Dermatologie pro praxi, 2011, číslo 3

Slovo úvodem

O étosu lékaře v současné době

MUDr. Jana Zímová, Mgr. Pavlína Zímová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 119

Přehledové články

Kožní onemocnění vyvolaná mechanickými faktory u sportovců

Skin diseases caused by mechanical factors in athletes

MUDr. Helena Aksamítová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 124-125

Článek je zaměřen na některá kožní onemocnění, která se mohou vyskytovat u sportovců. Tyto kožní choroby dělíme na dermatózy z mechanických příčin, dermatózy způsobené vlivem zevního prostředí, kožní infekce a imunitní reakce s kožními projevy při sportu. V tomto článku se věnujeme dermatózám způsobeným mechanickou zátěží.

Hormonální antikoncepce v léčbě akné

Hormonal contraception of acne in the treatment

MUDr.Petr Křepelka, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 126-130

Akné vulgaris postihuje více než 40 % adolescentních žen. Nadměrná činnost kožních mazových žláz s hyperkeratinizací, folikulární okluzí, pomnožením bakterie Propiobacterium acnes a zánětlivou reakcí představují nejvýznamnější patogenetické faktory akné. Hormonální antiandrogenní léčba je zaměřena na androgeny metabolizující buňky pilosebaceózní jednotky. Orální kontracepce snižuje počet lézí akné komplexním působením: zvyšuje hladinu globulinu vázajícího pohlavní hormony, snižuje hladinu volného testosteronu a hladinu celkových androgenů, inhibuje buněčné receptory pro androgeny a omezuje periferní konverzi androgenů. Kombinace ethynil-estradiolu...

Akné - přehled, novinky v léčbě

Acne - An overview, news in the treatment

MUDr.Kateřina Fajkošová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 131-132

Akné patří k nejčastějším chorobám léčeným v kožních ambulancích. Postihuje značné procento populace, nikoli jen v období puberty. Poznání etiopatogeneze se neustále rozšiřuje, vědecká bádání se stále více zaměřují na molekulární úroveň. Jsou odhalovány nové receptory a s tím souvisí i vývoj nových účinných látek. O jedné perspektivní molekule podává zprávu následující text.

Obličejové dermatózy u dětí

Facial dermatoses in children

MUDr.Stanislava Polášková

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 134-139

Autorka se zabývá obličejovými dermatózami od období novorozeneckého věku až do puberty. Z velkého počtu možných onemocnění vybírá nejčastější diagnózy, probírá možnosti léčby a diferenciální rozvahu.

Mezioborové přehledy

Dermatolovenerologická léčba u kojících žen

Dermatology therapy in lactating women

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 140-145

Dermatolovenerologové se velmi často setkávají s problémem předpisu lokálních i systémových léků kojícím ženám. Každý lékař by měl znát potenciální rizika jednotlivých léků, aby mohl zvolit terapii nejvhodnější pro danou diagnózu. O eventuálním riziku léčby by měl vždy informovat matku. Cílem tohoto článku je podat přehled základních léčebných možností v období kojení.

Role fotoprotekce v prevenci kožních nádorů u běžné populace a u pacientů po orgánové transplantaci

Role of photoprotection in preventing skin cancer in general population and in patients following organ transplantation

MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 146-149

Počet všech kožních nádorů v posledních desetiletích exponenciálně stoupá. Souvisí to nejen se zlepšující se diagnostikou, ale současně s nadměrnou expozicí UV záření. V článku jsou diskutovány účinky UV záření na kůži, možnosti ochrany pro běžnou populaci a specifika fotoprotekce u pacientů po transplantaci solidního orgánu.

Sdělení z praxe

Retikulární erytematózní mucinóza

Reticular arythematous mucinosis

MUDr.Lubomír Drlík, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc., MUDr.Veronika Paťavová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 150-151

Popisujeme případ 52leté ženy s diagnózou retikulární erytematózní mucinózy. Pacientka docházela na naší ambulanci pro opakované výsevy figurovaných erytémových ložisek na trupu a pažích. Úvodní léčba kortikosteroidy a antihistaminiky byla málo efektivní, po histologickém určení diagnózy následovala léčba antimalariky, která vedla k rychlému zhojení.

Naše zkušenosti s lokální léčbou popálenin

Our experiences with local treatment of burns

MUDr.Štěpánka Dočekalová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 152-154

V článku jsou popisovány zkušenosti s léčbou popálenin u dětí, které byly léčeny na oddělení a ambulanci dětské chirurgie a traumatologie fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po úvodním pojednání o popáleninách jsou popsány možnosti použití různých léčebných prostředků a chirurgických metod k ošetření popálenin. K článku je uvedená četná fotodokumentace.

