reklama

Dermatol. praxi 2015; 9(1): 40-42

Plísňová onemocnění nehtů

MUDr.Eliška Langerová1, MUDr.Helena Korandová, CSc.2
1 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
2 Kožní ordinace, Olomouc

Onychomykóza je plísňové onemocnění nehtů způsobené dermatofyty, kvasinkami a oportunními hyfomycetami. Častěji bývají postiženy nehty prstů dolních končetin, více u mužů a incidence stoupá s věkem. Na podlkladě postižení nehtové ploténky rozlišujeme 5 typů postižení: distální laterální subungvální onychomykóza (DLSO), superficiální bílá onychomykóza (leukonychia trichophytica; WSO – white superficial onychomycosis), proximální subungvální onychomykóza (PSO), endonyx a totální dystrofická onychomykóza. V diagnostice má nezastupitelnou roli mikroskopické, kultivační a popřípadě i histologické vyšetření. Onychomykóza je progresivní a recidivující onemocnění. Terapie onychomykóz závisí na klinickém typu, počtu postižených nehtů, rozsahu postižení a celkovém stavu a věku pacienta. V následující kazuistice je popsán případ kojence s onychomykózou úspěšně léčeného lokálními antimykotiky.

Klíčová slova: onychomykóza, mykologie, antimykotika, kojenecký věk

Fungal infections of nails

Onychomycosis is a fungal infection of nails caused by dermatophytes, yeasts and nondermatophyte fungi. Onychomycosis more often occurs at toenails, at men and the incidence rises with age. There are five types of onychomycosis according to the parts of the nail that are involved: distal lateral subungual onychomycosis (DLSO), superficial white onychomycosis (leukonychia trichophytica; WSO), proximal subungual onychomycosis (PSO), endonyx and total dystrophic onychomycosis. Direct microscopy, culture techniques and additionally histology are necessary to set up the right diagnosis. Onychomycosis is progressive and reoccuring disease. The therapy depends on the clinical type, the number of influenced nails, the area of the nails and a physical status of a patient. In this case report is present the onychomycosis in infant succesfully treated by local antimycotics.

Keywords: onychomycosis, mycology, antimycotics, infants

Zveřejněno: 16. březen 2015


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.