Dermatol. praxi 2016; 10(2): 70-75

Monoterapie adapalenem u pacientů s akné - výsledky otevřené klinické studie I. část neintervenční klinické studie s hodnocením účinnosti monoterapie adapalenem u pacientů s acne vulgaris

doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc.1, PharmDr.Milica Molitorisová2
1 Dermatovenerologické oddělení FN Brno a I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava

V článku jsou uvedeny výsledky klinického sledování účinnosti adapalenu v léčbě acne vulgaris I. a II. stupně. Studie proběhla v období od února 2015 do června 2015 ve 25 dermatologických pracovištích České republiky. Celkový počet pacientů činil 223. Léčba trvala 8 týdnů se 4 klinickými kontrolami. Studie prokázala účinnost monoterapie adapalenu, kdy po 8 týdnech léčby došlo ke snížení zánětlivých projevů akné o 67 % a nezánětlivých projevů o 62 %. Rovněž bylo prokázáno statisticky významné snížení stupně akné. Současně byly zhodnoceny nežádoucí účinky, adherence k léčbě, kvalita života a informace poskytnuté pacientům. Účast ve studii řádně ukončilo 211 pacientů.

Klíčová slova: acne vulgaris, adapalen krém, adapalen gel

Monotherapy of adapalene in patients with Acne vulgaris - results of an open clinical study

I. part of a non-interventional clinical trials evaluating efficacy of adapalene monotherapy in patients with Acne vulgaris Article presents results of clinical research on treatment effectiveness with adapalene creme or gel in therapy of Acne vulgaris grade I.–II. Research was conducted in period from February 2015 to June 2015 at twenty five Departments of Dermatology in Czech Republic. Total number of patients was 223. Treatment took place 8 weeks including four clinical examinations. The study demonstrated the efficacy of adapalene monotherapy when after 8 weeks of treatment there was a reduction of inflammatory acne symptoms by 67 % and non-inflammatory symptoms by 62 %. It was also demonstrated a statistically significant reduction of the degree of acne. Side effects were evaluated, adherence to treatment, quality of life and the information provided to patients. Participation in a study of 211 patients properly terminated.

Keywords: Acne vulgaris, adapalene creme, adapalene gel

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.