Dermatologie pro praxi, 2017, číslo 4

Přehledové články

PDT a možnosti jejího využití v dermatologii

PDT and its possible use in dermatology

MUDr. Petra Fialová, prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 166-169

Fotodynamická terapie (PDT) je moderní, neinvazivní léčebná a diagnostická metoda využívaná v dermatologii k terapii především
nemelanomových kožních nádorů (NMSC). Princip PDT je založen na fotodynamické reakci. Fotosenzibilizátor po aktivaci
červeným světlem za přítomnosti kyslíku přechází v cílových buňkách do excitovaného stavu za současného uvolňování
kyslíkových radikálů, které působí cytotoxicky. Výsledky ošetření nemelanomových kožních nádorů (NMSC) pomocí PDT jsou
srovnatelné s jinými neinvazivními (imiquimod, ingenol mebutát) i invazivními (kryalizace) metodami.

Možnosti léčby hidradenitis suppurativa

Treatment of hidradenitis suppurativa

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 170-172

Hidradenitis suppurativa (HS) je recidivující chronické zánětlivé onemocnění, pro které jsou typické hluboké zánětlivé bolestivé léze –
noduly, abscesy, píštěle, jizvení. Predilekční lokalizací jsou axily, genitofemorální oblast, perineum, gluteální oblast, inframammární
oblast u žen. Onemocnění má multifaktoriální patogenezi, uplatňuje se dědičnost, imunitní dysregulace, dále kouření a obezita. Léčba
HS závisí jak na závažnosti onemocnění (hodnotí se podle Hurleyho klasifikace), tak na aktivitě onemocnění (hodnotí se pomocí
HS-PGA). Léčba 1. linie zahrnuje klindamycin (lokálně), dále doxycyklin (p. o.) nebo klindamycin (p....

Lokální léčba psoriázy

Local therapy of psoriasis

MUDr. Naděžda Vojáčková

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 174-176

Psoriáza je tradičně vnímána jako primárně kožní onemocnění, které je léčeno lokálními prostředky. Ve světle nových poznatků
o etiopatogenezi je psoriáza považována za multifaktoriální onemocnění s řadou komorbidit, a proto se zavedená
schémata postupně mění, častěji a dříve se přistupuje k léčbě celkové. Přesto nadále lokální léčba u mírných a středně těžkých
forem převažuje a u středně těžkých a těžkých forem je doplňkem fototerapie a léčby celkové. Tradiční externa, jako je dehet
a cignolín, jsou nahrazována modernějšími preparáty typu derivátů vitaminu D, imunomodulátory, kombinovanými preparáty
s kortikosteroidy, retinoidy.

Bezpečnost sekukinumabu v terapii psoriázy

The safety of secukinumab in treating psoriasis

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 178-181

Sekukinumab prokazuje vysoce příznivý bezpečnostní profil, zejména ve srovnání se standardními typy terapie, jako je užití
methotrexátu, ale i ve srovnání s blokátory TNF-α. Užití sekukinumabu není provázeno orgánovou toxicitou, závažnými infekcemi,
sclerosis multiplex, reaktivací latentní tuberkulózy či hepatitidy B, leukémií/lymfomem a nemelanomovými nádory kůže.
Přípravek prokázal terapeutický efekt i bezpečnost a může být přijímán jako standard dlouhodobé terapie psoriázy.

Alopecia areata – aktuální trendy v léčbě

Alopecia areata – current trends in treatment

MUDr. Helena Michalíková

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 183-186

Alopecia areata je autoimunitní onemocnění, u kterého volba terapie závisí především na rozsahu onemocnění a věku pacienta.
Pro lokalizované formy onemocnění je k dispozici lokální léčba, která ale u rozsáhlých projevů (zvláště alopecia totalis
a alopecia universalis) má jen malý efekt. Dosud používaná systémová léčba alopecia areata je zatížena řadou vedlejších
nežádoucích účinků a vysokým procentem relapsů po jejím vysazení. S postupujícím poznáváním mechanismů onemocnění
se objevují nové možnosti léčby. Slibné výsledky přináší zvláště cílená léčba zasahující do imunitních mechanismů choroby
a také aplikace „na destičky...

