Dermatologie pro praxi, 2007, číslo 1

Přehledové články

Skryté a neočekávané alergeny v kosmetických přípravcích

The Undetected and unexpected allergens in cosmetics

MUDr. Alena Machovcová MBA

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Kontaktní přecitlivělost na kosmetické přípravky je vyvolána dlouhodobým a opakovaným používáním kosmetických přípravků. Může být vyvolána účinnou látkou i látkami pomocnými, které však mají nízký senzibilizační potenciál. Kosmetický průmysl je dynamickým lukrativním a bouřlivě se rozvíjejícím průmyslem, kde se vyvíjejí a hledají stále nové látky a chemikálie. Díky masivnímu používání se objevují nové alergeny. Cílem článku je upozornit na některé nově popsané alergeny kosmetických přípravků a krášlicích procedur.

Atopické epikutánní testy s aerogenními alergeny

Atopy patch tests with airborn allergens

MUDr. Miroslav Nečas

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

V poslední době je do klinické praxe zaváděna nová diagnostická metoda zvaná atopické epikutánní testy. Toto sdělení reviduje dosavadní výsledky a zkušenosti s atopickými testy s aerogenními alergeny (aeroalergeny). Pokud se vyřeší problémy se standardizací a sjednocením metodiky atopických testů (zejména co se týče koncentrace alergenů) vyšetření atopickými epikutánními testy by se mohlo stát součástí rutinního diagnostického postupu u pacientů s atopickým ekzémem.

Indikace k imunologickému a alergologickému vyšetření u kožních chorob

INDICATIONS FOR IMMUNOLOGICAL AND ALLERGOLOGICAL EXAMINATION IN CASES OF SKIN DISEASE

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Článek uvádí přehled imunologického a alergologického vyšetření, které slouží k etiopatogenetické diagnostice v dermatologii. Tato vyšetření by měla být prováděna vždy cíleně na základě podrobné anamnézy, klinického obrazu kožních projevů a základních laboratorních vyšetření sedimentace, krevního obrazu a vybraných biochemických vyšetření. V rámci diferenciální diagnostiky chronických kopřivek jsou uvedeny také fyzikální kožní testy.

Biologika v léčbě těžkých forem psoriázy

Biologicals in the treatment of severe forms of psoriasis

MUDr. Martin Tichý Ph.D, doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění výrazně zhoršující kvalitu života nemocných. Cílem léčebných metod je potlačení aktivity a klinických symptomů onemocnění a současně minimalizace vedlejších účinků léčby. Potřeba efektivní a bezpečné dlouhodobé léčby současně s novými poznatky o imunopatogenezi psoriázy vedly k vývoji biologických preparátů, které se vyznačují selektivnějším mechanizmem účinku, nižší toxicitou a v současnosti nejlépe splňují požadovaná kritéria na léčbu těžkých forem psoriázy.

Bariérová funkce kůže z pohledu klinické praxe

Barrier function of the skin in clinical practice

prof. MUDr. Jiří Záhejský DrSc

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Současné poznatky o kožní bariéře a její funkci potvrzují její významnost v ochraně organizmu před nežádoucím působením vlivů a faktorů životního prostředí, kterým je kůže trvale vystavena. (Regulace průniku chemických látek, ochrana před vlivem mikrobiálních a mykotických infekcí, ochrana před nežádoucím působením UV záření). Poruchy bariérové funkce mohou vést k vývoji řady chorobných stavů kůže. Práce poskytuje informace o možných příčinách působících porušení bariérové funkce kůže, o jejich důsledcích, jakož i o možnostech prevence a její úpravy v rámci klinické praxe.

Mezioborové přehledy

Alergie - systémové onemocnění s lokálními projevy

Allergy - systemic disease with topical manifestatios

MUDr. Václava Gutová

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

V přehledném článku se diskutuje alergie jako systémové imunopatologická odpověď organizmu z pohledu současných znalostí patogenetických mechanizmů na molekulární úrovni. Tyto obecné mechanizmy se uplatňují v patogenezi různých orgánových projevů a postižení a týkají se kůže, sliznic dýchacích cest nebo celého organizmu.

