reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 35-38

Akutní urtikárie a léčba zubního fokusu

MUDr. Eva Pospíšilová
Kožní ambulance Kroměřížské nemocnice, a. s., Kroměříž

Akutní urtikárie je časté onemocnění různé etiologie, charakterizované vznikem pomfů – urtik, pruritu, otokem postižené oblasti a jiných celkových příznaků. Článek popisuje případ 34leté ženy se vznikem akutní urtikárie po užívání analgetik při léčbě akutní pulpitidy a kariézního zubu.

Klíčová slova: akutní urtikárie, analgetika, akutní pulpitida, karies

Acute urticaria and treatment of dental focus

Acute urticaria is a frequent disease various etiology characterized by sudden appearance of wheals – urticaria, swelling of the affected area and other general symptoms. The article describes the case of a 34 years old woman with the emergence of acute urticaria after taking analgesics for the treatment of acute pulpitis and tooth caries.

Keywords: acute urticaria, analgesic, acute pulpitis, tooth caries

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.