Dermatol. praxi 2016; 10(4): 404-409

Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících

MUDr.Martina Kubicová
Dětské oddělení, Městská nemocnice Ostrava &ndash, Fifejdy

Pohlavně přenosné nemoci (STD – Sexually Transmitted Diseases) jsou infekce šířící se pohlavním stykem. Rizikovou skupinou jsou dospívající, kteří předčasně začínají se sexuálním životem, experimentují v sexuální oblasti a nedbají na ochranu svého zdraví. Výskyt těchto nemocí se za poslední roky v České republice zvyšuje. Některé z těchto nemocí podléhají povinnému hlášení. Z těchto nemocí se do roku 2010 nejčastěji vyskytovala syfilida, na druhém místě byla kapavka. Od roku 2011 dochází ke zvyšování infekce kapavkou, která převýšila i počty nakažených syfilidou. V článku jsou přiblíženy zejména pohlavně přenosné nemoci podléhající povinnému hlášení.

Klíčová slova: pohlavně přenosné nemoci, genitál, terapie

Sexually transmitted diseases in adolescents

Sexually transmitted diseases (STDs) are infections spread by sexual intercourse. Adolescents initiating sex early, experimenting sexually, and neglecting their health are a risk group. The incidence of STDs has been increasing in the Czech Republic in recent years. Some of these diseases are compulsorily notifiable. Until 2010, syphilis was the most commonly occurring of these diseases, followed by gonorrhoea. Since 2011, there has been in increase in the rates of gonorrhoea infection that have even exceeded those of syphilis infection. The article particularly deals with the compulsorily notifiable STDs.

Keywords: sexually transmitted diseases, genitalia, treatment

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.