Biologická léčba psoriatické artritidy

Biologica treatment of psoriatic arthritis

MUDr. Liliana Šedová, MUDr. Jiří Štolfa

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Psoriatická artritida je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Od léčby tohoto onemocnění se očekává schopnost snížit nebo zcela zastavit aktivitu artritidy i entezitidy, zatavit nebo omezit rentgenovou progresi a současně omezit kožní i nehtové projevy nemoci, nebo alespoň je nezhoršit. Mezi léčebné možnosti psoriatické artritidy patří nesteroidní antiflogistika, chorobu modifikující léky, glukokortikoidy a nově blokátory TNFα. Anti TNFα léky, mezi které patří infliximab, adalimumab a etanercept, jsou strukturálně odlišné preparáty zasahující do zánětlivé kaskády na úrovni cytokinů a tím...

Sdělení z praxe

Pemphigoid gestationis léčený celkově kortikoidy

MUDr. Iva Karlová, MUDr. Martin Tichý Ph.D

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Autoři popisují rozvoj pemphigoid gestationis u pacientky ve třetím trimestru první gravidity. V klinickém obraze dominoval progredující výsev papul, pomfů a následně vezikul a bul. Proto byla zahájena celková terapie kortikoidy. Tato léčba měla dobrý efekt, došlo k zastavení progrese a odhojování stávajících projevů. Dítě se narodilo zdravé, kortikoidy byly vysazeny za 6 týdnů po porodu.

Pyoderma gangrenosum

prof. MUDr. Karel Pizinger CSc

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Pyoderma gangrenosum je chronické onemocnění nejasného původu, pravděpodobně na podkladě hyperergické reakce, často vznikající při různých celkových onemocněních. Pyoderma gangrenosum nejčastěji postihuje dospělé pacienty, u dětí je to onemocnění vzácné.

Biologická léčba chronické ložiskové psoriázy se známkami psoriatické artritidy

MUDr. Yvetta Vantuchová, MUDr. Eva Svobodová

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Autoři popisují případ 56leté pacientky s chronickou ložiskovou psoriázou a příznaky psoriatické artritidy, u níž byla vzhledem k dlouhodobě nepříznivému kožnímu nálezu s minimální odpovědí na dosavadní lokální a celkovou léčbu indikována léčba biologická. Kombinace kožního a kloubního psoriatického procesu vedla k volbě preparátu Remicade v dávkování 5 mg na kilogram hmotnosti, aplikovaného v týdnu 0, 2, 6 a dále co 8 týdnů. Již dříve ordinovaná léčba metotrexátem (MTX) v dávce 15 mg, resp. 10 mg na týden byla ponechána. Rozsah postižení kůže před léčbou odpovídal PASI 45,8, BSA 20%. V přehledu uveden vývoj onemocnění a průběh léčby v období jednoho roku.

Dermatologie ve zkratce

Diferenciální diagnostika a léčba alergických projevů na rukou

MUDr. Zuzana Kulíková

Dermatol. praxi 2007; 1(1):

Projevy na rukou všeobecně představují pro mnohé pacienty, zvláště v produktivním věku, stresující faktor. Je celá řada onemocnění, která se projevují pouze na rukou nebo v souběžných lokalizacích i jinde na kůži těla. Jednou ze skupin onemocnění, které se zde manifestují, jsou onemocnění na imunoalergickém podkladě. V článku jsou uvedena onemocnění na imunoalergickém podkladě, projevující se v různých lokalizacích na rukou, s uvedením jejich klinického obrazu, patogeneze, možnostech diagnostiky, prognózy a léčby.

Informace a komentáře

Onemocnění ekzémová a profesionální dermatózy, Brno 24. 11. 2006

MUDr. Andrea Vocilková

Dermatol. praxi 2007; 1(1): 43

Zpráva z národní konference pořádané u příležitosti 55. výročí založení Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP.


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.