Dermatologie pro praxi, 2012, číslo 2

Slovo úvodem

Atopická dermatitida

MUDr. Ján Lidaj

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 55

Přehledové články

Antimikrobní terapie v dětské dermatologii

Antimicrobial therapy in pediatric dermatology

MUDr.Jana Valíčková, MUDr.Hana Bučková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 58-63

FN Brno, PEK DKO, Brno Článek uvádí přehled antimikrobních preparátů používaných v dětské dermatologii. Je zaměřen na používání antiseptik, antibiotik, antimykotik a antivirotik v dětském věku, včetně doporučeného dávkovaní jednotlivých látek.

Postavení fototerapie v ambulantní léčbě psoriázy

The position of phototherapy in the outpatient treatment of psoriasis

MUDr.Nina Benáková

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 64-67

Fototerapie je standardní součástí současné dermatologické terapie. Obecně je vhodná u psoriázy a dalších fotoresponzivních dermatóz, kde samotná lokální léčba nestačí chorobu zhojit či udržet pod kontrolou. Z hlediska frekvence používání je v současnosti na prvním místě NBUVB, na druhém PUVA a pak další typy z UVB spektra, včetně relativně nové fototerapie monochromatickým excimerovým světlem – laserovými či nelaserovými zdroji. Fototerapie je významnou léčebnou možností s dobrým profilem účinnosti, bezpečnosti a compliance pacienta. I do budoucna fototerapie patrně neztratí své postavení – jak ukazují současné výzkumy patogeneze...

Celoroční péče o dětskou pokožku

Year-round care of a child’s skin

MUDr.Stanislava Polášková

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 68-72

Článek pojednává o aspektech péče o dětskou pokožku z hlediska nových poznatků o epidermální bariéře a ovlivnění její funkce různými zevními faktory (vodou, detergenty, povětrnostními vlivy) a hledá možnosti, jak zabránit jejímu poškození a zachovat, případně podpořit plnou funkčnost epidermální bariéry.

Antibiotika v dermatologii z pohledu mikrobiologa

Antibiotics in dermatology from the perspective of microbiologist

MUDr.Yvona Lovečková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 74-76

Antimikrobní přípravky tvoří významnou součást terapie v oblasti kožních a pohlavních onemocnění. Umožňují kauzální léčebný zásah v souvislosti s diagnózou a výsledky mikrobiologických vyšetření. V případě dodržení všech potřebných kautel má léčba většinou významný klinický efekt. V článku je shrnuta problematika antimikrobní léčby z pohledu mikrobiologa.

Minerální voda z Avène a její účinek na zdravou a nemocnou kůži

Avène mineral water and its effect on healthy and diseased skin

MUDr.Jan Šternberský

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 77-80

Termální pramenitá voda z Avène (TPVA) má mnoho in vitro a in vivo dokumentovaných příznivých účinků na celou řadu kožních onemocnění (atopická dermatitida, psoriáza, akné). Bylo také prokázáno snížení nežádoucích účinků PDT a fototermolýzy v případě kombinace těchto léčebných metod s aplikací TPVA. TPVA snižuje míru kolonizace zlatým stafylokokem, který hraje významnou úlohu v udržování aktivity celé řady dermatóz, má také příznivý efekt na snížení aktivity zánětu díky ovlivnění hodnot Interleukinu 8. Využití TPVA v rámci hydroterapie je možné v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími dermatologickými externy.

Mezioborové přehledy

Vulvovaginální kandidóza

Vulvovaginal candidiasis

MUDr.Marie Košťálová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 81-84

Článek předkládá podrobnou charakteristiku původce onemocnění, klinickou symptomatologii, současné diagnostické a terapeutické možnosti vulvovaginální kandidózy. Okrajově se také zmiňuje o diferenciální diagnostice chorob lokalizovaných ve vulvovaginální oblasti.

