Dermatol. praxi 2016; 10(4): 178-180

Nová klasifikace venoaktivních léků

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Chronické žilní onemocnění (CVD – chronic venous disease) představuje celosvětově závažný zdravotní problém, protože jeho prevalence je vysoká – až 84 % populace včetně pacientů s klinickým stadiem C0 (studie Vein Consult Program z roku 2012). Základní součástí konzervativní léčby jsou venoaktivní léky (VAD – venoactive drugs). V roce 2014 byla publikována nová doporučení pro léčbu CVD. Došlo ke změně klasifikace VAD s ohledem na jejich bezpečnost a účinnost. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) je podle nových doporučení jediným venoaktivním lékem se stupněm doporučení 1B (doporučení silné, kvalita důkazů střední – nejvyšší stupeň doporučení). Rutosidy, extrakt z listů červené vinné révy, calcium dobesilát, extrakt ze semen koňského kaštanu a extrakt z listnatce mají stupeň doporučení 2B, nemikronizované diosminy a Gingko biloba pak 2C. MPFF je indikována pro všechna stadia CVD a jako jediný venoaktivní lék je doporučována u léčby žilních bércových vředů.

Klíčová slova: chronické žilní onemocnění, venoaktivní léky, klasifikace, mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce

New classification of venoactive drugs

Chronic venous disease (CVD) represents a major health problem, as its prevalence is high – up to 84% of population including patients with clinical stage C0 (Vein Consult Programme, 2012). Venoactive drugs (VAD) are a basic conservative treatment of CVD. New guidelines for the treatment of CVD were published in 2014. There are changes in classification of VAD based on their safety and efficacy. Micronized purified flavonoid fraction (MPFF) is now the only VAD with grade 1B (a strong recommendation based on moderate evidence). Rutosides, red wine leaves extracts, calcium dobesilate, horse chestnut seed extract and Ruscus extract are all given grade 2B (weak recommendations based on moderate evidence). Nonmicronized diosmins and Gingko biloba are given grade 2C (weak recommendations based on low quality evidence). MPFF is indicated in all stages of CVD and it is the only VAD recommendated in the treatment of venous leg ulcers.

Keywords: chronic venous disease, venoactive drugs, classification, micronized purified flavonoid fraction

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.