Dermatol. praxi 2015; 9(2): 73-76

Naftifin v léčbě kožních mykóz

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Naftifin je lokální fungicidní allylaminové antimykotikum, které vykazuje účinnost a bezpečnost v léčbě povrchových dermatomykóz. In vitro a in vivo studie biologické dostupnosti prokázaly, že naftifin proniká do stratum corneum v koncentraci, která je dostatečná pro inhibici růstu dermatofytů. Při léčbě naftifinem je dokumentován rychlý nástup účinku a jsou zaznamenány příznivé údaje o trvalém vymizení infekce.

Klíčová slova: naftifin, allylamin, dermatofyty, tinea

Naftitine in the management of dermatomycoses

Naftifine is a member of allylamine antimycotics that possesses only topical activity, has fungicidal mode of action, and is effective and safe in the management of superficial dermatomycoses. In vitro and in vivo bioavailability studies have demonstrated that naftifine penetrates the stratum corneum in sufficient concentration to inhibit the growth of dermatophytes. Rapid onset of clinical activity and favorable data on sustained clearance of infection have been documented with naftifine.

Keywords: naftifine, allylamine, dermatophytes, tinea

Zveřejněno: 22. červen 2015


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.