Infračervená termografie v diagnostice
Raynaudova fenoménu – I. část

Infrared thermography in diagnosis of Raynaud’s phenomenon – 1st part

MUDr. Jan Šternberský1, Mgr. Jana Zapletalová, Dr.2

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 188-190

Poruchy akrálního prokrvení, projevující se subjektivními pocity studených rukou, jsou relativně častým onemocněním. Raynaudův
fenomén (RF) je typickým zástupcem tohoto typu postižení. Rozlišujeme primární formu RF, bez dalšího přidruženého
onemocnění a sekundární formu RF, která je projevem jiného onemocnění. Odlišení RF od ostatních poruch akrálního prokrvení
pouze z anamnestických údajů je mnohdy velmi obtížné pro epizodický charakter potíží. K objektivizaci tohoto anamnestického
údaje bylo v této originální práci použito infračervené termografické vyšetření se zátěžovým testem v podobě chladového
testu. První část tohoto...

Mezioborové přehledy

Kožní projevy autoinflamatorních onemocnění

Skin manifestations in autoinflammatory diseases

MUDr. Šárka Fingerhutová, prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 192-198

Autoinflamatorní onemocnění se stala důležitou diferenciálně diagnostickou jednotkou u stavů projevujících se zejména
opakovanými nebo protrahovanými horečkami spolu s různorodým postižením kůže. Pojem „autoinflamatorní“ vystihuje
etiologické pozadí těchto stavů, u nichž je epizodická aktivace prozánětlivých mechanismů způsobena poruchou regulace
procesů vrozené obranyschopnosti. Tento přehledový článek popisuje jednotlivé zástupce autoinflamatorních onemocnění
s důrazem na jejich kožní projevy, které mohou být významným klíčem k jejich včasné diagnóze.

Sdělení z praxe

Pacientka s papulopustulózní akné léčená kombinovaným preparátem obsahujícím klindamycin 1% a tretinoin 0,025%

A female patient with papulopustular acne treated with a combined medication containing clindamycin 1% and tretinoin 0.025%

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 199-203

Je uvedena kazuistika 17leté dívky léčené kombinovaným preparátem obsahujícím klindamycin 1% a tretinoin 0,025%. Pacientka
byla výrazně zlepšena během 3 měsíců. Tolerance přípravku byla výborná. Klindamycin 1% / tretinoin 0,025% (Klin-RA) je fixní
kombinace antibiotika s tretinoinem pro léčbu akné. Účinné látky působí na tři ze čtyř etiopatogenetických faktorů akné. Lék
proto redukuje zánětlivé i nezánětlivé morfy a má rychlý nástup účinku. Unikátní formulace zajišťuje vynikající kožní tolerabilitu
a nízký iritační potenciál. To má za následek lepší komplianci a adherenci k léčbě. Klin-RA je určen pro léčbu především lehké
až...

Péče o okolí rány

The care of the periwound area

Mgr. Romana Procházková1, doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. 2

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 204-208

Tkáně v okolí chronické/nehojící se rány jsou velmi křehké a vyžadují správné ošetřování v celém průběhu tzv. fázového hojení.
Cílem je udržovat kůži v okolí rány zdravou, klidnou, čistou a hydratovanou, a tím podporovat proces uzávěru rány cestou
epitelizace. Péče o okolí rány v rámci managementu rány vyžaduje pozornost pečující osoby a včasný zásah v případě výskytu
komplikací. Na trhu je velké množství produktů k čištění a ošetřování tkáně v okolí rány. Pojednání Péče o okolí rány věnuje
pozornost tématu péče o okolí rány obecně a předkládá také kazuistiku.

Ve zkratce

Využití inhibitorů TNF alfa při terapii těžkých forem psoriázy

Tumor necrosis factor alpha (TNFα) inhibitors in the treatment of severe forms of psoriasis

MUDr. Jan Hugo, MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Dermatol. praxi 2017; 11(4): 209-210

Článek podává stručný přehled o biologické terapii psoriázy, se zaměřením na dosud nejpoužívanější skupinu léků, kterými
jsou inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα).


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.