Dermatologie pro praxi, 2008, číslo 3

Slovo úvodem

Slunce a letní kůže - jen samá negativa

prof. MUDr. Pavel Barták CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 111

Přehledové články

Fyzikální kopřivky

Physical urticaria

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 114-120

Fyzikální kopřivky patří mezi dlouhodobé akutně nebo chronicky recidivující kopřivky. Jsou charakterizovány tvorbou pomfů, erytému a svěděním v místě styku kůže s různými fyzikálními podněty. Patogenetický mechanizmus jejich vzniku může být imunologický, nebo neimunologický. V článku je uveden klinický obraz, diagnostika a léčba hlavních typů fyzikálních kopřivek – urticaria factitia a mechanica, chladová, cholinergní, kontaktní tepelná, solární, aquagenní kopřivka a vibrační angioedém.

Lupénka

Psoriasis

MUDr. Helena Drozenová

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 121-125

Lupénka (psoriáza) je jedna z nejčastějších kožních dermatóz. Jedná se o chronické zánětlivé kožní onemocnění postihující 2–3 % středoevropské populace. V České republice trpí psoriázou zhruba 200–300 tisíc obyvatel, z čehož cca 10 % nemocných je postiženo velmi těžkými formami. Choroba nepatří k život ohrožujícím stavům, avšak má nesporně výrazný vliv na fyzické, sociální a psychické aspekty života. Dle současného hodnocení jsou pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou řazeni na 2. místo v žebříčku negativního dopadu na kvalitu života hned za depresí a jejich postižení je srovnatelné s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní...

Lékové exantémy

Drug exanthemas

MUDr. Hana Jedličková Ph.D, MUDr. Simona Zgažarová

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 126-129

Přehledný text přináší základní poznatky důležité pro diagnózu a terapeutickou rozvahu u nejčastějších typů lékových exantémů. Popsány jsou obvyklé klinické situace a praktické diagnostické pomůcky.

Akné a dermokosmetika

Acne and dermatology cosmetics

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 130-133

Přehled klinických forem akné a indikace zevní i vnitřní terapie jsou doplněny o možnosti kosmetické péče a korektivně dermatologických metod.

Dysplastický névus, syndrom dysplastických névů a další melanocytární pigmentové névy

Dysplastic nevus, dysplastic nevi syndrome and other melanocytic pigmented nevi

MUDr. Miloslav Salavec CSc, MUDr. Jarmila Čelakovská, MUDr. Marie Šimková

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 134-138

Práce shrnuje a popisuje pigmentové melanocytární afekce kožní, uvádí klasifikaci, klinické charakteristiky a histologický obraz jednotlivých typů pigmentových melanocytárních névů a shrnuje poznatky o náhledech na vývoj a progresi melanocytárních tumorů z tzv. atypických (dysplastických) névů.

Pohlavní choroby - II. díl

Sexually trannsmitted diseases - part II

MUDr. Lenka Páralová

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 140-143

V článku je uveden stručný přehled všech sexuálně přenosných onemocnění a volně navazuje na předchozí I. díl. Detailně jsou popsány infekce chlamydiové, mykoplazmatické, virové.

Specifické a nespecifické dermadromy vnitřních onemocnění - část 2

Specific and non-specific dermadromes of internal diseases

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc, doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 144-148

Kožní a slizniční projevy u vnitřních onemocnění – tzv. dermadromy – jsou často patognomické a jejich znalost přispívá k rychlejší diagnostice a zahájení adekvátní léčby. V článku je uveden přehled dermatologických projevů, které jsou nejčastěji asociovány se systémovými chorobami se zaměřením na klinickou praxi. Důraz je kladen na kožní projevy autoimunitních chorob a onkologických onemocnění.

Mezioborové přehledy

Depresivita a úzkost u vybraných kožních onemocnění - vliv na kvalitu života a léčbu

Michaela Hůlková, doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D, doc. MUDr. Karel Ettler CSc, et al

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 150-152

Studie se zaměřuje na souvislost mezi stupněm postižení kůže vybrané skupiny dermatologických pacientů a mírou úzkosti či deprese u těchto osob. Klade si za cíl rozlišit, zda je současná přítomnost psychických obtíží u dermatologických pacientů pouhou komorbiditou, či zda je mezi psychickými a kožními obtížemi korelace. Na základě výsledků pak autoři teoreticky vyvozují vhodné terapeutické postupy pro určitou skupinu dermatologických pacientů, které by měly být součástí komplexní léčby.

Sdělení z praxe

Erysipel se závažnými interními komplikacemi

MUDr. Lubomír Drlík, MUDr. Hana Škodová

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 154-155

Erysipel je časté onemocnění řešené v dermatologických, chirurgických nebo ORL ambulancích a v ordinacích praktických lékařů. Může mít velmi závažné časné i pozdní komplikace lokální nebo celkové, které mohou ohrozit i život pacienta. Autoři popisují kazuistiku erysipelu, který byl provázen několika velmi závažnými interními komplikacemi.

Lichen planus pigmentosus

MUDr. Andrea Hradiská

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 156-157

Autorka popisuje kazuistiku pacientky prijatej pre hyperpigmentované makulózne ložiská v oblasti tváre, krku a intertriginóznych miestach. Ďalej dokumentuje výsledky realizovaných vyšetrení, ako aj histologickej verifikácie vzácnej formy lichen planus, a to lichen planus pigmentosus.

Informace a komentáře

V. národní konference Sdružení ambulantních dermatologů, Pardubice 11.- 12. 4. 2008

MUDr. Petr Zajíc

Dermatol. praxi 2008; 2(3): 158


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.