Dermatologie pro praxi, 2008, číslo 4

Slovo úvodem

Stížnosti, žaloby, skandalizování lékařů. Existuje možnost obrany?

MUDr. Jiří Pokorný

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 163

Přehledové články

Kopřivky vyvolané neimunologickými mechanizmy

Urticarias induced by nonimmunological mechanisms

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 167-170

Kopřivky vyvolané neimunologickými mechanizmy (intoleranční, nealergická přecitlivělost) mají akutně intermitentní nebo chronicky recidivující průběh. V patogenezi se uplatňuje účinek vazoaktivních biogenních aminů, histaminoliberátory nebo genetická porucha metabolizmu kyseliny arachidonové. V etiologii především potravinová aditiva (konzervační látky a potravinářská barviva), kyselina acetylsalicylová a nesteroidní antiflogistika. V článku je uveden přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostických postupů a léčby.

Retinoidy v dermatologii

Retinoids in Dermatology

MUDr. Martina Bienová Ph.D, MUDr. Renata Kučerová Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 171-174

Retinoidy tvoří skupinu chemických látek příbuzných vitaminu A. V dermatologii se používají k systémové i lokální aplikaci u akné, psoriázy a jiných onemocnění s poruchou rohovění. Retinoidy se váží na specifické receptory a následuje jejich interakce s DNA. Tento proces vede ke vzniku nových molekul a výsledkem je zlepšení stavu kůže. Retinoidy účinkují na více úrovních. Kontrolují embryonální vývoj, účastní se procesu buněčné proliferace a diferenciace. Nejzávažnějšími vedlejšími účinky retinoidů jsou vysoká teratogenita a toxicita, proto jsou kontraindikovány v těhotenství. Retinoidy jsou rozděleny do tří generací.

Pohlavní choroby - III. díl

Sexually transmitted diseases - part III

MUDr. Lenka Páralová

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 175-178

Článek úzce navazuje na předchozí Pohlavní choroby I. a II. díl. Pro přehlednost je opět uvedeno stručné rozdělení všech sexuálně přenosných onemocnění. Závěr této trilogie je zaměřen na infekce protozoární, mykotické, parazitární a vybrané bakteriální.

Těžké formy akné a jejich léčba - I. díl

Severe forms of acne and their treatment (part I)

doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 179-180

Acne vulgaris je onemocnění, na kterém se podílí několik patogenních faktorů. Dle klinického obrazu se rozlišují lehčí, středně těžké a těžké formy akné. Zejména těžké formy onemocnění vyžadují komplexní léčbu systémovými léky a doplnění lokálními přípravky. Práce sestává ze dvou na sebe navazujících částí. Stávající první část je věnována základnímu dělení acne vulgaris a dále acne conglobata, acne inversa, acne fulminans a acne infantum. Nastíněny jsou terapeutické možnosti u těchto těžkých forem akné.

Diéta v liečbe atopického ekzému v detskom veku

Diet in treatment of atopic eczema in childhood

MUDr. Zuzana Havlíčeková PhD, MUDr. Miloš Jeseňák PhD, MUDr. Ľubica Jakušová Ph.D, et al

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 181-184

Atopický ekzém (atopická dermatitída) patrí k frekventovaným chronickým kožným ochoreniam detského veku. Vzťah medzi atopickým ekzémom a potravinovou alergiou bol klinickými štúdiami potvrdený približne u 30 až 50 % detí. Potravinové alergény sa uplatňujú nielen v patogenéze ochorenia, ale i pri exacerbácii ekzematóznych lézií. Vylúčenie potravinového alergénu je u týchto pacientov primárnym opatrením. V článku sa autori zameriavajú na manažment diétnych opatrení u detských pacientov s atopickým ekzémom.

Balneoterapia v liečbe psoriázy

Balneotherapy in treatment of psoriasis

MUDr. Ján Lidaj

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 186-189

Empirické skúsenosti ľudstva s balneoterapiou v sírových a sírovodíkových vodách sa dostali na základe posledných poznatkov vedy do svetla konkrétnych účinkov nielen na celý ľudský organizmus, ale i na jednotlivé štruktúry. Koža ako hraničný orgán poskytuje výrazné možnosti sledovania nielen makroskopicky, ale i prostredníctvom imunitných reakcií a celkovej adaptability organizmu v súvislosti s vplyvom síry a sírovodíka na hlboké štruktúry, svaly a kĺby.

