Dermatologie pro praxi, 2008, číslo 5

Slovo úvodem

Všechno nejlepší vinšuju …

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 215

Přehledové články

Kopřivky vyvolané imunologickými mechanizmy

Urticaria induced immunological mechanism

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 218-222

Kopřivky vyvolané imunologickými mechanizmy (alergické, anafylaktické, alergická hypersenzitivita) mají akutní nebo chronický průběh. V patogenezi se uplatňuje anafylaktický nebo imunokomplexový typ přecitlivělosti, deficit v komplementovém systému a autoimunitní mechanizmy. V etiologii akutních kopřivek především potraviny, léky, inhalované, virové, mikrobiální a parazitární antigeny. U chronických kopřivek léky, potraviny, infekce, chronické zánětlivé a autoimunitní choroby, psychogenní faktory a autoimunita. V článku je uveden přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostických postupů a léčby.

Kožní choroby v těhotenství - I. část

Skin diseases in pregnancy

MUDr. Marie Košťálová

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 224-225

Článek předkládá přehled fyziologických kožních změn v těhotenství, současnou klasifikaci specifických těhotenských dermatóz a stručně vliv těhotenství na některá vybraná kožní onemocnění.

Hormonální stárnutí kůže

Hormonal aging of skin

MUDr. Radek Litvik

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 226-229

Kůže je největším orgánem těla a je významně ovlivněna procesem stárnutí a menopauzou. Receptory pro estrogeny byly identifikovány v cytoplazmě celulárních kožních elementů. Nedostatek estrogenů v menopauze postihuje fibroblasty dermis, a tím sekundárně všechny komponenty extracelulární matrix – kolagenní a elastická vlákna a základní substanci. Ztenčení kůže je dáno především úbytkem kolagenu, který byl Brincatem propočten na úbytek o 1–2 % za rok. Tento úbytek dermálního kolagenu je v pozitivní korelaci s úbytkem kostní hmoty. Rovněž dochází ke snížení elastických vlastností kůže s věkem, v menopauze se objevují degenerativní změny...

Těžké formy akné a jejich léčba - II. část

Severe forms of acne and their treatment (part II)

doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 230-233

Druhá část publikace je zaměřena na vzácnější formy akné, které svým průběhem a klinickým obrazem patří také mezi těžké typy tohoto onemocnění. Týká se to především acne tropicalis, body-building acne, androgenizujícího syndromu, SAHA syndromu, SAPHO syndromu a XYY syndromu. Současně je věnována pozornost adekvátní léčbě, která nejenže musí splňovat podmínky kombinované terapie systémové a topické, ale v některých případech si vyžaduje i chirurgické řešení. Součástí práce je přehled nejdůležitějších systémových léků pro léčbu středně těžké a těžké akné.

Tinea incognito - obtížná klinická kožní diagnóza

Tinea incognito - a difficult dermatological diagnosis

MUDr. Magdalena Skořepová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 234-235

Tento termín označuje dermatofytickou infekci, jejíž klinický vzhled byl modifikován lokální nebo systémovou aplikací kortikoidů. K tomu může dojít v důsledku chybné dermatologické diagnózy, nebo v důsledku jiných existujících onemocnění. Klinický vzhled může imitovat celou řadu dermatóz.

Lymská borelióza - biologie, patogeneze, diagnostika a léčba

Lyme disease - biology, pathogenesis, diagnostics and treatment

Mgr. Michal Křupka, MUDr. Mgr. Milan Raška Ph.D, prof. MUDr. Evžen Weigl CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 236-239

Práce shrnuje základní fakta týkající se patogeneze, diagnostiky, prevence a léčby lymské boreliózy. Toto multisystémové onemocnění je v současnosti nejčastější antropozoonózou na území Evropy a USA. Onemocnění postihuje nejen kůži, ale i nervový systém, pohybový aparát a kardiovaskulární systém. Původcem jsou spirochety z druhové skupiny Borrelia burgdorferi. Ačkoliv znalosti o nemoci za poslední roky zaznamenaly značné pokroky, některé aspekty zůstávají nejasné. Problém vakcinace také dosud nebyl vyřešen.