Cyklosporin A v terapii toxické epidermální nekrolýzy

Ciclosporin A in treating toxic epidermal necrolysis

MUDr.David Nešpor, MUDr.Břetislav Lipový, MUDr.Nora Gregorová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 156-159

Toxická epidermální nekrolýza byla poprvé popsána skotským dermatologem Alanem Lyellem v roce 1956. Proto tato nozologická jednotka nese označení Lyellův syndrom. Jedná se o extrémně vzácné onemocnění projevující se rozsáhlou kožní nekrolýzou a systémovou toxicitou. Pouze včasná diagnostika, neodkladné zahájení terapie, kvalitní nutrice a péče o ránu, spolu s precizní mikrobiologickou monitorací, může zlepšovat prognózu takto postižených pacientů. V kazuistice předkládáme případ těžce postižené mladé ženy vietnamské národnosti léčené cyklosporinem A.

Pro sestry

Epikutánní testy v praxi

Epicutaneous tests in practice

Monika Langerová, MUDr.Iva Karlová, MUDr.Jan Šternberský

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 171-174

Epikutánní testy jsou v praxi používanou vyšetřovací metodou v diagnostice kontaktní alergické dermatitidy. Jsou vysvětleny typy epikutánních testů, technika provedení a způsob hodnocení. Závěrem jsou uvedeny výsledky epikutánních testů na Klinice chorob kožních a pohlavních FN a UP Olomouc v roce 2010.

Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou

The influence of biological treatment on quality of life of a patient with severe psoriasis

Mgr.Darja Perůtková, PhDr.Ilona Plevová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 175-177

Kazuistika ženy s psoriázou, která podstoupila biologickou léčbu, přináší ukázku toho, jaký význam může mít tato moderní léčba pro pacienty s tímto celoživotním onemocněním. Psoriáza je velmi zatěžující choroba, při které pacienti strádají nejen po stránce fyzické, ale i psychické a sociální. Biologická léčba umožňuje těmto lidem návrat do aktivního života a výrazně zvyšuje jejich kvalitu života.

Okénko estetické dermatologie

Chemický peeling - přehled a využití v korektivní dermatologii

Chemical peel - over view and use in corrective dermatology

MUDr.Lucia Mansfeldová

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 160-162

Program H plus s. r. o., Praha Chemický peeling je aplikace chemické látky na kůži za účelem kontrolovaného poškození epidermis a části dermis, kdy následným sekundárním hojením dojde k regeneraci z adnexálních struktur s výsledným zlepšením barvy a textury kůže. Hloubka průniku závisí na typu a koncentraci chemické látky, přípravě před zákrokem, lokalizaci, fototypu a míře aktinického poškození kůže. Kromě kosmetických indikací jako odstranění hyperpigmentací, zlepšení akné, jizev a jemných vrásek má CHP velký význam v prevenci a léčbě prekanceróz a nemelanomových kožních nádorů.

Ve zkratce

Melazma: etiologie a možnosti léčby

Melasma: aetiology and treatment options

MUDr.Ivana Plecháčová, MUDr.Lukáš Lacina, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 167-169

Poruchy pigmentace, zejména v krajině obličeje, patří mezi psychosociálně velmi významné problémy, o jejichž řešení se musí dermatolog často pokoušet. Tyto poruchy mohou negativně ovlivňovat i kvalitu pacientova života. Diferenciálně diagnosticky je třeba uvažovat v rámci dosti početné skupiny stavů, které mohou vyústit právě v posuny pigmentace. Kromě faktorů lokálně působících je nutno uvažovat ale i o poruchách vrozených, či o projevech systémových onemocnění, či o následcích užívání léků. Článek podává stručný přehled týkající se problematiky melazmatu a možností jeho léčby.

Volně prodejné léky

Volně prodejné přípravky v dermatologii. Kosmetika, nebo léky?

Over the counter preparations in dermatology. Cosmetics or drugs?

PharmDr.Petr Horák

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 164-166

Pacientům je dnes v lékárnách k dispozici četné množství preparátů určených pro aplikaci na kůži. Tyto přípravky ovšem nejsou srovnatelné, z hlediska klinické evidence, s jejich používáním. Lékaři a lékárníci by si měli při doporučování těchto přípravků tuto skutečnost uvědomit. Článek dále diskutuje možnost používání magistraliter léčiv bez lékařského předpisu.

Test

Autodidaktický test 3/2011

Dermatol. praxi 2011; 5(3): 178


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.