Dermatologie pro praxi, 2013, číslo 3

Slovo úvodem

Boží mlýny

MUDr. Richard Krombholz

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 105

Přehledové články

Terapeutické možnosti u hemangiomů

Therapeutic options of hemangiomas

MUDr.Štěpánka Čapková, MUDr.Jana Čadová, MUDr.Josef Mališ, PharmDr.Sylva Klovrzová

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 109-112

Infantilní hemangiomy jsou nejčastější vaskulární tumory, postihují 2–10 % kojenců. Přestože většina lézí nejprve proliferuje a následně postupně regreduje s minimálními následky, určitá část IH deformuje postiženou oblast, ohrožuje základní životní funkce nebo i život dítěte. Poslední objevy, které se týkají patogeneze hemangiomů, zlepšily porozumění a přístup k managementu IH. Standardy péče zcela změnily hodnocení a management IH. Nové možnosti léčby, jako např. systémově podávaný a lokálně aplikovaný propranolol, nabízejí lepší terapeutickou volbu, ale profil nežádoucích účinků a poměr riziko-benefit musí být vždy vyhodnocen před...

Lokální léčba lupénky

Local therapy of psoriasis

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 113-119

Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří do skupiny papuloskvamózních kožních chorob, má řadu klinických obrazů. Základem léčby lupénky je terapie lokální, dalšími léčebnými metodami jsou fototerapie a systémová léčba. V článku je rozebrána léčba lokální. Ta představuje u mírné až středně těžké lupénky léčbu hlavní, u závažné lupénky léčbu doplňující. Místní léčba první linie zahrnuje lokální kortikosteroidy a deriváty vitaminu D3, použít je možno ale i dehty, ichtamol, cignolin, koupele a lokální imunomodulátory. Řada zcela nových léků je ve fázi vývoje a zkoušení.

Novinky v léčbě onychomykóz

News in onychomycosis treatment

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 121-122

Prevalence onychomykóz se pohybuje mezi 4–18 % v závislosti na věku a sledované populaci. Onychomykóza nohou je nejčastěji vyvolána dermatofyty, onychomykóza rukou kvasinkami. Nejčastěji používanými systémovými léky jsou allylaminy a azoly. Systémová léčba je podávána kontinuálně nebo v pulzech. V článku je podán přehled nových antimykotik a jsou popsány výsledky samostatné lokální terapie ciclopiroxem a amorolfinem v laku a kombinované terapie se systémovými léky.

Endokanabinoidný systém kože - nové poznatky a perspektívy terapeutického využitia

Endocannabinoid system of the skin - novel findings and perspective therapeutic opportunities

doc.MUDr.Dušan Buchvald, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 123-126

V ostatných rokoch objavené endokanabinoidné mediátory, ich receptory a metabolické dráhy tvoria komplexný endokanabinoidný systém (EKS), ktorý sa podieľa na najrôznejších biologických procesoch prebiehajúcich v organizme ako v zdraví, tak aj v chorobe. Výsledky experimentálnych štúdií dokázali prítomnosť funkčného EKS v koži a jeho regulačnú úlohu v procesoch proliferácie a diferenciácie keratinocytov, produkcie kožného mazu, rastu vlasov, syntézy a sekrécie niektorých cytokínov a chemokínov, ako aj senzorických funkcií kože. Nahromadené poznatky poukazujú na možnú úlohu poruchy tejto regulačnej funkcie v patogenéze niektorých kožných chorôb,...

Emoliencia - základní bariérová externa

Emollients - basic barrier-protective external drugs

MUDr.Stanislava Polášková

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 127-128

Emoliencia jsou zevně aplikované látky, které napomáhají udržet nebo obnovit správnou funkci epidermální bariéry. V překladu je nejvýstižnější výraz „změkčovadla“, název pochází z latinského emollire = změkčovat. Promašťují, hydratují a zvláčňují pokožku a tím se stávají důležitou součástí léčby chronických kožních onemocnění a uplatňují se i v prevenci rozvoje kožních onemocnění.

Kryoterapie - možnosti ošetření

Cryotherapy - treatment options

MUDr.Karolína Kykalová

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 130-131

Kryoterapie je jednou z nejužívanějších metod v ambulancích dermatologů. Někdy je nazývána – kryochirurgie nebo kryalizace. Je užívána pro léčbu mnoha benigních i maligních kožních lézí. Efekt léčby závisí hlavně na použité technologii, době a intenzitě ošetření a správné indikaci.

Mezioborové přehledy

Problematika MRSA v dermatologii z pohledu mikrobiologa

MRSA in dermatology from the perspective of a microbiologist

MUDr.Yvona Lovečková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 132-133

Problematika methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA) je již několik let v popředí zájmu odborníků různých medicínských specializací včetně dermatologie. Rozšíření těchto kmenů stafylokoků je nežádoucí zejména z důvodu obtížné a mnohdy i nákladné terapie. Cílem je tedy důsledná prevence šíření MRSA prostřednictvím cílené terapie již vzniklých infekcí, vyhledávání zdrojů a znalosti efektivních hygienických opatření.

Sdělení z praxe

Pyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum

MUDr.Dana Petrášová

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 134-135

V tomto sdělení je popsán případ 36leté ženy s pyoderma gangrenosum, úspěšně léčené prednisonem a azathioprinem.

Cimikóza - hrozí nám epidemie?

Bed bug - is there an epidemic?

MUDr.Jaromíra Janků

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 136-138

Cimikóza je onemocnění způsobené infestací štěnicí. V našich podmínkách se setkáváme nejčastěji se štěnicí domácí (Cimex lectuarius), jejíž výskyt zejména v souvislosti s vysokou migrací obyvatel a stoupající rezistencí k insekticidům vzrůstá. Autorka popisuje 2 případy infestace štěnicemi.

Pro sestry

Problematika primární prevence varixů dolních končetin očima laické veřejnosti

The Knowledge of Primary Prevention Varicose Leg Veins towards Laic Population

Bc.Jana Burešová, Mgr.Jana Straková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 143-144

Masarykova univerzita, Brno 2Katedra ošetřovatelství, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Předkládaný příspěvek se věnuje problematice znalosti a dodržování účinných forem primární prevence vzniku onemocnění varixy dolních končetin v laické populaci ČR. Cílovou skupinou prezentovaného výzkumného šetření byly ženy bez zdravotnického vzdělání ve věku 18–45 let. Z výsledků realizovaného šetření jasně vyplývají nedostatky, zejm. týkající se znalosti pojmu varixy dolních končetin (v dotazníku uvedeno jako křečové žíly) a příčin vzniku onemocnění, což je logické vzhledem k zacílení na laickou populaci....

Volně prodejné léky

Kopřivka a kontaktní dermatitida

Urticaria and contact dermatitis

Mgr.Hana Leblochová

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 139-140

Kopřivka a kontaktní dermatitida jsou kožní onemocnění vyskytující se v celé populaci poměrně často a je zcela běžné, že pacienti řeší lehčí formy samoléčením, tedy návštěvou lékárny. Role farmaceuta a farmaceutického asistenta pak spočívá ve výběru vhodného léčivého přípravku, v edukaci pacienta o správném ošetření postižené kůže, ale i zabránění dalších recidiv. V neposlední řadě je nutné rozpoznat, kdy pacienta odeslat k lékaři.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Alergologické vyšetřovací metody v dermatovenerologii, kontaktní alergické a iritativní reakce

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2013; 7(3): 141-142


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.