržovací léčba akné

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Klinické projevy se zpravidla opakují roky, a akné se proto dnes považuje za chronické onemocnění. Dnešní strategie léčby zahrnuje indukční fázi následovanou fází udržovací. Udržovací léčba (maintenance therapy) může být definována jako pravidelné užívání vhodného léčebného prostředku k zabezpečení remise akné. Udržovací léčba, zjednodušeně řečeno, zahrnuje léčbu mikrokomeda. Základem terapie jsou tedy komedolytické preparáty, především lokální retinoidy. Jako alternativa retinoidů může být užita kyselina azelaová. Benzoylperoxid je vhodný v kombinaci s lokálními retinoidy zejména při přítomnosti zánětlivých projevů. Nedílnou součástí je doplňková léčba zahrnující především vhodnou lékařskou kosmetiku a zdravou životosprávu včetně zákazu kouření.

Vybrané články

Plísňová onemocnění nehtů

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Onychomykózy reprezentují 50 % všech nehtových postižení. V článku jsou zmíněny klinické formy onychomykóz, etiologická agens a jejich identifikace pomocí mikroskopického a kultivačního vyšetření. Stanovení původce je důležité pro výběr vhodné kauzální terapie. Dále je prezentován přehled léčby celkové pomocí perorálních antimykotik a antimykotických extern. Uvedeny jsou i volně prodejné léky a zdravotnické prostředky. V publikaci jsou na závěr zmíněny predisponující faktory mykóz a preventivní opatření zabraňující jejich vzniku.

Udržovací léčba akné

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Klinické projevy se zpravidla opakují roky, a akné se proto dnes považuje za chronické onemocnění. Dnešní strategie léčby zahrnuje indukční fázi následovanou fází udržovací. Udržovací léčba (maintenance therapy) může být definována jako pravidelné užívání vhodného léčebného prostředku k zabezpečení remise akné. Udržovací léčba, zjednodušeně řečeno, zahrnuje léčbu mikrokomeda. Základem terapie jsou tedy komedolytické preparáty, především lokální retinoidy. Jako alternativa retinoidů může být užita kyselina azelaová. Benzoylperoxid je vhodný v kombinaci s lokálními retinoidy zejména při přítomnosti zánětlivých projevů. Nedílnou součástí je doplňková léčba zahrnující především vhodnou lékařskou kosmetiku a zdravou životosprávu včetně zákazu kouření.

Kryoterapie – možnosti ošetření

MUDr.Karolína Kykalová

Kryoterapie je jednou z nejužívanějších metod v ambulancích dermatologů. Někdy je nazývána – kryochirurgie nebo kryalizace. Je užívána pro léčbu mnoha benigních i maligních kožních lézí. Efekt léčby závisí hlavně na použité technologii, době a intenzitě ošetření a správné indikaci.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.