Dermatol. praxi 2016; 10(4): 197-200

První případ nitrofurantoinem indukované toxické epidermální nekrolýzy?

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D.1,2, MUDr.Hana Řihová1, MUDr.Michaela Wilková1,2, MUDr.Markéta Hanslianová3, MUDr.Jitka Kyclová4, prof.MUDr.Pavel Brychta, CSc.1,2
1 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
3 Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
4 Ústav patologie FN Brno

Nitrofurantoin zaznamenává v poslední dekádě výraznou renezanci v používání. Za touto skutečností stojí zejména narůstající rezistence potenciálně patogenních mikroorganizmů způsobující infekci močového systému. Toxická epidermální nekrolýza představuje vystupňovanou alergickou reakci, která se dominantně manifestuje v oblasti kůže a sliznic rozsáhlou exfoliací. Ve většině případů je tento stav navozen užíváním některého z medikamentů. Dnes je známo již více než 150 preparátů, které mohou indukovat rozvoj toxické epidermální nekrolýzy. I přes důkladnou analýzu dostupných databází (Pubmed, Scopus, Web of Science) se nám nepodařilo nalézt ucelenou kazuistiku, která by rozvoj tohoto syndromu po požití nitrofurantoinu popisovala.

Klíčová slova: toxická epidermální nekrolýza, nitrofurantoin

The first case of nitrofurantoin-induced toxic epidermal necrolysis?

Nitrofurantoin has experienced a significant renaissance in use in the past decade. This is particularly due to the increasing resistance of potentially pathogenic microorganisms causing urinary tract infection. Toxic epidermal necrolysis represents an escalated allergic reaction that is predominantly manifested by extensive exfoliation in the area of the skin and mucosae. In the majority of cases, this condition is brought about by the use of some of the medications. Currently, there are over 150 products which are known to be capable of inducing the development of toxic epidermal necrolysis. Despite a thorough analysis of available databases (Pubmed, Scopus, Web of Science), we have failed to find a single case report that would describe the development of this syndrome following the use of nitrofurantoin.

Keywords: toxic epidermal necrolysis, nitrofurantoin

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.