reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 32-34

Pembrolizumab v II. linii léčby metastatického BRAF-mutovaného maligního melanomu Případ dlouhodobé remise po selhání terapie vemurafenibem

MUDr. David Šulc, MUDr. Jana Pukyová, MUDr. Martina Chodacká, MUDr. Aleš Chodacki
Onkologické oddělení a PET-centrum Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Článek se zabývá problematikou léčby II. linie metastatického BRAF-mutovaného maligního melanomu v situaci, kdy jsou k dispozici nové léčebné možnosti jako inhibitory BRAF a anti-PD-1 protilátky. Případ popsaný v článku pak popisuje praktickou zkušenost s léčebnou sekvencí vemurafenib/pembrolizumab.

Klíčová slova: metastatický maligní melanom, mutace BRAF, pembrolizumab, II. linie

Pembrolizumab in II. line therapy of metastatic BRAF-mutated malignant melanoma Case report of long-term remission after vemurafenib treatment failure

Actually we have two challenging treatment options for treatment of metastatic BRAF-mutated malignant melanoma. These are BRAF inhibitors and anti-PD-1 antibodies. Here we present a clinical case of treatment sequence vemurafenib/pembrolizumab.

Keywords: metastatic malignant melanoma, BRAF mutation, pembrolizumab, II. line

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.