Dermatologie pro praxi, 2010, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 3

-

Přehledové články

Trend vícečetných nemelanomových nádorů kůže z pohledu jejich epidemiologie

Trends of multiple non-melanoma skin cancers in a view of their epidemiology

MUDr.Edvard Geryk, prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc., MUDr.Libuše Sedláková, Mgr.Jiří Kozel, Ing.Petr Koška, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 5-9

V letech 1970–2006 vzrostla incidence nemelanomových nádorů kůže (NMSC) na 100 tis. mužů z 37,2 na 172,5 a z 37,0 na 150,1 u žen, mortalita z 1,2 na 1,7 u mužů a z 1,0 na 1,2 u žen. K 31. 12. 2005 dosáhla prevalence 1 436,4/100 tis. mužů a 1 435,9/100 tis. žen. Z 264 514 NMSC bylo zjištěno 123 735 vícečetných případů, u mužů 51,8 % ze všech evidovaných, u žen 41,6 %, které tvořily 22,3 % primárních NMSC u mužů a 18,2 % u žen, 29,5 % následných NMSC u mužů a 23,4 % u žen. Podle pohlaví bylo u žen víc duplicit (66,4 %) proti mužům a naopak víc multiplicit (41,9 %) u mužů proti ženám. Počet primárních NMSC rostl do roku 1994 a pak klesal,...

Současný přístup k diagnostice a léčbě atopického ekzému

Present approach to the diagnosis and treatment of atopic eczema

MUDr.Václava Gutová

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 10-14

V přehledovém článku se diskutuje problematika atopického ekzému u dětí, nové pohledy na patogenezi onemocnění, nové poznatky z genetiky. Podrobně je pojednáno o významu alergií u atopického ekzému dětí, možnostech diagnostiky alergie a současných možnostech komplexní léčby. Zdůrazněna je mezioborová spolupráce praktických lékařů a specialistů v péči o pacienta.

Diferenciální diagnostika projevů na rtech - část I.

Differential diagnosis of lip conditions - part 1

MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 15-20

Projevy na rtech mají rozmanitý klinický obraz, často specifický vzhledem k anatomickým odlišnostem rtů. Mohou mít celou řadu vyvolávajících příčin. Z projevů na rtech i v dutině ústní se dá usuzovat na celou řadu vnitřních, systémových, autoimunitních a také kožních chorob. Diagnostika a léčba projevů na rtech a v dutině ústní je multioborová. Cílem článku ve dvou dílech je podat přehled projevů na rtech a v okolí rtů.

Mastocytózy

Mastocytosis

MUDr.Monika Těšíková

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 21-24

Mastocytózy jsou poměrně vzácně se vyskytující onemocnění. Jsou podmíněny zvýšenou proliferací žírných buněk (mastocytů), nejčastěji v kůži, ale i v dalších orgánech – ve sliznici gastrointestinálního traktu, kostní dřeni, játrech, slezině aj. Klinické projevy jsou v nich navozeny účinkem mediátorů uvolňovaných ze žírných buněk. Existuje několik forem těchto onemocnění. Benigní formy kožní, formy systémové s celkovými projevy při vystupňované reakci až se šokovými stavy a formy maligní spojené s hematologickými malignitami. Pro diagnózu je rozhodující bioptické vyšetření a poměrně typický kožní obraz. Typickým znakem pro kožní mastocytózy...

Přehled lokálních kortikosteroidů v dermatologii 1. Možnosti léčby kožních chorob kortikosteroidními externy

Review of topical corticosteroids in dermatology

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 25-32

Článek uvádí přehled mechanizmu účinku lokálních kortikosteroidů, jejich farmakodynamické účinky, farmakokinetické vlastnosti, místní a systémové nežádoucí účinky.

Mezioborové přehledy

Systémová onemocnění pojiva - díl 2

Systemic connective tissue diseases - part 2

MUDr.Martin Žurek

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 33-37

Systémová autoimunitní onemocnění pojiva postihují četné orgánové systémy. Velmi časté jsou projevy v oblasti kůže a jejich adnex. V článku je podán stručný informativní přehled o klinickém obraze, diagnóze, základních principech léčby těchto chorob s důrazem na kožní postižení.

Sdělení z praxe

Léčba aktinické keratózy

Treatment of actinic keratoses

MUDr.Marie Selerová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 38

Kazuistické sdělení popisuje léčbu aktinických keratóz pomocí Aldara krému u 69letého muže.

