Dermatologie pro praxi, 2011, číslo 4

Slovo úvodem

Snažíme se Vám být prakticky po ruce

Mgr. Michaela Majerová

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 183

Přehledové články

Naše zkušenosti s léčbou bexarotenem u kožních T-lymfomů

Our experience with bexarotene treatment of cutaneous T-cell lymphoma

MUDr.Petra Fialová, prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc., prof.MUDr.Zdeněk Adam, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 187-191

Primární kožní lymfomy tvoří heterogenní skupinu onemocnění postihující v době stanovení diagnózy výhradně kůži bez zřejmého postižení lymfatických uzlin či vnitřních orgánů. Kauzální terapie kožních T-buněčných lymfomů neexistuje. Cílem léčby je navození co nejdelší remise onemocnění, udržení kvality života pacientů a prodloužení života jako takového. Bexaroten je účinný a relativně bezpečný léčebný přípravek pro léčbu jak agresivních typů kožních T-lymfomů, tak mycosis fungoides pokročilých stadií.

Chirurgická léčba varixů a endovenózní terapie

Surgical treatment of varicose veins and endovenous therapy

doc.MUDr.Lenka Veverková, Ph.D., MUDr.Jan Kalač, MUDr.Jan Konečný, MUDr.Petr Vlček, Ph.D., MUDr.Adam Peštál, Ph.D., MUDr.Ivana Procházková

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 192-195

Optimální léčba křečových žil vyžaduje přesnou identifikaci zdroje žilního refluxu. Ošetření by mělo být vést ke zrušení žilního refluxu, omezit příznaky žilní inkompetence, zlepšit kosmetické hledisko a předcházet komplikacím, a to vše by mělo být spojeno s nízkou morbiditu a rekurencí choroby, a také krátkodobou rekonvalescencí. Jedním z největších problémů u varixů dolních končetin je jejich rekurence, která dosahuje 65 % během pěti let po chirurgickém výkonu. V současné době je 25 % operačních výkonů prováděno z důvodu recidivy onemocnění. Snížení procenta rekurence varixů by tedy mělo být pro lékaře výzvou. Nejlepší cestou k dobrým výsledkům...

Štěnice - návrat nezvaného hosta

Bedbugs - back intruder

doc.MUDr.Hana Jedličková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 196-198

V posledním desetiletí došlo k dramatickému znovurozšíření cizopasníka Cimex lectularius neboli štěnice domácí. Důvodem je zřejmě vysoká migrace obyvatelstva a rezistence parazita na běžné insekticidy. Následující přehled se věnuje popisu parazita a jeho životního cyklu, klinickému obrazu napadení a možnostem terapie.

Stručný přehled virových exantémů

Mouse-Disease, herpangína, gloves and socks syndrom, Asymetric Periflexural Exanthema of Childhood, pityriasis rosea.

MUDr.Zora Poláčková

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 199-202

Článek poskytuje přehled virových infekcí, u kterých je exantém typickým a pravidelným příznakem. Tyto nemoci jsou běžné u dětí, ale postihují i dospělé. Klasickými virovými exantémy jsou spalničky, zarděnky, neštovice, erythema infectiosum a exanthema subitum. K dalším patří syndrom Gianotti-Crosti, Hand-Foot-and-Mouse-Disease, herpangína, gloves and socks syndrom, Asymetric Periflexural Exanthema of Childhood, případně pityriasis rosea. Většina z nich má benigní průběh, ale jsou možné bakteriální komplikace a u některých i poškození plodu v případě infekce matky v časné graviditě.

Mezioborové přehledy

Tropické nemoci s kožní manifestací

Tropical diseases with skin manifestations

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 203-205

S narůstajícím počtem cestovatelů vyjíždějících do rizikových oblastí tropů a subtropů je pravděpodobné, že se s importovanými nemocemi budou čím dál častěji setkávat i lékaři různých specializací v České republice. Konfrontace lékaře s uvedenými kožními projevy je možná i u imigrantů a dalších cizinců přijíždějících do ČR. Rozmanité kožní projevy patří do standardního spektra klinických příznaků infekčních patologických stavů a schopnost alespoň základní diferenciální diagnostiky by měla patřit do výbavy lékaře každé specializace. Diagnostický proces importovaných stavů musí vycházet nejen z klinické symptomatologie, ale musí zahrnovat, kromě...

