Dermatologie pro praxi, 2012, číslo 1

Slovo úvodem

Perspektivy a možnosti lékařské techniky

Ing. Martin Augustynek

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 3

Přehledové články

Celoroční péče o atopickou a velmi suchou pokožku

Year-round care of atopic and very dry skin

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 6-10

Ambulance všeobecné a korektivní dermatologie, Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha Roční období se vyznačuje opakovanou pravidelnou změnou počasí. Vlhkost a teplota vzduchu jsou jedním ze základních faktorů, které se během roku mění. Změnu počasí vnímá každý jedinec individuálně. Vznik suché kůže závisí na působení zevních a vnitřních faktorů. Při porušení kontinuity kožního povrchu nebo nedostatečné hydrataci je omezena bariérová funkce. Kůže se stává dehydratovanou, drsnou, ztrácí lesk. Atopický ekzém je silně svědivé zánětlivé chronické kožní onemocnění. První projevy mohou vzniknout v kterémkoliv věku, ale všeobecně se u 2/3 pacientů...

Chirurgicko-plastická léčba bércových vředů a ran

Plastic Surgical treatment of leg ulcers and wounds

MUDr.Daniel Stehlík, MUDr.Lucie Kalinová, MUDr.Martin Molitor, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 11-15

Problematika bércových vředů je velmi obsáhlá a jednoznačně mezioborová. Podmínkou úspěšné léčby je důležitá včasná diagnostika s přesnou identifikací etiologie. Terapie chronických ran dolních končetin včetně bércových vředů by měla být komplexní a cíleně individuální s využitím moderních převazových technik. Vhodné jsou i staronové metody (larvoterapie) a v indikovaných případech také plasticko-chirurgické postupy, které mohou sloužit k urychlení hojení kožních defektů za současného zvýšení kvality života pacienta při dobré ekonomické efektivitě. Předkládaný článek přináší přehled terapeutických možností a jejich specifik z pohledu plastického...

Rizikové faktory nádorových recidív bazocelulárneho karcinómu kože

Risk factors for tumor recurrences in basal cell carcinoma of the skin

MUDr.Vladimír Bartoš, prof.MUDr.Katarína Adamicová, PhD., MUDr.Milada Kullová, doc.MUDr.Martin Péč, PhD.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 16-19

Nádorové recidívy bazocelulárneho karcinómu (BCC) kože predstavujú v klinickej praxi pomerne častý a terapeuticky mnohokrát obtiažny fenomén. Hoci ich spoľahlivejšie predpovedanie je na báze bežných demografických, klinických a histopatologických parametrov veľmi limitované, viaceré z nich môžu napovedať o zvýšenej pravdepodobnosti ich vzniku. Vo všeobecnosti možno rizikové faktory recidivovania BCC kože kategorizovať na parametre súvisiace s nádorom a parametre súvisiace so samotným pacientom. Do prvej skupiny patrí predovšetkým anatomická lokalizácia a histologický typ karcinómu, veľkosť tumoru a rozsah jeho invázie, prípadne početnosť nádorových...

Použití přípravků se 40% ureou v léčbě onychomykóz

Use of products with 40% urea in onychomycosis treatment

doc.MUDr.Magdalena Skořepová, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 20-22

Chemická ablace přípravky se 40% ureou je pomocná metoda v léčbě onychomykóz. Umožňuje bezbolestné odstranění postižené části nehtu a zlepšuje účinnost lokální i celkové antimykotické terapie. Je vhodná a bezpečná i u dětí, těhotných a seniorů.

Mezioborové přehledy

Infekční mononukleóza a další onemocnění vyvolaná virem Epsteina a Barrové

Infections mononucleosis and of her diseases caused by Epstein-Barr virus

MUDr.Dita Smíšková

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 23-25

Virus Epsteina a Baarové (EBV) je celosvětově rozšířený a známý především jako vyvolavatel infekční mononukleózy. Svou roli však hraje i v patogenezi řady dalších onemocnění. Má schopnost doživotně perzistovat v organizmu a především u imunokompromitovaných pacientů může indukovat zvrat lymfocytární proliferace do maligního onemocnění (Burkittův lymfom, Hodgkinův lymfom, nasopharyngeální karcinom, potransplantační lymfoproliferativní nemoc). Účastní se také v patogenezi některých onemocnění kůže a sliznic (syndrom Gianotti-Crosti, vlasatá leukoplakie jazyka aj.).