Launois-Bensaude syndrom

Launois-Bensaude syndrome

MUDr.Alena Štukavcová

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 40-41

Je popsán případ 56letého muže s benigní symetrickou lipomatózou (Launois-Bensaude syndrom) s masivními symetrickými tukovými depozity v oblasti krku, ramenního pletence, paží a hrudníku. Toto vzácné onemocnění benigní povahy je nejčastěji asociováno s chronickým alkoholizmem a hepatopatií, což se prokázalo i v našem případě. Pacienti většinou pociťují zátěž více po stránce psychické než somatické, mohou se vyskytnout komplikace vyžadující chirurgickou intervenci. Terapie je obtížná s častými recidivami, metodou volby je liposukční ošetření kombinované doplňkovou terapií a režimovými opatřeními.

Klinické výsledky léčby psoriázy infliximabem

Clinical outcomes of psoriasis treatment with infliximab - a case report

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D., MUDr.Veronika Pallová

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 42-45

Popisujeme případ 35leté ženy s mnoholetou nestabilní psoriázou, s atakami generalizace projevů a výraznými bolestmi kloubů při psoriatické artropatii. Tato pacientka byla poslední dva roky v péči revmatologa, který ji pro zhoršující se kloubní obtíže odeslal do centra pro biologickou léčbu psoriázy k posouzení možnosti léčby blokátorem tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α). V přehledu uvádíme klinické výsledky léčby infliximabem (REMICADE) u psoriázy v průběhu 26 měsíců. Psoriatická artropatie je hodnocena pouze z hlediska ovlivnění intenzity bolesti kloubů.

Okénko estetické dermatologie

Miniinvazivní metody léčení křečových žil - nové trendy

Miniinvasive methods of surgical therapy varixes - highlights

MUDr.Jan Marušiak, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 46-51

Ve svém sdělení autor seznamuje se současným stavem problematiky chirurgického řešení chronické žilní insuficience. Vychází přitom z poslední metodiky klasifikace tohoto závažného onemocnění (CEAP) a problematiku chirurgického řešení rozděluje na chirurgii povrchního žilního systému, chirurgickou léčbu spojek (perforátorů) a možnosti chirurgického řešení v případě onemocnění hlubokého systému (problematika refluxu a obstrukce). Zdůrazňuje nutnost komplexního přístupu ke každému pacientovi a vyzdvihuje význam kompresivní a medikamentózní terapie spolu s nezbytností přijetí režimových opatření jako celoživotní strategie v léčbě chronického stadia...

Acne vulgaris

Acne vulgaris therapy

doc.MUDr.Olga Vohradníková, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 51-53

Článek ukazuje přehled různých forem akné a její diferenciální diagnostiku. Dále se věnuje indikacím jednotlivých extern a možnostem vnitřní léčby, včetně jejích kontraindikací. V zevní léčbě je věnována pozornost i vhodným kombinacím jednotlivých extern. V celkové léčbě jsou kromě léčby antibiotiky rozebrány možnosti antiandrogenní terapie a vhodných kombinací hormonálních kontraceptivních preparátů u žen. V léčbě izotretinoinem je zdůrazněno správné dávkování a délka kůry izotretinoinem. Práce uvádí i přehled metod korektivní dermatologie.

Receptář magistraliter

Dermatologická externa polotuhé konzistence

Semisolid external dermatological drugs

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 59-61

Mezi dermatologická externa polotuhé konzistence patří masti, krémy, gely a pasty. Dělí se na hydrofobní a hydrofilní dle vztahu k přijímání vody. Pasty byly popsány v minulém díle receptáře.

Ve zkratce

Diagnostika a léčba mykóz

MUDr.David Stuchlík

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 55-58

-

Volně prodejné léky

Přehled lokálních dermatologických přípravků a potravinových doplňků v léčbě oparů, bradavic a kuřích ok

Summary of external dermatological drugs and dietary supplements in treatment of herpes, wart and verruca

Mgr.Pavel Koktavý

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 62-63

Opary, bradavice a kuří oka nejsou závažná onemocnění, vyskytují se však poměrně často a jsou pacienty citlivě vnímána. Způsobují pacientům značný diskomfort, ti potom často hledají radu a pomoc v lékárně.

Informace

Ohlédnutí za kongresem „LYMPHO 2009“ ve Františkových Lázních

MUDr.Petr Zajíc, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 66

-

Lékař a počítač

Informační technologie - úskalí a pasti ? (3. díl)

Jurimedical, s. r. o.

Ing.Bc.David Nespěšný, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 64-65

-

Test

Autodidaktický test 1/2010

-

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 67

-


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.