Dermatol. praxi 2016; 10(4): 201-202

Kožní B-buněčné lymfomy

MUDr.Eliška Langerová
FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Mezi primární kožní B-buněčné lymfomy patří 3 základní typy: primárně kožní B-lymfom marginální zóny, primárně kožní B-lymfom z folikulárních center a primárně kožní velkobuněčný B-lymfom dolních končetin. První dva typy jsou poměrně benigní s průměrným 5letým přežitím 95–99 %, na rozdíl od primárně velkobuněčného B-lymfomu dolních končetin, kde průměrné 5leté přežití je 55 %. Terapie B-buněčných lymfomů je multioborová ve spolupráci s hematoonkology (chemoterapie, anti-CD20) a radiačními onkology (radioterapie – cílená, celotělová).

Klíčová slova: primárně kožní B-lymfom marginální zóny, primárně kožní B-lymfom z folikulárních center, primárně kožní velkobuněčný

B-lymfom dolních končetin, chemoterapie, anti-CD20, radioterapie.

Cutaneous B-cell lymphomas There are 3 main types of cutaneous B-cell lymphomas: primary cutaneous marginal zone B- cell lymphoma, primary cutanous follicular center B-cell lymphoma and cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type. First two types are quite benign with mean 5-years survival of 95–99%, on the other hand and cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type is more agressive with mean 5-years survival rate of 55%. Therapy of cutaneous B-cell lymphoma is multidisciplinary in cooperation with hematooncologists ( chemotherapy, anti-CD20) and radion oncologists (radiotherapy- direct, total surface).

Keywords: primary cutaneous marginal zone B-cell lymphoma, primary cutanous follicular center B-cell lymphoma, cutaneous

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.