Dermatologie pro praxi, 2010, číslo 4

Slovo úvodem

Lékaři se zapojují do boje proti stárnutí

MUDr. Monika Golková

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 179

-

Přehledové články

Ulcus cruris

Leg ulcer

doc.MUDr.Jiří Herman, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 184-185

Bércové vředy postihují až 5 % populace. Nejčastější jsou žilní, následují smíšené a arteriální. Vředy různé etiologie mají většinou různý klinický obraz, ale zejména rozdílnou terapii. Zatím co u žilních vředů je hlavním terapeutickým principem eliminace žilní hypertenze (zevní kompresí, chirurgicky), u vředů tepenných je nutné zajistit dostatečné prokrvené periferie metodami chirurgickými nebo intervenčně radiologickými. Každá léčba vyžaduje aktivní spolupráci pacienta a musí být zahájena včas.

Dermatitis seborrhoica

Dermatitis seborrhoica

MUDr.Miloslav Salavec, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 186-191

Článek se zabývá definicí, klinickým obrazem, diagnostikou a diferenciální diagnostikou seboroické dermatitidy. Shrnuje i osobní zkušenosti s užitím některých léčiv, stejně jako celkový přehled doporučených terapií na základě literárních údajů a klinické zkušenosti.

Parazitární kožní choroby a jejich léčba

Parasitic skin conditions and their treatment

MUDr.Jitka Gartšíková

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 192-194

Kožní choroby parazitární (epizoonózy) jsou skupinou onemocnění, u kterých jsou kožní změny vyvolány parazity vegetujícími na kůži nebo v jejím okolí. Nebezpečí spočívá v porušení kožního krytu a otevření cesty další infekci, zejména virózám a riketsiózám, ale i běžné pyogenní infekci (1). U epizoonóz v užším slova smyslu žije parazit na kůži (např. veš), mezi epizoonózy v širším slova smyslu řadíme kožní projevy vyvolané živočichy, kteří na kůži nežijí (např. poštípání hmyzem) (2). Důležité jsou hygienické poměry – nedostatečná péče o tělo a malý životní prostor mají na parazity příznivý vliv.

Diferenciální diagnostika projevů kolem úst - část II.

Differential diagnosis of manifestations around the mouth - part II.

MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 195-200

Ve 2. díle článku zabývajícího se projevy kolem úst jsou zmiňovány projevy ekzémové a ekzém napodobující, hyperpigmentované, projevy verukózní a papilomatózní, projevy tumorózní a ulcerující.

Výsledky klinického sledování přípravku Acneon u pacientů s acne vulgaris

The results of the clinical study of Acneon (lactoferrin) in patients with acne vulgaris

doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc., Mgr.Jan Heinrich, Ing.Irena Palíková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 202-204

V práci jsou shrnuty výsledky podávání laktoferrinu obsaženého v přípravku Acneon tablety (firma Walmark, a. s.) u pacientů trpících acne papulopustulosa I.– IV. st. Byl hodnocen účinek jak na nezánětlivé, tak na zánětlivé morfy akné, snášenlivost přípravku a spokojenost pacientů. Výsledkem dvouměsíčního sledování bylo statisticky významné snížení počtu jak komedonů, tak papulopustul.

Mezioborové přehledy

Dermatovenerologická léčba v těhotenství

Dermatology treatment in pregnancy

MUDr.Zuzana Nevoralová

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 208-214

Dermatovenerologové se velmi často setkávají s problémem předpisu lokálních i systémových léků těhotným ženám. Každý lékař by měl znát potenciální rizika jednotlivých léků, aby mohl zvolit terapii nejvhodnější pro danou diagnózu. O eventuálním riziku léčby by měl vždy informovat matku. Cílem tohoto článku je podat přehled základních léčebných možností v graviditě.

Sdělení z praxe

Akutní generalizovaná pustulóza

Acute generalized pustulosis

MUDr.Linda Vavříková, MUDr.Martin Tichý, Ph.D.

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 215-216

Akutní generalizovaná pustulóza je onemocnění s náhlým vznikem, v jehož etiologii hrají roli zejména infekce a léky. Pro diagnostiku této klinické jednotky je zásadní morfologie kožních projevů, rychlý průběh onemocnění s častým spontánním vyléčením a typický histologický nález.

