Dermatologie pro praxi, 2012, číslo 3

Slovo úvodem

Reálné dopady stárnutí populace

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 115

Přehledové články

Úvod do klinické trichologie

Introduction to clinical trichology

MUDr.Renata Kučerová, Ph.D., MUDr.Martina Bienová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 118-122

Základy vlasových folikulů se vytvářejí již v embryonálním období a pro jejich vývoj je nezbytná přesná interakce mezi epidermis a dermis. Vlas je součástí pilosebaceózní jednotky. Skládá se z epiteliálních a dermálních komponent. Významnou součástí folikulu je dermální papila a oblast výskytu multipotentních kmenových buněk v zevní epiteliální pochvě (u myšího folikulu označovaná jako „bulge“ – výduť). Struktura folikulu se mění v závislosti na vlasovém cyklu, v němž se opakuje období aktivního růstu (anagen), krátká přechodná fáze (katagen) a období klidu (telogen). Za normálních okolností je výměna vlasů u člověka asynchronní....

Onemocnění nehtů

Diseases of the nails

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 122-125

Cílem publikace je shrnout současné poznatky o anatomii, embryologii, cévním a nervovém zásobení nehtové jednotky a o biochemii nehtové ploténky. Další část sdělení je věnována klinickým projevům onemocnění nehtového aparátu. Zmíněny jsou modifikace konfigurace a povrchu nehtu, nehtové ploténky a přilehlých nehtových tkání, perionychia a barevné změny na nehtech. Detailně jsou popsány jednotlivé symptomy a jejich nejčastější příčiny.

Výživa u atopického ekzému

Nutrition in atopic eczema

MUDr.Jarmila Čelakovská, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 127-130

Autorka se zabývá problémem potravinové alergie u pacientů s atopickým ekzémem. Shrnuje dosavadní poznatky o výskytu potravinové alergie u dětí a dospělých trpících tímto onemocněním, shrnuje vliv základních potravin na průběh atopického ekzému a možné projevy potravinové alergie u této skupiny nemocných. Autorka dále popisuje diagnostický postup při hodnocení potravinové alergie a navrhuje dietní opatření – eliminační dietu či diagnostickou hypoalergenní dietu u pacientů se závažnější formou atopického ekzému. V závěru popisuje vlastní zkušenosti s vyšetřováním potravinové alergie u dospívajících a dospělých pacientů s atopickým ekzémem

Akné a psychika

Acne and psychic

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 131-134

Acne vulgaris je nejčastější chorobou pilosebaceózní jednotky. Velmi zajímavý a v naší literatuře málo zmiňovaný je vztah akné a psychiky. Psychologické faktory mohou hrát signifikantní roli u akné nejméně ve třech směrech. Za prvé, emoční stres může vést k exacerbaci akné. Za druhé, těžká akné může vést k rozvoji psychiatrických chorob, jako jsou snížená sebeúcta, sociální fobie a deprese. Konečně, primárně psychiatrické choroby, jako obsedantně kompulzivní choroby a psychózy, mohou být způsobeny stížnostmi, které se soustřeďují na akné. V článku jsou rozebrány všechny tři možnosti.

Mezioborové přehledy

Syfilis včera a dnes

Syphilis yesterday and today

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 136-137

První epidemie syfilis se objevila v Evropě na konci 15. století, jednalo se o vysoce virulentní infekci s letálním průběhem. Článek pojednává o původu syfilis na evropské půdě a o měnících se epidemiologických souvislostech této záhadné a dosud ne zcela prozkoumané nemoci.

Sdělení z praxe

Brunsting-Perry pemphigoid - klinický případ

Brunsting-Perry pemphigoid - clinical case

MUDr.Lubomír Drlík, MUDr.Lenka Slezáková, doc.MUDr.Lumír Pock; CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 138-140

2Dermatohistopatologická laboratoř, Praha Brunsting-Perry pemphigoid je vzácná bulózní dermatóza s dosud ne zcela objasněnou etiopatogenezí. Onemocnění je považováno za lokalizovanou formu jizvícího pemphigoidu nebo jednu z forem epidermolysis bullosa acquisita. Autoři uvádějí případ 52letého muže s recidivujícími slizničními projevy v dutině ústní a kožními projevy na temeni hlavy, který byl léčen kombinací prednisonu a azathioprinu.

