reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 28-30

Léčba pacienta s těžkou formou chronické ložiskové psoriázy, naše zkušenosti s preparátem secukinumab

MUDr. Jitka Ošmerová, MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologické oddělení Fakultní nemocnice Brno

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže postihující 2–4 % středoevropské populace, s výrazným vlivem na fyzické, psychické i sociální aspekty života jedince. Toto onemocnění postihuje nejenom kůži, ale je spojené s řadou komorbidit, z nichž nejčastější je psoriatická artritida. V kazuistice je popsán případ pacienta s velmi těžkým průběhem tohoto onemocnění, charakterizovaným opakovaným sekundárním selháním účinku léčby.

Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, ztráta účinku, secukinumab

Treatment of patient with severe chronic plaque psoriasis, our experience with secukinumab

Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease affecting 2–4 % of the population in Central Europe with significant impact on the physical, mental and social aspects of the individuals life. This disease affects not only the skin, but is associated with a number of comorbidities, the most common being psoriatic arthritis. This case report describes a patient with a very severe course of the disease, characterized by recurrent secondary lack of efficacy of treatment.

Keywords: psoriasis, biological therapy, lack of efficacy, secukinumab

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.