Mezioborové přehledy

Diagnostické možnosti prstové pletyzmografie

The diagnostic possibilities of finger plethysmography

MUDr. Milena Menzlová

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 190-194

Prstová pletyzmografie je relativně jednoduchá, neinvazivní diagnostická metoda, využívaná v současné době zejména v pracovním lékařství. Umožňuje posouzení stavu prokrvení na periferii končetin u osob lokálně exponovaných vibracím. Metoda je však rovněž použitelná při poruchách funkce nebo struktury mikrocirkulace jiné etiologie. Měla by mít proto své oprávněné místo i v dalších klinických oborech, a to zejména ve vnitřním lékařství, angiologii, dermatologii a revmatologii. V práci je stručně uveden fyzikální princip fotopletyzmografie i současně zaznamenávané oxymetrie. Je zde popsán postup u zátěžové pletyzmografie tak, jak je na pracovním lékařství...

Sdělení z praxe

Neobvyklý případ kožní parazitózy - Seabather´s eruption

MUDr. Linda Vavříková, MUDr. Martin Tichý Ph.D, MUDr. Jitka Dobešová

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 195-196

Předmětem sdělení je případ 21leté ženy, u které jsme při hospitalizaci na kožní klinice stanovili v našich podmínkách vzácnou diagnózu „Seabather´s eruption“, která je považována za hypersenzitivní kožní reakci na žahavé buňky larválních forem mořských živočichů. Popisována je diferenciální diagnóza a hlavní klinické a histopatologické rysy onemocnění.

Lichen striatus

MUDr. Andrea Hradiská

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 197-198

Autorka popisuje prípad 56-ročnej pacientky s lichen striatus, ktorý sa v dospelosti vyskytuje veľmi zriedkavo. Lézie tejto vzácnej lineárnej dermatitídy sa u pacientky vyskytovali v oblasti ľavej hornej a dolnej končatiny. Vyvolávajúca príčina nebola zistená. Približne 5 mesiacov po iniciálnom výseve dochádza k regresii lichen striatus so zanechaním minimálnych hypopigmentácií.

Syfilis u pacientů označovaných jako „men having sex with men“ - význam přímého průkazu metodou PCR

doc. MUDr. Vladana Woznicová Ph.D, doc. MUDr. Eliška Dastychová CSc, doc. MUDr. David Šmajs Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 199-201

Na souboru tří krátkých kazuistik chceme poukázat na specifické rysy syfilidy u skupiny mužů označované jako „men having sex with men“ (MSM). Primární léze jsou u MSM často lokalizovány mimo penis, v oblastech hůře přístupných aspekci (rektum, perianální oblast, dutina ústní). V diagnostice primární i sekundární syfilidy je možno použít jak metody přímého průkazu – zejména polymerázovou řetězovou reakci (PCR), tak obvykle od druhého týdne onemocnění metody sérologické. PCR na rozdíl od sérologického vyšetření umožňuje získat DNA infikujícího kmene Treponema pallidum. Překlene se tak tzv. diagnostické okno na začátku onemocnění a díky...

Okénko estetické dermatologie

Mezoterapie

MUDr. Kateřina Klauzová

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 205-208

Mezoterapie je technika injekčního zavádění účinných látek do mezodermu, tedy přibližně do hloubky 4 mm. Mezodermem se rozumí podkoží spolu s tukovou tkání. Léčebné roztoky obsahují vysoké koncentrace vitaminů, aminokyselin a koenzymů. Slovo mezoterapie vzniklo složením dvou řeckých slov, mesos znamená střední a therapeia léčba.

Využití radiofrekvence v dermatologii

MUDr. Natálie Tancurinová, MUDr. Iva Žampachová

Dermatol. praxi 2008; 2(4): 209-210

Radiofrekvenci (RF), představující jednu z novějších přístrojových metod v dermatologii, řadíme mezi vysokofrekvenční terapie, jejichž účinek na ošetřovanou tkáň spočívá v jejím prohřátí. Teplem dochází ke kontrakci a novotvorbě kolagenu v úrovni dermis a subcutis ošetřované lokality, což vede k vypnutí ochablé kůže, vyhlazení drobných vrásek a formování postavy. V dermatologii využíváme dle charakteru elektrod radiofrekvenci bipolární a monopolární.


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.