Kvalita života při některých dermatologických onemocněních

Quality of life in some dermatological diseases

PhDr.Drahomír Balaštík

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 206-210

Kvalita života pacientů se stává jedním z cílů dermatologické léčby a současně i kritériem její efektivity. Jde o pojem mnohovrstevný, dynamický a hlavně subjektivní, zahrnující kvalitu života obecnou (QoL) a spojenou se zdravím (HRQoL). Ta je ukazatelem vlivu choroby a její léčby na úroveň životní spokojenosti v různých oblastech života. Protože její zhoršení může zpětně zhoršit psychický stav pacienta i jeho kožní poruchy, bývá vhodná mezioborová spolupráce dermatologa s klinickým psychologem či psychiatrem. Nebylo prokázáno, že by jednotlivé dermatózy vytvářely specifické struktury osobnostní či psychopatologické, a tedy ani specifickou...

Psychosociální aspekty smíšených dermatóz

Psychosocial aspects of miscellaneous dermatosis

PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr.Alena Javůrková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 210-212

Článek popisuje biopsychosociální model smíšených dermatóz, který uvádí do jiných souvislostí diagnostické a léčebné postupy v dermatologii a psychosociální úroveň dermatózy. Zaměřuje se především na psychosociální mechanizmy, které mohou přispívat ke vzniku, formování a udržování dermatologických symptomů. Popisuje některé psychologické faktory, dává obecný přehled o psychosociálních důsledcích kožních nemocí, vlivu stresu na kůži, významu sociální opory a komorbiditě s psychiatrickými onemocněními. Biopsychosociální model dermatóz tak za prvé integruje psychologický přístup do lékařské péče (diagnostiky i léčby) a za druhé zdůrazňuje mezioborovou...

Sdělení z praxe

Lichen sclerosus et atrophicus vulvae u dívky s pubertas praecox a atopickým ekzémem léčené tacrolimem

Lichen sclerosus et atrophicus vulvae in girl with puberty praecox and atopic dermatitis treated with tacrolimus

MUDr.Helena Korandová, CSc., doc.MUDr.Jiřina Zapletalová, Ph.D., doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 213-214

Lichen sclerosus et atrophicus je vzácná chronická dermatóza nejasné etiologie. Postihuje zejména anogenitální oblasti u mužů i žen. Ve vulvární lokalizaci bývá nejčastěji pozorována u postmenopauzálních žen ve věku mezi 40 a 60 lety, může se však vyskytnout i u dívek prepubertálních. Dospělé pacientky musí být dispenzarizovány vzhledem k možnému výskytu spinocelulárního karcinomu v takto postiženém terénu. U malých dívek před pubertou může lichen sclerosus spontánně regredovat. V terapii dominuje dlouhodobá aplikace velmi silných kortikoidních extern. V tomto sdělení je popsán případ dvanáctileté dívky s atopickým ekzémem. Pro lichen sclerosus...

Současný výskyt vitiliga, dermatitis herpetiformis Duhring, autoimunní tyreoiditidy a celiakie u jednoho pacienta

The current incidence of vitiligo, dermatitis herpetiformis Duhring, autoimmune thyroiditis and celiac disease

MUDr.Jaroslava Černá, MUDr.Lubomír Drlík, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 215-217

Vitiligo bývá asociováno s různými vnitřními nemocemi, nejčastěji s autoimunní thyreoiditidou. Dermatitis herpetiformis Duhring je téměř vždy provázena glutensenzitivní enteropatií, v části případů také poruchami štítné žlázy nebo diabetem. Autoři popisují případ mladého muže postiženého kombinací těchto nemocí. Úspěšná léčba spočívala v dietní restrikci a fotoléčbě UVB 311 nm.

Celkově podávaný isotretinoin v léčbě akné

Overall given isotretinoin in the treatment of acne

MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 218-221

Článek pojednává o celkově podávaném isotretinoinu v léčbě akné, off-label indikacích, optimálním dávkování, monitorací vedlejších účinků. Článek je doplněn dvěma kazuistikami.