Sdělení z praxe

Kontaktní alergická cheilitida

Allergic contact cheilitis

MUDr.Iva Karlová

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 85-86

Kontaktní alergická cheilitida (KAC) je zánětlivé onemocnění rtů, které vzniká v důsledku rozvoje kontaktní senzibilizace na určitou látku (určitý alergen). Základní vyšetřovací metodou pro diagnostiku kontaktní senzibilizace jsou epikutánní testy. Autorka popisuje 3 případy kontaktní alergické cheilitidy. Nikl obsažený v ortodontickém aparátu byl příčinou onemocnění v jednom případě. Jedenkrát vznikla kontaktní alergická chelitida po aplikaci propolisové tinktury a jedenkrát po balzámu na rty. Ve všech případech byla přecitlivělost potvrzena pozitivními epikutánními testy a po vyloučení kontaktu s daným alergenem došlo k odhojení.

Fotoalergická dermatitida indukovaná fenofibrátem

Photoallergic dermatitis induced by fenofibrate

MUDr.Jan Šternberský, MUDr.Iva Karlová

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 87-89

Fotoalergická dermatitida je charakterizována kvalitativně změněnou citlivostí kůže na světelné záření. K této alteraci dochází vzájemnou interakcí světelného záření a specifického fotoalergenu po předchozí senzibilizaci jedince. Fotoalergen se do organizmu dostává kontaktem s kůží, perorálně nebo parenterálně a způsobuje fotosenzibilizaci. Při ozáření dochází v oblastech kůže vystavené světlu ke vzniku kožní reakce charakteru erytémových ložisek, nezřídka i s výsevem papulovezikul. V tomto sdělení je popsán případ 68leté pacientky, u které vlivem nově zavedené terapie fenofibrátem došlo k rozvoji fotoalergické dermatitidy.

Pro sestry

Nad dotazy pacientů (Spolupráce s projektem Hojení 21)

Patients' questions answered (Cooperation with the "Hojení 21" project)

Mgr.Markéta Koutná

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 103-105

Hojení ran fázovou metodou získává své příznivce v České republice více než deset let. Pro větší edukaci pacientů z podnětu České společnosti podpory zdraví a České společnosti pro léčbu rány vznikl v roce 2005 projekt „Hojení 21“. Tři roky pracuje internetová poradna, ve které odborníci v hojení ran odpovídají na dotazy pacientů. Statistické údaje předkládají zájem laické veřejnosti o problematiku, ale i systémové problémy ve zdravotnictví, vycházející z nedostatku specializovaných ambulancí zabývajících se nehojícími se ránami.

Okénko estetické dermatologie

Rejuvenácia dekoltu

Neck rejuvenation

MUDr.Hana Zelenková, PhD.

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 90-92

Rejuvenácia dekoltu je dôležitou a komplementárnou súčasťou ošetrení v estetickej dermatológii. Využívajú sa mnohé metodiky, pričom pred samotným ošetrením je nevyhnutné zvážiť monoterapiu, alebo kombináciu metód a časový faktor dĺžky pôsobenia. V práci sú uvedené niektoré možnosti s ohľadom na očakávanú efektivitu a bezpečnosť.

Ve zkratce

Herpes zoster - pásový opar aktuálně a přehledně

Herpes zoster - shingles currently a glance

MUDr.Jana Zímová, Mgr.Pavlína Zímová

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 94-99

Virus varicella-zoster (VZV) patří do skupiny humánních herpetických virů (HHV3), čeledi Herpesviridae, podčeledi Alphaherpesvirinae. Jsou to obalené DNA viry. VZV je příčinou varicelly (planých neštovic) a pásového oparu (PO). PO je infekční onemocnění, které se může vyskytnout v každém věku u obou pohlaví. Je vyvolán reaktivací viru VZV perzistujícího po prodělané varicelle v senzorických kraniálních gangliích a gangliích zadních míšních rohů. Projevuje se typickou kožní erupcí v postižených dermatomech. Inkubační doba je 7–14 dní. Diagnostika je postavena na klinickém obrazu. Celková terapie specifickým antivirotikem je zcela zásadní,...

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Lokální anestezie, její typy, užívaná anestetika

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 100-101

Orbis Pictus Medicus

Larva migrans

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 102

Informace

IX. sjezd Sdružení ambulantních dermatologů přivítal i zahraniční účastníky

MUDr. Andrea Vocilková, MUDr. Iva Žampachová

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 109

Abstrakta

XV. olomoucká dermatologická konference

Dermatol. praxi 2012; 6(2): 106-108


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.