Sdělení z praxe

Folliculitis decalvans capillitii

Folliculitis decalvans capillitii

MUDr.Jana Zímová, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 26-28

Folliculitis decalvans (FD) je vzácnou variantou primární neutrofilní jizvící alopecie s nejasnou etiopatogenezí. Postihuje mladé lidi a dospělé středního věku obou pohlaví, více muže. Z folikulárně vázaných pustul bývá izolován Staphylococcus aureus. Choroba je trvale progresivní a recidivuje po přerušení léčby. Popisujeme případ 51leté ženy s touto diagnózou úspěšně léčenou kombinací cefuroxim axetilu, clindamycinu a zinksulfátu.

Okénko estetické dermatologie

Nové možnosti rejuvenace v korektivní dermatologii

New possibilities of rejuvenation in corrective dermatology

MUDr.Zuzana Kulíková

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 30-32

V posledním desetiletí roste velmi rychle poptávka po procedurách, které vedou ke korekci vrásek, modelaci kontur, navození novotvorby kolagenu a tím ke zpevnění pokožky. V článku jsou popsány současné rejuvenační metody v oblasti estetické dermatologie.

Firemní informace

Hodnocení účinnosti vakcinoterapie (Acnevac®) v léčbě acne papulopustulosa

MUDr. Martina Bienová, Ph.D., MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 47-48

Ve zkratce

Novinky v diagnostice a léčbě vitiliga

News in the diagnosis and treatment of vitiligo

doc.MUDr.Růžena Pánková, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 44-45

Uspokojivá léčebná metoda v současnosti neexistuje, ale četné klinické a výzkumné studie přinášejí etiopatogenetické poznatky, které se podílejí na rozvoji léčebných postupů. Základem komplexní léčby je vyšetření pacienta a vyloučení, u vitiliga častých, komorbiditních autoimunitních a endokrinních nemocí. Léčbou topickými imunomodulancii v kombinaci s fototerapií UVB 311 nm nebo excimer laserem 308 nm se dosahuje často uspokojivých léčebných výsledků. Uplatňují se i metody chirurgické. Nezbytná je edukace pacienta, fotoprotekce depigmentací a podpůrná psychoterapie.

Volně prodejné léky

Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta

Ways to prevent and treat decubitus ulcers as seen by a pharmacist

Mgr.Irena Slaninová, Mgr.Milan Vegerbauer, Mgr.Josef Malý

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 33-39

Dekubity, resp. proleženiny jsou rány, které vznikají působením tlaku a u vybraných skupin pacientů představují značný zdravotní problém (senioři, imobilizovaní). Rozsah poškození kožní tkáně souvisí vedle tlaku s řadou dalších okolností. Kromě klíčových rizikových faktorů a klinického obrazu bude hlavní pozornost věnována doporučovaným a nezbytným preventivním opatřením a současným léčebným možnostem dekubitů. Důraz bude kladen na léčivé přípravky a další prostředky dostupné v zařízeních lékárenské péče formou hrazené i nehrazené péče a na možné zapojení farmaceuta např. formou poradenství při výběru vhodných prostředků určených zejména...

Volně prodejné produkty pro léčbu chorob v dutině ústní

OTC products for the treatment of diseases of the oral cavity

Kristýna Hosová, DiS.

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 40-42

Přípravky, které máme v lékárně k dispozici v rámci OTC prodeje se dají s úspěchem použít k prevenci, léčbě a následnému doléčení onemocnění dutiny ústní. Jelikož se jedná o problematiku obsáhlou, vybrány jsou ty, s nimiž se v lékárně setkáváme nejčastěji.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Nástrojové a materiálové vybavení v dermatochirurgii

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová1, Mgr. Helena Janoušková2

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 46

 

Orbis Pictus Medicus

Varicella

MUDr. Olga Filipovská

Dermatol. praxi 2012; 6(1): 50

 


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.