Mezioborové přehledy

Měsíček lékařský - významné lokální antiflogistikum

Calendula - a significant local anti-inflammatory agent

PharmDr. Marie Kašparová Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 241-242

Mezi významná rostlinná antiflogistika patří Calendulae flos. Řada odborných studií prokázala, že nejdůležitějšími protizánětlivými látkami této drogy jsou pentacyklické triterpendiolové estery. Nejúčinnější je především faradiolmonoester, jehož obsah by mohl sloužit jako vhodný parametr pro hodnocení kvality přípravků s obsahem měsíčku lékařského.

Sdělení z praxe

Hydroa vacciniformia

MUDr. Kateřina Libigerová, MUDr. Renata Kučerová Ph.D, MUDr. Martina Bienová Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 243-244

Hydroa vacciniformia, též hidroa vacciniforme (HV), je vzácné akutní onemocnění dětského věku, provázené zvýšenou citlivostí kůže vůči slunečnímu záření. Projevuje se tvorbou puchýřů různé velikosti na místech exponovaných slunci s maximem postižení obličeje, ušních boltců, předloktí a hřbetů rukou. Začátek onemocnění spadá již do období dětství, častěji je vidíme u chlapců než u dívek (2 : 1). U většiny nemocných se po dovršení 20 let věku výsevy spontánně zastaví, zcela mimořádně přetrvávají i později. Kauzální terapie neexistuje. Je nezbytná spolupráce mezi lékařem a pacientem k zajištění důsledné fotoprotekce, zejména používání sunscreenů,...

Fotodynamická liečba - naše prvé skúsenosti

MUDr. Zuzana Schwarczová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková PhD

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 245-247

Nemelanómové nádory kože (NMSC) patria medzi najčastejšie malignity. Je dokázaný vzťah medzi ich výskytom, expozíciou slnečnému žiareniu a kožným fototypom. Bazocelulárny karcinóm (BCC), m. Bowen a aktinické keratózy (AK) sa bežne odstraňujú pomocou kryoterapie, elektrokauterom, laserom, lokálnymi cytostatikami a pod. Medzi nové metódy liečenia NMSC patrí fotodynamická terapia (PDT) využívajúca fotosenzibilizáciu kože delta aminolevulovou kyselinou, resp. jej stabilnejším metylesterom. Selektívne vychytanie fotosenzibilizátora v malígnych bunkách a následne aplikácia žiarenia o vlnovej dĺžke 600–800 nm vedie k ich deštrukcii. Na našej klinike...

Pro sestry

Boj s profesionální deformací

Mgr. Veronika Zachová, Dagmar Škochová

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 249-250

Nezvládnuté pracovní situace mohou podpořit neprofesionální chování, jímž se sestra brání nepříjemnému psychickému napětí. V přípravě na zdravotnickou profesi se fyzické a psychické nároky prověřují. Nezanedbatelné je období adaptace sester na povolání. Prevencí profesionální deformace či syndromu vyhoření jsou nácviky vhodných reakcí sester v modelových konfliktních situacích. Náročnou pracovní situaci zažívají sestry ve vztahu s pacientem, v pracovních vztazích a dalšími stresory mohou být materiální a organizační nedostatky. Dochází k narušení fyzické, psychické a sociální pohody. Osobnost sestry je předpokladem získání důvěry ze strany pacienta....

Informace a komentáře

2. konference Akné a obličejové dermatózy

MUDr. David Stuchlík

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 251-252

Ohlédnutí za kongresem „LYMPHO 2008“

MUDr. Petr Zajíc MBA

Dermatol. praxi 2008; 2(5): 253


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.