Dermatologie pro praxi, 2009, číslo 1

Slovo úvodem

Pečujte o sebe

prof. MUDr. Pavel Barták CSc

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 3

Přehledové články

Základní principy péče o chronickou ránu

Basic principles of chronic wound management

prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 8-12

Autorka se ve svém článku zabývá základními principy péče o chronickou ránu, o které se opírá wound management. Zásadním požadavkem v léčbě chronických ran a péči o tyto rány, je určení příčiny a identifikace faktorů, které by mohly prolongovat hojení. Dalším předpokladem zdárného hojení je odstranění devitalizované tkáně, zvládnutí infekce a inhibice zánětu. Nedílnou součástí léčby chronických ran je zvládnutí exudátu a otoku a vytvoření optimálního vlhkého prostředí, ve kterém mohou probíhat buněčné a biochemické pochody hojivého procesu. Dalším terapeutickým krokem je podpora epitelizace. Zdůrazňuje, že péče musí být komplexní s diferencovaným...

Veš dětská zůstává problémem

Head louse remains a problem

RNDr. Václav Rupeš CSc, MUDr. Jana Vlčková

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 13-18

Napadení vší dětskou (Pediculus capitis) je parazitární onemocnění, označované jako pedikulóza. Její výskyt se v posledních letech výrazně zvyšuje ve všech rozvinutých zemích světa, včetně České republiky. Za příčinu je považována rezistence k odvšivovacím přípravkům. U nás byla již v roce 1992 prokázána rezistence vši dětské k permethrinu a v roce 2004 rezistence k malathionu, což jsou celosvětově nejčastěji používané insekticidy k odvšivování. Rezistence byla příčinou ztráty účinnosti odvšivovacích přípravků, které uvedené látky obsahovaly a které byly v té době na našem trhu jediné, což mělo za následek výrazné zvýšení výskytu pedikulózy. V...

Specifika péče o pokožku v dětském věku

Specifics of skin care in childhood

MUDr. Kateřina Macháčková

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 19-22

Článek upozorňuje na léčebné postupy, které ač dříve běžné, jsou z pohledu dnešní dermatologie velmi rizikové. Uvádí přehled dermatologických extern, která po celkovém vstřebání mohou vést k závažné až letální intoxikaci organizmu, a uvádí jejich bezpečné alternativy.

Kožní choroby v těhotenství - II. část

Skin diseases in pregnancy - part II

MUDr. Marie Košťálová

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 23-28

Článek předkládá přehled fyziologických kožních změn v těhotenství, současnou klasifikaci specifických těhotenských dermatóz a stručně vliv těhotenství na některá vybraná kožní onemocnění.

Nové poznatky o biologické léčbě ložiskové psoriázy etanerceptem

New findings on biological therapy of plaque psoriasis with etanercept

doc. MUDr. Karel Ettler CSc

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 29-30

Etanercept je biologikum, které inhibuje TNFα a je určeno mimo jiné k léčbě ložiskové lupénky. Jeho efektivita je prověřena řadou studií: při běžném dávkování (50 mg/týdně inj. s. c.) téměř polovina nemocných zaznamená 50% zlepšení do půl roku. Etanercept je účinný i při opětovném nasazení a lze ho použít i u těžké psoriázy v dětském věku. Etanercept je poměrně bezpečným lékem, velmi se diskutují rizika dlouhodobé léčby biologiky (možnost aktivace tbc, vznik lymfomů aj.).

Kontaktní ekzém vyvolaný textiliemi

Contact eczema caused by textiles

doc. MUDr. Eliška Dastychová CSc

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 31-32

Příčinou kontaktního ekzému vyvolaného textiliemi byly zvláště v předchozích letech močovinoformaldehydové a melaminformaldehydové pryskyřice používané k nemačkavé úpravě. K senzibilizaci vedl z nich uvolňovaný formaldehyd nebo celá molekula pryskyřice. V současné době jsou používány k nemačkavé úpravě nejčastěji cyklické deriváty močoviny, k senzibilizaci vedou zřídka, formaldehyd uvolňují v menším množství. Z textilních barviv senzibilizují nejčastěji azobarviva. Pacient může být současně senzibilizován na některou z paraaminosloučenin. V rámci skupinové přecitlivělosti může naopak pacient senzibilizovaný na některou z paraaminosloučenin reagovat...

Mezioborové přehledy

Postherpetická neuralgie a její léčba

Postherpetic neuralgia and its therapy

MUDr. Robert Opavský

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 34-36

Postherpetická neuralgie je bolestivý syndrom postihující asi 20 % pacientů s anamnézou herpes zoster. Neuropatická bolest, která je dominujícím příznakem tohoto syndromu, výrazně ovlivňuje kvalitu života. Základem preventivní léčby postherpetické neuralgie je včasné zahájení antivirotické terapie akutního herpes zoster. V symptomatické terapii neuropatické bolesti mají nejdůležitější roli tricyklická antidepresiva, moderní antiepileptika a opioidní analgetika.

Sdělení z praxe

Genitální akuminátní kondylomata

External genital warts

MUDr. Radek Litvik

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 37-39

Akuminátní kondylomata jsou benigní anogenitální bradavice, jejichž původcem jsou lidské papilomaviry, u více než 90 % případů působí akuminátní kondylomata genotyp 6 a 11. Pacienti s viditelnými projevy akuminátních kondylomat mohou být současně postiženi HPV typy 16 a 18, které častěji působí subklinické projevy asociované s anogenitálními karcinomy. Akuminátní kondylomata jsou běžně léčena invazivními metodami (kryoterapie, elektrochirurgie, laserová ablace, chirurgická excise, trichloroctová kyselina, podofylotoxin nebo imiquimod) cílenými na likvidaci viditelných projevů akuminátních kondylomat, nikoli na základní virovou příčinu onemocnění.

Atypická kožní mykobakterióza

Atypical skin mycobacteriosis

MUDr. Iva Karlová, MUDr. Stanislav Losse, MUDr. Martin Tichý Ph.D

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 40-41

Je popsán případ ženy s diagnózou atypické kožní mykobakteriózy. Diagnóza byla stanovena na základě anamnézy, klinického obrazu, kultivačního průkazu Mycobacterium marinum a histologického nálezu granulomatózního zánětu. K léčbě byla pacientka předána na Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, kde byla zavedena celková terapie tuberkulostatiky. Následně byla provedena excize nodulů na Oddělení plastické a estetické chirurgie LF UP a FN Olomouc. Léčba tuberkulostatiky byla ukončena po 5 měsících. Došlo k úplnému zhojení.

Ve zkratce

Algoritmus vyšetření a terapie u lékového exantému

MUDr. Hana Jedličková Ph.D

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 42-45

Paragrafy v ordinaci

Paragrafy v ordinaci

JUDr. Pavel Zajíc

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 47

Lékař a počítač

Informační technologie - úskalí a pasti ? (1. díl)

Ing. Bc. David Nespěšný MBA

Dermatol. praxi 2009; 3(1): 48-50

Test

Autodidaktický test č. 2/2009

Dermatol. praxi 2009; 3(1):


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.