Dermatologie pro praxi, 2010, číslo 2

Slovo úvodem

Genetika v dermatologii

prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 71

-

Přehledové články

Dermatomykózy

Dermatomycoses and onychomycoses

MUDr.Magdalena Skořepová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 74-76

Článek uvádí stručný přehled nejčastějších kožních mykóz, se kterými je možno se setkat v ordinaci pro dospělé. Podle etiologie jsou rozděleny na dermatofytózy, kandidózy a keratomykózy. Jsou popsány charakteristické klinické obrazy, diferenciálně diagnostická problematika a nástin terapie.

Přehled lokálních kortikosteroidů v dermatologii 2. Rozdělení lokálních kortikosteroidů registrovaných v ČR podle terapeutické účinnosti

Review of topical corticosteroids in dermatology

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 78-82

Článek uvádí přehled v současnosti registrovaných lokálních kortikosteroidních přípravků v České republice spolu s jejich dělením podle intenzity účinku, indikací, kontraindikací a obecných zásad léčby.

Účinky topického imunomodulátoru (imiquimodu) v léčbě aktinické keratózy

Effect of topical immune response modifier (imiquimod) in the treatment of actinic keratosis

MUDr.Katarína Poláková, PhD.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 83-85

Aktinická keratóza (AK) je dysplastická lézia, ktorá je indukovaná ultrafialovým žiarením, vyvíja sa prevažne u pacientov so svetlou pokožkou. V súčasnosti je považovaná mnohými autormi za skvamocelulárny karcinóm (SCC) in situ s potenciálom progredovať do invazívneho SCC. Incidencia vývoja aktinických keratóz stúpa u kaukazskej rasy s vekom, blízkosťou k rovníku a zamestnaním vonku. V liečbe existuje množstvo ablatívnych i neablatívnych terapeutických modalít. Významnou neablatívnou liečebnou možnosťou sa v posledných rokoch javí imikvimód – agonista „toll- like“ receptorov, ktorý je účinným, bezpečným a pacientom akceptovaným...

Tanorexie a solária

Tanorexia and sun beds

doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 86-89

Ultrafialové záření může při dlouhodobé expozici způsobit chronická kožní poškození – aktinické stárnutí kůže a kožní rakovinu. Přispívá k tomu expozice v soláriích, která v ČR zatím nebyla kontrolována. Ve většině solárií intenzita záření přesahuje evropskou normu. Pro chorobně nezřízené opalování se vžil termín tanorexie. Pro obhajobu opalování byla zneužita potřebnost fotosyntézy vitaminu D v kůži. Ten však může být doplňován stravou. Systematicky prováděná osvěta snad konečně zastaví neustále narůstající incidenci zhoubných nádorů kůže v ČR.

Sdělení z praxe

Hypertrofické a keloidní jizvy

Hypertrophic scars and keloids

MUDr.Radek Litvik, MUDr.Martin Paciorek, MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 90-95

Keloidní a hypertrofické jizvy zůstávají nadále problémem dermatochirurgů. Lokální a intralezionální aplikace kortikosteroidů, kompresivního krytí, kryoterapie a dalších léčebných možností v léčbě jizev nejsou ve všech případech stejně úspěšné. Lokálně aplikovaný silikonový gel je účinný v prevenci rozvoje hypertrofických a keloidních jizev u pacientů po prodělané chirurgické revizi jizvy.

Syphilis secundaria s mnohočetnými projevy condylomata lata

Secondary syphilis with multiple manifestations of condylomata lata

MUDr.Stanislava Kúkolová, prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 96-98

V tomto kazuistickém sdělení je prezentován případ pacienta se sekundárním stadiem syfilis, u kterého byly přítomny pestré a mnohočetné klinické projevy druhého stadia daného onemocnění na kůži a na sliznicích.

Další využití imiquimodu v léčebné praxi Dg.: Basaliom, M. Bowen

Other uses of imiquimod in practice

MUDr.Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 99-100

Autor popisuje úspěšnou léčbu rozsáhlého tumoru tváře a ucha imiquimodem. Při dlouhodobém sledování je pacient v remisi onemocnění.

Receptář magistraliter

Skupiny látek užívaných v dermatologii - antimikrobiální látky

Groups of substances used in dermatology - antimicrobial agents

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 106-108

Většina látek, které se používají v dermatologii k lokální terapii, má především symptomatický účinek. U různých chorob se často používají stejné látky. Základem terapie je odstranění vyvolávajících faktorů, správná diagnóza, volba vhodného léku a spolupráce pacienta. V minulých dílech receptáře byly vydány nejčastěji používané recepty s účinnými antimikrobiálními látkami, včetně virostatik, v níže popsaném článku budou pouze recepty, které ještě nebyly otištěny.

Ve zkratce

Zásady léčby anafylaktické reakce

Principles of treatment of anaphylactic reactions

MUDr.Květuše Ettlerová

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 101-105

Anafylaxe je život ohrožující alergická reakce s respiračními, kardiovaskulárními, kožními a gastrointestinálními příznaky. Článek soustředí pozornost na spouštěcí faktory, patogenetické mechanizmy a léčbu anafylaktické reakce. Příznivý průběh anafylaxe závisí na rychlosti správné iniciální léčby, hlavně na podání adrenalinu intramuskulárně. Stejně tak je důležité správné poučení pacienta.

Volně prodejné léky

Přehled volně prodejných přípravků a potravních doplňků používaných při léčbě mykotických onemocnění

Summary of OTC drugs and dietary supplements in treatment of mycoses

Mgr.Pavel Koktavý

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 109-111

Povrchové mykotické infekce jsou poměrně častá onemocnění. Jedná se o nemoci, které nebývají nebezpečné, avšak mohou způsobit u vážně nemocných a imunitně oslabených pacientů vážné komplikace.

Paragrafy v ordinaci

Paragrafy v ordinaci

JUDr. Pavel Zajíc

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 112

-

Informace

Ve dnech 18.- 19. 2. 2010 proběhl IX. ročník dermatologického semináře v Koutech n. Desnou

MUDr.Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 116

-

Účastníci druhé konference Dermatologie pro praxi ocenili praktické zaměření přednášek

Mgr. Michaela Majerová

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 117

Olomouc – Pro velký úspěch prvního ročníku se na letošní konferenci setkalo na 150 dermatologů z celé České republiky, kteří ocenili především praktické zaměření jednotlivých přednášek. Stejně jako první, tak i druhý ročník Dermatologie pro praxi se uskutečnil v prostorách sálu Centaurus v Regionálním centru Olomouc, dne 22. dubna 2010. Pořadateli akce byla Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc a Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc, organizace se již tradičně ujala společnost Solen.

Abstrakta

XIII. olomoucká dermatologická konference, 12. března 2010 - abstrakta

-

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 113-115

-

Test

Autodidaktický test 2/2010

-

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 118

-


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.