Dermatologie pro praxi, 2013, číslo 1

Slovo úvodem

Potřebují lékaři lékařskou etiku?

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 3

Přehledové články

Alopecia areata

Alopecia areata

MUDr.Martina Bienová, Ph.D., MUDr.Renata Kučerová, Ph.D., MUDr.Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 6-10

Alopecia areata (AA) patří mezi nejizvící formy alopecie, vyskytující se v kterémkoliv věku. Tato klinická jednotka je řazena k autoimunitním onemocněním s ne zcela známou etiopatogenezí. AA se projevuje vznikem ostře ohraničených bezvlasých ložisek nejčastěji ve kštici nebo ve vousech. Při progresivním průběhu může dojít ke ztrátě všech vlasů ve kštici (alopecia totalis), eventuálně veškerého ochlupení na těle (alopecia universalis). Přestože se nejedná o život ohrožující stav, výpadek vlasů může mít negativní psychosociální dopad na postiženého jedince. Průběh onemocnění je nepředvídatelný, odezva na léčbu je velmi individuální a dostupná...

Ekzém rukou

Hand eczema

MUDr.Jaroslav Urbánek

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 11-14

Ekzém rukou je běžnou dermatózou s často chronickým průběhem mající mnohdy významný socioekonomický dopad na pacienta i společnost. Etiologie i přes podrobná vyšetření bývá přibližně v 20 % neobjasněna, v ostatních případech bývá zjišťována kontaktní přecitlivělost, iritace či atopický terén. V článku jsou zmiňovány vyšetřovací postupy a současné možnosti terapie tohoto onemocnění.

Acne vulgaris - přehled dostupných léčebných možností a zásady péče o pleť

Acne vulgaris - review on available therapy and skin care recommendation

MUDr.Zuzana Plzáková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 16-20

Acne vulgaris je běžné onemocnění dospívajících. Při léčbě je důležitá nejenom volba léku, ale i dobrá znalost zásad ošetřování a péče o pleť. Lékař i lékárník sehrává významnou roli v edukaci pacienta.

Mezioborové přehledy

Moderní léčba chronického žilního onemocnění

Modern treatment of chronic venous disease

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 21-25

Chronickým žilním onemocněním nazýváme jakékoliv dlouhodobé morfologické a funkční změny žilního systému provázené subjektivními potížemi a/nebo klinickými známkami, které vyžadují vyšetření a/nebo léčbu. Racionální léčbou je komprese a operační odstranění insuficientních žilních segmentů s ultrazvukem prokázaným refluxem. Přitom není podstatné, zda klasickou operací, sklerotizací nebo některou z miniinvazivních endovaskulárních metod. Venofarmaka ulevují od žilních symptomů a zmenšují žilní otoky dolních končetin, měly by však být vždy používány spolu s kompresí. Nejlepší léčbou žilních bércových vředů je komprese III. stupně a lokální ošetřování,...

Sdělení z praxe

Těžká forma profesionální chronické radiodermatitidy

Severe form of profesional chronic radiodermatitis

MUDr.Jaroslava Vaněčková

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 26-28

Chronická radiodermatitida je závažné poškození kůže, vznikající po dlouhé, většinou až mnohaleté latenci sumací opakovaných malých dávek ionizujícího záření. Vrcholným obdobím výskytu tohoto onemocnění byla šedesátá a sedmdesátá léta minulého století, od té doby je na trvalém ústupu. V práci je popsán případ postižení kůže rukou chirurga, který v letech 1972 až 1978 pracoval v riziku ionizujícího záření.

Sekundární pyoderma gangrenosum v kazuistikách

Secondary pyoderma gangrenosum in case reports

MUDr.Hana Krajčová, MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 29-32

Sekundární forma pyoderma gangrenosum je zpracována formou tří kazuistických sdělení, pojednávajících o vzniku, vyvolávajících příčinách, průběhu a léčbě.

Volně prodejné léky

Hojení jizev, ran, bércových vředů

Healing of scars, wounds, and leg ulcers

Mgr.Markéta Zavadilová

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 33-35

Role farmaceuta při poradenství v oblasti volně prodejných prostředků pro péči o poraněnou pokožku je důležitá nejen s ohledem na množství dostupných preparátů, ale také na možnost zachycení závažných kožních problémů patřících do péče specialistů v oblasti dermatologie, chirurgie, cévního lékařství. K takovým poraněním patří zejména podezření na bércový vřed (ulcus cruris). U nezávažných poranění bývá samoléčení v domácím prostředí s použitím dostupných léčebných a ochranných prostředků velmi častým důvodem k návštěvě lékárny. Také následná péče o jizvy po zahojení rány je většinou v rukou pacienta.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Melanocyty, cévní a nervový systém v kůži, kapilaroskopie

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 36-38

Informace

Ohlédnutí za jubilejním ročníkem Novoveských dermatologických dnů

MUDr. Kateřina Macháčková

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 42

Abstrakta

XVI. olomoucká dermatologická konference

Dermatol. praxi 2013; 7(1): 39-41


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.