Chirurgická léčba vitiliga transplantací nekultivovaných autologních melanocytů - naše zkušenosti

Surgical treatment of vitiligo of non-cultivated autologous melanocytes transplantation - our experience

MUDr.Evžen Trupar, prof.MUDr.Pavel Brychta, CSc., Jana Komárková

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 217-220

Vitiligo patří mezi idiopatické poruchy pigmentace, kauzální léčba dosud není možná a konzervativní terapie je u řady pacientů neúčinná. U pacientů s anamnézou neúspěšné konzervativní terapie je v řadě případů účinná terapie chirurgická. V posledních letech se objevují různé modifikace chirurgické léčby od transplantace autologní kůže v plné tloušťce až po transplantaci samotných melanocytů expandovaných kultivací. V článku je popsána chirurgická terapie vitiliga transplantací autologních nekultivovaných melanocytů s použitím fibrinového lepidla jako buněčného nosiče. Popsaná metoda spočívá v odběru dermoepidermálního štěpu, jeho následném...

IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ?

IgA pemphigus and monoclonal gammopathy, is there a connection ?

prof.MUDr.Zdeněk Adam, CSc., doc.MUDr.Josef Feit, CSc., doc.MUDr.Marta Krejčí, Ph.D., MUDr.Luděk Pour, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Vašků, CSc., MUDr.Zdeňka Čermáková, prof.MUDr.Roman Hájek, CSc., prof.MUDr.Jiří Mayer, CSc.

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 221-224

Popisujeme pacientku, která byla sledována a neúspěšně léčena pro IgA pemphigus při monoklonální gamapatii nejistého významu cyklofosfamidem a dexametazonem, později 6 aplikacemi rituximabu. Žádný z uvedených léčebných postupů nevedl k dlouhodobějšímu ústupu IgA pemhigu. V roce 2007 byla zjištěna transformace monoklonální gamapatie nejistého původu v mnohočetný myelom. Iniciální léčba cyklofosfamid, adriamycin a dexametazon nevedla k léčebné odpovědi. Pro léčbu druhé linie byla zvolena kombinace thalidomidu cyklofosfamidu a dexametazonu. V průhěhu prvních týdnů této léčby se výrazně zhoršily kožní projevy až do obrazu erytrodermie. V rámci...

Okénko estetické dermatologie

Vysokofrekvenční ultrazvuk v dermatologické praxi

Possibilities of high frequency ultrasound use in dermatology

MUDr.Kateřina Fajkošová

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 228-232

Ultrazvukové přístroje se používají běžně v medicínské diagnostice v mnoha oborech, jejich použití v dermatologii je relativně nové. Důležitým cílem v dermatologické diagnostice je včasné rozpoznání tumorů, zejména melanomu. Tyto přístroje mohou v mnoha případech pomoci upřesnit diagnózu, rozsah tumoru a tím i lépe plánovat léčebný postup. Vyšetření ultrazvukem je též přínosné při monitorování léčby, např. zánětlivých dermatóz. Ultrazvukem je dále například možné vyšetřovat působení kortikoidů na kůži. Další možnosti využití jsou zkoumány. Nejčastěji používaná frekvence je 20 MHz, která optimálně zobrazí dermální struktury. Vyšetření ultrazvukem...

Receptář magistraliter

Granulomatózní záněty mimo sarkoidózy

Granulomatous inflammations except sarcoidosis

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová, MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 224-227

Granulomatózní záněty jsou chronické procesy, při kterých převažují v zánětlivém výpotku aktivované makrofágy epiteloidního vzhledu a lymfocyty, ojedinělé plazmatické buňky. Epiteloidní makrofágy se mohou často spojovat a vytvářet tak mnohojaderné buňky různé velikosti, shluky histiocytů, histologicky charakterizované tvorbou granulomů.

Volně prodejné léky

Přehled hygienických a kosmetických přípravků pro děti

Summary of sanitary and cosmetic products for children

Mgr.Pavel Koktavý

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 233-236

Dětská kůže se morfologicky i funkčně liší od kůže dospělého člověka. V důsledku těchto odlišností pak vyžaduje zvýšenou a ohleduplnou péči. Při výběru hygienických a kosmetických přípravků pro děti je třeba dbát na to, aby zachovávaly vlhkost a vláčnost kůže, umožňovaly volné dýchání kůže, měly protizánětlivé účinky a neobsahovaly žádné alergizující složky.

Test

Autodidaktický test 4/2010

-

Dermatol. praxi 2010; 4(4): 238

-


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.