Dermatologie pro praxi, 2012, číslo 4

Slovo úvodem

Práva a povinnosti lékařů

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 163

Přehledové články

Atopická dermatitida u dětí

Atopic dermatitis in children

MUDr.Miroslav Kobsa, MUDr.Nina Benáková, MUDr.Marie Selerová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 168-172

Autoři rekapitulují současné poznatky o vzniku a rozvoji atopické dermatitidy, zhodnocují vliv vnějších faktorů. Zaměřením na dětské pacienty podávají přehled o strategii diagnostiky a komplexní péče. Podtrhují zásadní význam dobré edukace pacientů a vytvoření podmínek pro jejich maximální spolupráci při léčbě.

Co je nového v chirurgické léčbě lymfedému

What is new in surgery of lymphedema

MUDr.Martin Wald, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 173-178

Péče o pacienta s lymfedémem v České republice prodělala v posledních 20 letech významnou změnu. Její dostupnost a kvalita se dnes pohybuje nad průměrem v Evropské unii. Konzervativní léčba se řídí Standardem léčby vypracovaným Českou lymfologickou společností ČLS JEP a odpovídá požadavkům v Evropě i USA. Chirurgická léčba, jejíž základy v ČR byly položeny v 70. letech 20. století, se zejména v posledních 10 letech významným způsobem rozvinula a zahrnuje dnes výkony resekční, liposukční i rekonstrukční ve smyslu lymfo- venózních anastomóz. Článek popisuje jednotlivé chirurgické výkony využitelné v léčbě lymfedému a jeho komplikací, indikace...

Sdělení z praxe

Výsledky klinického sledování přípravku Acnevac® u pacientů s acne vulgaris

Results of clinical research on therapy with Acnevac® in patients with acne vulgaris

doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc., MUDr.Jiří Paseka, Ing.Pavel Liška

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 178-181

2Leading Clinical Research, a. s., Praha V práci jsou uvedeny výsledky klinického sledování účinnosti přípravku Acnevac® cps v léčbě acne vulgaris I.–IV. stupně. Studie proběhla v období od září 2011 do srpna 2012 na čtyřech dermatologických pracovištích v České republice. Celkový počet pacientů činil 83. Léčba probíhala 6 měsíců se 4 klinickými kontrolami s fotodokumentací. Studie prokázala účinnost vakcinoterapie na papulopustuly u acne papulopustulosa u 88 % pacientů. Zhoršení bylo zaznamenáno u jednoho pacienta, který ze studie odstoupil. Nezměněno zůstalo 12 % probandů. P-hodnota Wilcoxova testu rozdílu průměrného počtu papulopustul...

Paraneoplastická dermatomyozitida

Paraneoplastic dermatomyositis

MUDr.Jan Šternberský, MUDr.Martin Tichý, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 183-185

Dermatomyozitidu řadíme mezi chronická autoimunitní onemocnění pojiva s postižením svalů a kůže. Onemocnění je pravděpodobně způsobeno reakcí specifické autoprotilátky nebo imunokomplexovou reakcí namířenou proti vaskulární komponentě endomyzia. Tato autoimunitní reakce může být spuštěna infekcí (viry, bakterie, parazité). UV záření a léky jsou další možné spouštěcí faktory. Kolem 20–25 % případů dermatomyozitidy je spojováno s výskytem nádorového onemocnění. Vlastní kazuistika dokumentuje vznik typických klinických projevů dermatomyozitidy u 64leté ženy s anamnézou ovariálního karcinomu.

Rychle progredující onemocnění pojiva u ženy středního věku

Rapidly progressive connective tissue disorder in middle-aged women

MUDr.Petra Brodská, MUDr.Jan Čelakovský, doc.MUDr.Petra Cetkovská, Ph.D.

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 186-188

Systémová sklerodermie je chronické zánětlivé systémové onemocnění pojiva a drobných cév, které je charakterizováno vznikem tuhé sklerotické kůže s postižením vnitřních orgánů. Incidence se odhaduje na 5–10 případů/milion obyvatel za rok (1). Ženy jsou postiženy častěji než muži. Etiologie není známá, ale je patrný vliv hormonálních změn, okolního prostředí a genetické predispozice.

Pro sestry

Ošetření a regenerace podrážděné pokožky od mrazu, větru - péče o pleť v zimním období

Hana Kopřivová, Martina Šemberová

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 192

Okénko estetické dermatologie

Chirurgická konverze u transsexualizmu

Surgical treatment in transsexualism

doc.MUDr.Ladislav Jarolím, CSc., MUDr.Jan Jerie, MUDr.Kateřina Bartoníčková, MUDr.Michal Rejchrt, MUDr.Marek Schmidt, FEBU, MUDr.Klára Havlová, MUDr.Marcela Čechová, MUDr.Ivo Minárik, prof.MUDr.Marek Babjuk, CSc.

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 188-191

Významnou etapou komplexní péče o transsexuální osoby je chirurgická konverze pohlaví. Systematický rozvoj rekonstrukční chirurgie genitálu a uretry zaměřený na chirurgickou konverzi pohlaví umožňuje zdokonalování kosmetických a funkční výsledků příslušných operačních výkonů. Po chirurgické konverzi genitálu osob s mužským transsexualizmem je výsledkem velmi věrná imitace ženského genitálu umožňující koitus s orgazmem. Výsledek opačné konverze závisí na použité technice, zachovává možnost orgazmu a může přinést možnost mikce vstoje a uspokojivý vzhled neopenisu.

Ve zkratce

Herpes simplex - nové léčebné metody

Herpes simplex - a new treatment method

PharmDr.Jiří Střípek

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 194-198

Virus herpes simplex vyvolává recidivující kožní infekce s projevy na kůži, sliznicích i orgánech. Včasnou lokální léčbou urychlíme hojení, systémovou léčbu používáme při snížené imunitě, závažnějších projevech a častých recidivách. V prevenci podporujeme buněčnou imunitu, případně podáváme virostatika v denní profylaxi.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Výkony elektrochirurgické a zákroky s využitím nízkých teplot

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 200

Orbis Pictus Medicus

Necrobiosis lipoidica (diabeticorum)

MUDr. Jaromíra Sojovská

Dermatol. praxi 2012; 6(4): 202


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.