reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 6-11

Rosacea

doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Rosacea je běžné, chronické, recidivující, zánětlivé kožní onemocnění s různými klinickými subtypy a stupni závažnosti. Dle výboru Národní společnosti odborníků pro rosaceu a její klasifikaci rozlišujeme od roku 2002 čtyři subtypy rosacey. Jednotlivé subtypy mohou v sebe přecházet. Vzácně se vyskytuje rosacea u dětí a granulomátózní rosacea v dospělosti. Lymfedematózní rosacea, perzistující solidní obličejový edém – morbus Morbihan se řadí do skupiny zvláštních forem rosacey. V patofyziologii nemoci se vyskytuje značný počet faktorů, mezi kterými je obtížné najít vzájemné časové a kauzální souvislosti. Proto není znám jeden patogyziologický model vzniku a průběhu rosacey. Gen pro rosaceu nebyl dosud určen, familiární výskyt je přibližně 15%. Etiologicky se uplatňují změny vrozené imunity. Typická je pro rosaceu souběžnost cévních a tkáňových zánětlivých projevů v kůži i oční tkáni. Součástí léčby je poučení pacienta o správné dermato-kosmetice, o možných rizikových faktorech, nutnosti fotoprotekce. Lokální léčba rosacey (ivermectin 1% krém, metronidazol, antibiotika, kyselinu azealovou, benzoylperoxid, síra, isotretionin), celková léčba (tetracyklinová antibiotika, metronidazol, makrolidy, isotretionin). Správná léčba je zcela individuální a žádná nevede k úplnému vyléčení, ale výraznému zvýšení kvality života pacienta. Psychosomatický přístup k nemocnému je součástí léčby.

Klíčová slova: rosacea v přehledu, granulomatózní rosacea, lymfedematózní rosacea

Rosacea

Rosacea is a common, chronic, relapsing inflammatory skin condition consisting of various subtypes and degrees of severity. In 2002, rosacea was classified and standardized by the National Rosacea Society Expert Committee into 4 recognized subtypes, although these patterns often overlap in clinical practice. There are rarer pediatric and granulomatous presentations. Uncommon skin condition is persistent edema of rosacea. Several theories regarding the etiology of rosacea exist: a genetic component, but a rosacea gene has not been detected yet; an altered innate immune response; the presence of characteristic facial or ocular inflammation involving both the vascular and tissue stroma. Patient education regarding trigger avoidance and skin care techniques such as moisturizing and sun protection are important non-pharmacologic first steps in treating rosacea. The treatment of rosacea including several topical drugs (ivermectin, metronidazole, antibiotics, azelaic acid, benzoyl peroxide, sulfacetamide/sulfur, retinoids) and oral ones (mainly tetracyclines, metronidazole, macrolides, isotretinoin). The ideal medication choice dependent on the symptoms and severity of each individual patient. None of these therapies are completely curative. Rosacea profound effects on a person's psychological well-being. Therefore, treating rosacea can greatly affect a person's quality of life. Clinician understanding and patient education are essential for compliance and successful treatment, with psychosomatic approach.

Keywords: an overview of rosacea, granulomatous rosacea, persistent edema of rosacea

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.