reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 12-15

Aktinické keratózy a význam fotoprotekce

MUDr. Patrícia Bakšiová
Kožní oddělení nemocnice Teplice

Aktinická keratóza je velmi častý epiteliální tumor, ze kterého se může vyvinout spinocelulární karcinom, proto je považován někdy za spinocelulární karcinom in situ. Velká většina aktinických keratóz vzniká u lidí se světlou pletí. K potvrzení diagnózy lze použít dermatoskopii. K terapii se využívají chirurgické a nechirurgické metody. Fotoprotekce představuje důležitou prevenci při vzniku kožních nádorů.

Klíčová slova: aktinická keratóza, kožní prekanceróza, UV záření, fotoprotekce

Actinic keratosis and the importance of photoprotection

Actinic keratosis is very common epithelial tumor, from which to be developed squamous cell carcinoma, therefore deemed sometimes for squamous cell carcinoma in situ. The vast majority of actinic keratoses occurs in people with fair skin. The diagnosis usually the certificate may be used dermatoscopy. Treatmens are surgical and non- surgical methods. Photoprotecion is an inportant preventiv in the development of skin tumors

Keywords: actinic keratosis, skin precancerosis, UV radiation, photoprotection

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.