Pro sestry

Psoriáza - možnosti léčby, edukace pacienta

Psoriasis - treatment options, patient education

Marie Navrátilová, Jana Miklíková

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 230-231

Psoriáza se řadí mezi nejčastější dermatologická onemocnění, jehož správná diagnostika je založena na přítomnosti charakteristických klinických projevů. Základním pomocným vyšetřením u diagnosticky nejednoznačných případů je kožní biopsie. Nové poznatky o etiopatogenezi tohoto onemocnění jsou základem cílenější terapie, která je v posledních několika letech dostupná zejména v podobě systémově aplikovaných biologických preparátů. Pomocí moderních terapeutických postupů je v dnešní době možné kontrolovat průběh tohoto chronického zánětlivého onemocnění a významně zlepšit kvalitu života pacientů.

Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou

The influence of biological treatment on quality of life of a patient with severe psoriasis - a case report

Mgr.Darja Perůtková, PhDr.Ilona Plevová

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 232-234

Kazuistika ženy s psoriázou, která podstoupila biologickou léčbu, přináší ukázku toho, jaký význam může mít tato moderní léčba pro pacienty s tímto celoživotním onemocněním. Psoriáza je velmi zatěžující choroba, při které pacienti strádají nejen po stránce fyzické, ale i psychické a sociální. Biologická léčba umožňuje těmto lidem návrat do aktivního života a výrazně zvyšuje jejich kvalitu života.

Okénko estetické dermatologie

Kosmetologické aspekty v dermatologické zevní terapii (Historicky vývojová závislost dermatologie a kosmetiky;

Cosmetic aspects in dermatological topical treatment

společné sféry zájmů a působení, současné platné legislativní normy

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 222-226

emer. prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc. I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno Společným a trvalým cílem profesionálního úsilí dermatologů a kosmetiků je udržení optimálního funkčního a vzhledového (estetického) stavu kůže. Dermatologie postupně přizpůsobila parametry léčebných prostředků a metod – jak v léčebné praxi, tak v úsilí o udržení estetického vzhledu léčené kůže, parametrům kosmetologickým. Kosmetologie si vstřícně uvědomila, že pozitivní mezilidské signály spočívající významně na estetickém vzhledu kůže – může vydávat jen kůže zdravá a přizpůsobovala své prostředky a metody požadavkům dermatologickým....

Ve zkratce

Psoriáza - základní charakteristika častého onemocnění

Psoriasis - basic characteristics of frequent illness

MUDr.Martin Tichý, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 227-229

Psoriáza je chronická zánětlivá kožní choroba projevující se tvorbou červených plastických, ostře ohraničených ložisek s nánosem stříbřitých šupin. Článek shrnuje možnosti léčby pacienta, tedy především lokální terapii, fototerapii a celkovou léčbu. Dále je navržen způsob edukace pacienta zdravotnickým personálem.

Komentář

Budou dosaženy očekávané počty zhoubného melanomu?

Will be reached the expected numbers of malignant melanoma?

MUDr.Edvard Geryk, MUDr.Libuše Sedláková, prof.RNDr.Milan Konečný, CSc., doc.MUDr.Teodor Horváth, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(4): 235-238

Z 199 627 nových maligních melanomů (MM) ve světě v roce 2008 uvádí data Globocan (IARC) 84,7 % případů ve vyspělých a 15,3 % v méně vyspělých zemích, 69 387 v Evropské Unii a 2 034 v ČR; z 46 372 zemřelých na melanom bylo 67,9 % ve vyspělých a 32,1 % v méně vyspělých zemích, 14 243 v EU a 349 v ČR. V roce 2030 mohou očekávané počty dosáhnout ve světě více než 327 tisíc MM, s nárůstem o 29,2 % u mužů a 16,2 % u žen ve více rozvinutých, o 81,8 % u mužů a 81 % u žen v méně rozvinutých zemích, respektive o 24,1 % a 14,3 % v EU, o 35,1 % a 27,8 % v ČR. Ve věku 65 a více let se zvýší počty nových MM ve světě u mužů o 7,5 %, u žen o 7,8 %, v ČR o...


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.