Dermatologie pro praxi, 2010, číslo 3

Slovo úvodem

„Kdo neskáče, není Čech … hop, hop, hop !“

MUDr. Petr Zajíc, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 123

-

Přehledové články

Plenková dermatitida

Napkin dermatitis

MUDr.Štěpánka Čapková

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 126-129

Autorka ve svém sdělení podrobně rozebírá příčiny a typy plenkové dermatitidy, uvádí diferenciální diagnózu běžných i vzácných dermatóz v plenkové oblasti a doporučuje režimová a léčebná opatření k rychlému zvládnutí tohoto častého dětského kožního onemocnění.

Psoriáza kštice a aktuální léčebné možnosti

Scalp psoriasis and current therapeutic options

MUDr.Martin Tichý, Ph.D., doc.MUDr.Dagmar Ditrichová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 131-135

Psoriáza patří k nejčastějším dermatózám postihujícím vlasovou část hlavy. Jde o chronické zánětlivé onemocnění, které významně snižuje kvalitu života nemocných, a proto je kladen důraz na optimalizaci léčebných postupů. Přehled aktuálních terapeutických možností je předmětem předloženého sdělení.

Eczema herpeticum v detskom veku

Eczema herpeticum in childhood

MUDr.Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr.Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, doc.MUDr.Ľubica Jakušová, PhD., prof.MUDr.Peter Bánovčin, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 135-138

Eczema herpeticum vzniká asociáciou dvoch ochorení – atopického ekzému a infekcie vírusom herpes simplex. Aj keď so zavedením virostatickej liečby významne poklesol výskyt závažných komplikácií a mortalita, môže aj v súčasnosti predstavovať u malých detí a imunokompromitovaných pacientov závažné, život ohrozujúce ochorenie. Autori v článku prezentujú aktuálne poznatky etiopatogenézy, klinického obrazu a manažmentu pacientov s eczema herpeticum.

Urtikariální vaskulitida

Urticarial vasculitis

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 139-141

Urtikariální vaskulitida je variantou kožní vaskulitidy, postihující nejmenší kožní cévy. Klinicky je charakterizována recidivujícími výsevy kopřivky, která přetrvává na určité lokalitě déle než 24 hodin, subjektivně je provázená pálivou bolestí, svědění je vzácné. Ke stanovení diagnózy je nutné histologické vyšetření, které prokazuje leukocytoklastickou vaskulitidu. Spolu s kožními projevy mohou být přítomné celkové symptomy, které signalizují jiná onemocnění – infekční, systémové choroby pojiva, glomerulonefritidu, onkologické choroby aj. V článku je uveden přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostických postupů...

Nežádoucí účinky léčby interferonem alfa

Side-effects of interferon alfa therapy

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 142-143

Interferon alfa je v dermatologické onkologii používán nejvíce u melanomu, dále u Kaposiho sarkomu a kožních T-lymfomů. Cílem práce je podat přehled nejčastějších nežádoucích účinků této léčby.

Dermatomykózy - aktuální problém

Dermatomycoses - topical problem

MUDr.Magdalena Skořepová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 144-146

Dermatomykózy patří vedle ekzémových onemocnění a bércových ulcerací k nejčastějším kožním chorobám. Jsou to nemoci široce postihující populaci, proto je jim třeba věnovat patřičnou pozornost v preventivním slova smyslu. Jsou významné rovněž z hlediska epidemiologického, neboť jde o onemocnění více či méně infekční. Některá úporně probíhající onemocnění mohou signalizovat vážná poškození celkového stavu pacienta (diabetes mellitus, poruchy imunitního systému apod.).

Diagnostika a terapie autoimunitních puchýřnatých chorob

Diagnosis and therapy of autoimmune blistering skin disorders

MUDr.Miloslav Salavec, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 148-155

Článek shrnuje diagnostické metody a terapeutické přístupy u autoimunitních puchýřnatých dermatóz.

