reklama

Dermatol. praxi 2016; 10(1): 33-37

Pemphigoid gestationis

MUDr.Barbora Daňová1, prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.1, MUDr.Olga Faustmannová, Ph.D., MBA1, MUDr.Jitka Kyclová2
1 Dermatovenerologické oddělení FN Brno
2 Ústav patologie FN Brno Bohunice a LF MU

V kazuistickém sdělení je popsán případ tří pacientek, které byly vyšetřeny na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Brno se vzácnou těhotenskou dermatózou – Herpes gestationis s různě vystupňovaným klinickým obrazem. U prvních dvou pacientek s rozsáhlým exantémem byla nutná hospitalizace a celková kortikosteroidní terapie. Diagnóza byla stanovena na základě klinického obrazu, histologického vyšetření ze vzorku kůže a přímé imunofluorescence. Třetí pacientka, jejíž onemocnění mělo mírný průběh, byla léčena lokálně kortikosteroidními externy a po krátkou dobu celkově antihistaminiky.

Klíčová slova: pemphigoid gestationis, klinický obraz, terapie

Pemphigoid gestationis

The case report describes a case of the three patients which have been examined at Clinic of Dermato-venerology The University Hospital Brno with rare pregnancy disease – Herpes gestationis, with clinical various intensified. For the first two patients with extensive rashes required hospitalization and general corticosteroid therapy. The diagnosis was based on clinical, histological examination of skin biopsy and direct immunofluorescence. The third patient, where the disease was mild, was treated with local corticosteriod therapy and systematic antihistamines.

Keywords: pemphigoid gestationis, clinical features, therapy

Zveřejněno: 1. duben 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.