Kerion Celsi u osmiletého chlapce

Kerion Celsi at eight year old boys

MUDr.Stanislava Polášková, doc.MUDr.Magdaléna Skořepová, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 140-141

Kazuistika upozorňuje na vzrůstající výskyt mykotických infekcí u dětí, především ve kštici, a to nejen forem povrchních, ale i hlubokých. V těchto případech je na místě rychlá diagnóza a včasné zahájení celkové léčby, která zabrání vzniku trvalé alopecie.

Chilblain lupus - méně obvyklá varianta kožního erythematodu

Chilblain lupus: a less common cutaneous variant of erythematosus

MUDr.Renata Kopová, MUDr.Jan Šternberský, MUDr.Martin Tichý, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 142-143

Chilblain lupus je vzácnou variantou chronického kožního lupus erythematodes. Projevuje se nejčastěji ve formě erytémových a lividních plaků a nodulů na akrálních partiích těla, provokovaných chladem. Pro diagnostiku je důležitá důkladná anamnéza a histologické vyšetření. V terapii se uplatňují zejména režimová opatření – zabránění prochladnutí a fotoprotekce, ze systémových léků jsou to antimalarika, kortikosteroidy nebo sulfony.

Okénko estetické dermatologie

Současné možnosti terapie keloidů

Current options of keloid treatment

MUDr.Jaroslav Urbánek

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 144-147

Keloidy jsou benigní vazivové tumory vznikající v důsledku poruchy fyziologických hojivých procesů v ráně. Na rozdíl od hypertrofických jizev přesahují přes původní ložisko, nemají tendenci ke spontánní regresi a jsou často spojeny s bolestivostí nebo svěděním. Predilekčním místem vzniku je oblast přední plochy hrudníku, tváří, ramen a horních končetin. Vyšší výskyt keloidů je sledován u tmavších ras a mladších osob, významná je i familiární dispozice. Terapie keloidů bývá obtížná převážně z důvodu častých rekurencí. Obvykle spočívá v kombinaci různých postupů, ke kterým patří chirurgické zákroky, kryoterapie, radioterapie, použití silikonových...

Ve zkratce

Prevence a léčba opruzenin

Prevention and treatment of diaper rash

PharmDr.Iveta Rohová

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 148-151

Pokožka novorozenců, kojenců a batolat je v určitých místech náchylnější ke tvorbě opruzenin. Kůže dětí se liší morfologicky i funkčně od dospělých a vyžaduje individuální přístup. Správná diagnostika, prevence a léčba vede ke sníženému riziku vzniku závažných komplikací.

Dlaždicobuněčné intraepiteliální neoplazie kůže a sliznic

Squamous cell intraepithelial neoplasias of the skin and mucosa

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 152-153

Mezi dlaždicobuněčné intraepiteliální neoplazie třetího stupně, nebo-li carcinoma in situ, patří Bowenova nemoc, Queyratova erytroplazie a bowenoidní papulóza, léze s histologicky stejnou charakteristikou, ale z důvodu odlišné anatomické lokalizace, jiným klinickým obrazem.

Volně prodejné léky

Pedikulóza

Pediculosis

Mgr.Dana Koktavá

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 156-157

Pedikulóza je napadení vší dětskou (Pediculus capitis). Výskyt vši dětské se v posledních letech zvyšuje ve všech zemích světa, včetně České republiky. Příčinou je rezistence k odvšivovacím insekticidním přípravkům.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Zásady operační techniky a typy stehů

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 154-155

Orbis Pictus Medicus

Keratolysis sulcata

MUDr. Eduard Hrnčíř

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 158

Informace

Poznatky ze 70. výročního mítinku Americké akademie dermatologie (San Diego, 15.-20. 3. 2012)

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(3): 159


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.