Mezioborové přehledy

Otoky víček z hlediska oftalmologa

Eyelid swelling from an ophthalmologic point of view

MUDr.Petra Seidler Štangová, MUDr.Michalis Palos

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 156-157

Otoky víček patří k častým nálezům nejen v oftalmologické praxi. Jejich etiologie bývá často složitá a herpetické afekce patří k častým příčinám. Mnohdy vyžadují spolupráci oftalmologa a dermatologa.

Sdělení z praxe

Toxoalergický exantém s leukopenií a anémií

Toxoallergic exanthema with leukopenia and anaemia

MUDr.Jitka Gartšíková, prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 158-159

Je prezentován případ 31leté pacientky hospitalizované na naší klinice pro toxoalergický exantém v. s. polékové etiologie. Jako vedlejší nález byla u pacientky zjištěna eroze na genitálu (recidivující několik měsíců), v krevním obraze anémie a leukopenie. Opakovaná vyšetření v zástinu a serologické reakce na syfilis byly negativní, avšak zjištěna pozitivní reakce anti HIV 1. V dalším průběhu dochází k rozvoji pneumocystové a cytomegalovirové pneumonie.

Těžký případ rozacey

A severe case of rosacea

MUDr.Zuzana Nevoralová

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 160-162

Autorka popisuje příklad pacienta s diagnózou rozacea – papulopustulózní a fymatózní subtyp. Pacient byl sledován a léčen ambulantně v Akné poradně kožního oddělení. Nález na obličeji byl typický. Úvodní léčba perorálním metronidazolem zlepšila zánětlivou složku kožních projevů, následná desetiměsíční kůra perorálním izotretinoinem pak vedla k výraznému zmenšení fymatózních mas. Vynikající nález přetrvává jeden rok po ukončení perorální léčby. Pacient užívá jen správnou lokální dermokosmetiku a dodržuje režimová opatření.

Pro sestry

Ošetřování dětí s atopickou dermatitidou

Care for children with atopic dermatitis

Naděžda Svobodová

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 171-172

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění, kterým trpí až 20 % populace. Základem léčby je dodržování určitého režimu a pravidelné ošetřování-zvláčnění kůže externy. Úloha erudované sestry v léčbě dětí s AD je nezastupitelná. Zevní terapie je efektní, je-li správně aplikovaná, proto je důležité zacvičit rodiče ve správné ošetřovací technice. AD má významný dopad na kvalitu života nemocného dítěte i celé rodiny. Autorka popisuje zásady správného ošetření dětí s atopickou dermatitidou v ambulantní péči a na lůžkovém části kožního oddělení.

Okénko estetické dermatologie

Mikropigmentace a její využití pro kosmetické a lékařské účely

Micropigmentation and its use for cosmetic and medical purposes

MUDr.Gréta Wohlová

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 163-167

Tetováž je metoda umělého vpravování exogenních pigmentů do kůže a sliznic, provázející lidstvo celou historií. Její význam i využití se v průběhu doby měnily, nicméně její popularita je i v současné době značná. Termíny mikropigmentace, dermatografie, či medical tattooing jsou spojovány s kosmetickým a lékařským využitím tetování v kamufláži širokého spektra dermatologických i chirurgických indikací (rekonstrukce prsního dvorce a bradavky po ablacích, jizvy traumatické či po plasticko-chirurgických zákrocích, alopecie areátní i totální, vitiligo atd.). Další pole využití je radioterapie, endoskopie a oftalmologie. Je nutné zmínit také možné...

Volně prodejné léky

Přehled volně prodejných přípravků používaných při léčbě aftů a stomatitidy

Summary of OTC (over the counter) drugs and dietary supplements in treatment of aphthae and stomatitis

Mgr.Pavel Koktavý

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 168-170

Afty a stomatitidy jsou relativně častá onemocnění. Jedná se o nemoci, které nebývají nebezpečné, ale způsobují pacientům značný diskomfort, ti potom často hledají radu a pomoc v lékárně.

Test

Autodidaktický test 3/2010

-

Dermatol. praxi 2010; 4(3): 174

-


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.