reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 39-42

Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu

Mgr. Lukáš Láznička, PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Hydrochinon a tretinoin jsou nově dostupné suroviny pro magistraliter přípravu. Díky nim je možná příprava krémů k léčbě hyperpigmentace kůže. Recepturami s obsahem tretinoinu lze nahradit nedostupné HVLP, zvolit odlišnou koncentraci léčiva nebo připravit lékové formy, které nemají obdobu v HVLP.

Klíčová slova: hyperpigmentace, hydrochinon, tretinoin, akné

Hydroquinone and tretinoin – new substances for extemporaneous preparation

Hydroquinone and tretinoin are newly available substances for extemporaneous preparation. Thanks to them is possible to prepare creams for treating skin hyperpigmenation. Formulas containing tretinoin can replace unavailable medicinal products, choose a different concentration of the drug or to prepare other dosage forms, which are not available in registered medicinal products.

Keywords: hyperpigmentation, hydroquinone, tretinoin, acne

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.