Dermatologie pro praxi, 2009, číslo 5

Slovo úvodem

Medicína se bez nových myšlenek neobejde

MUDr. Jan Stryja

Dermatol. praxi 2009; 3(5): 223

-

Léčba ran v dermatologické praxi

Infekce kůže a rány u diabetika

Skin and wound infection in diabetics

MUDr.Jana Horáčková, MUDr.Jana Kolesárová, MUDr.Jan M.Horáček, Ph.D., prof.MUDr.Luboš Sobotka, CSc.

Dermatol. praxi 2009; 3(5): 225-228

Počet diabetiků každoročně stoupá, proto jistě stoupá i počet diabetiků navštěvujících kožní ambulance. Tento článek z pohledu diabetologa poukazuje na zvláštnosti kožních infekcí u diabetiků ve snaze zvýšit účinnost dermatologické léčby s ohledem na přidružené metabolické a patofyziologické souvislosti. Speciální pozornost je věnována diagnostice a léčbě infekce u syndromu diabetické nohy, protože jen časná a komplexní léčba může být úspěšná.

Moderní materiály ano, ale … (poznámky z praxe)

Modern materials - yes, but … (notes from the practice)

MUDr.Hana Vlhová

Dermatol. praxi 2009; 3(5): 230-232

Článek si neklade za cíl předložit systematické dělení moderních materiálů pro léčbu chronických ran (tzv. vlhké krytí) ani se nechce věnovat popisu fází hojení. Jeho záměrem je uvést řadu postřehů a poznámek z praxe, které se zaměřují i na další aspekty péče o dlouhodobě se nehojící rány a mohly by pomoci těm, kteří se začínají touto problematikou zabývat.

Diagnostika ischemie a lokální terapie ulcerací

Diagnosing ischaemia and local treatment of ulcerations

MUDr.Jan Stryja

Dermatol. praxi 2009; 3(5): 233-235

na kožním krytu ještě před vznikem otevřené rány. Strategie lokální terapie ischemických ulcerací vychází z reálných potřeb rány. Cílem sdělení je poskytnout komplexní pohled na klinické projevy končetinové ischemie, diagnostiku a terapii ischemických ulcerací.

Kompresivní terapie u chronického žilního onemocnění

Compression therapy in chronic venous disease

MUDr.Sabina Švestková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2009; 3(5): 236-238

U onemocnění žilního a mízního systému dolních i horních končetin patří kompresivní léčba k základním léčebným opatřením. Jejím úkolem je kompenzace funkce cévního řečiště. Význam zevní komprese je stále ještě ze strany lékařů i pacientů nedoceňován, přesto, že se jedná o metodu velmi účinnou, jednoduchou i ekonomicky dostupnou. Článek podává přehled o účinných kompresivních systémech při léčbě chronické žilní choroby.

Aktuální pohled na management ulcerací ischemické etiologie

Current view of the management of ischaemic ulcerations

MUDr.Ján Bulejčík

Dermatol. praxi 2009; 3(5): 239-242

Autoři v článku prezentují současný diagnosticko-terapeutický algoritmus u pacientů s chronickými ulceracemi ischemické etiologie. Základem úspěšné terapie defektů je precizní diagnostika rozsahu tepenného uzávěru a snaha o revaskularizaci. V současné době se revaskularizační chirurgické nebo endovaskulárni metody rozšiřují o výkony kombinované (hybridní), hlavně u pacientů s kritickou končetinovou ischemií (KKI). Autoři prezentují vlastní soubor 80 pacientů s KKI za 5leté období, které řešili hybridně. V 90 % dosáhli záchrany končetiny před amputací, primární průchodnost rekonstrukcí je 84 %. Vysoká amputace byla u 8 (10 %) pacientů. U 5 pacientů...


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.