reklama

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 214-219

Svrab u dětí

MUDr.Jana Zímová1, Mgr.et Mgr.Pavlína Zímová2
1 Kožní oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
2 Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostrava

Svrab je epidemická ektoparazitóza vyvolaná zákožkou svrabovou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K přenosu infekce dochází buď přímo, nebo nepřímo. Inkubační doba je 2–3 týdny. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus. V dětském věku se toto onemocnění vyskytuje velmi často. Diagnostika choroby je založená na pozitivní anamnéze nočního pruritu, klinickém obraze a průkazu zákožky v kůži nemocného. Metodou první volby v terapii choroby u dětí je permethrin a síra. Svrab podléhá povinnému epidemiologickému hlášení. V článku popisujeme etiologii, patogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii choroby včetně současné legislativy a protiepidemických opatření.

Klíčová slova: svrab, zákožka svrabová, svědění, diagnostika, terapie

Scabies for paediatrician

Scabies is epidemic ectoparasitosis caused by human parasite Sarcoptes scabiei, var. hominis. The reservoir of a contagion is the man. The transmission of the disease is caused by direct or indirect contact. The incubation period ranges from two to three weeks. The disease is characterised by an intensive night pruritus. In childhood age we can find this disease very frequently. Diagnostics is based on positive night pruritus, clinical picture and demonstration of Sarcoptes scabiei in skin of ill person. The method of the first alternative at children there is permethrin and sulphur. Scabies is subordinated to the obligatory epidemiologic announcement. In the article we describe aetiology, pathogenesis, diagnostics, differential diagnostics, treatment and present legislation with precaution.

Keywords: scab, Sarcoptes scabiei, itch, diagnosis, therapy

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.