Dermatologie pro praxi, 2014, číslo 1

Slovo úvodem

Začněme výživou …

Ing. Ivan Mach, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 3

Přehledové články

Poruchy vrodenej imunity - nové patogenetické aspekty atopickej dermatitídy

Defects of innate immunity - new pathogenetic aspects of atopic dermatitis

doc.MUDr.Dušan Buchvald, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 6-10

Neustále sa zvyšujúce množstvo poznatkov ukazuje, že v patogenéze atopickej dermatitídy dôležitú úlohu zohrávajú viaceré poruchy systému vrodenej imunity, ktoré spoločne ovplyvňujú vývoj choroby a závažnosť jej priebehu. Geneticky podmienená porucha epidermálnej bariéry, modifikácie receptorov rozpoznávajúcich molekulové vzory a deficiencia antimikróbnych peptidov umožňujú prienik alergénov a patogénnych mikroorganizmov do kože, kde prichádzajú do kontaktu s imunokompetentnými bunkami. Poruchy vrodenej imunity jednak napomáhajú vývoj včasnej precitlivenosti proti atopickým alergénom, a jednak vysvetľujú vnímavosť pacientov s atopickou dermatitídou...

Acne tetrada a možnosti biologické terapie

Acne tetrada and biological treatment options

MUDr.Eliška Langerová

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 11-14

Acne tetrada je syndrom zahrnující acne conglobata, hidradenitis suppurativa, perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens a sinus pilonidalis. Konvenční celková terapie acne tetrady zahrnuje podávání širokospektrých antibiotik, retinoidů, imunosupresivní terapii, perorální antidiabetika, sulfony, chirurgicko-plastické zákroky a u žen hormonální léčbu. „Biologická éra“ přinesla s sebou nové možnosti terapie. Kromě psoriázy se nyní do popředí zájmu biologické léčby v dermatologii dostávají i těžké formy akné. Akné je také imunologicky mediované onemocnění se zvýšenými hladinami tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α)....

Folikulárně vázané záněty kůže

Follicular bounded skin inflammation

MUDr.Veronika Paťavová, MUDr.Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 15-16

Folikulitida je zánětlivý proces postihující jakoukoli část vlasového folikulu. Je důležité rozpoznat neinfekční příčiny folikulitid (např. eozinofilní folikulitida), stejně jako folikulitidy primárně postihující pokožku hlavy (např. folliculitis decalvans). Klinicky se folikulitidy manifestují jako erytematózní papuly nebo pustuly kolem vlasových folikulů, histologické vyšetření odhalí různé populace zánětlivých buněk kolem pilosebaceózní jednotky.

Mezioborové přehledy

Genitální opar u žen

Genital herpes in women

doc.MUDr.Jozef Záhumenský, Ph.D.

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 17-19

Autoři ve své práci shrnují poslední poznatky o původci, epidemiologii, projevech a léčbě genitálního oparu. V poslední době narůstá výskyt primárních projevů infekce v genitální oblasti u mladých žen. Původcem je paradoxně častěji herpes simplex virus typ I., který je klasicky považován za původce labiálního oparu. Nebezpečný je výskyt genitálního herpesu zejména v období těhotenství, kdy hrozí vertikální přenos a infekce novorozence se závažným průběhem. Porod císařským řezem a antivirotická profylaxe může toto nebezpeční snížit na minimum. Na závěr autoři připojují krátkou kazuistiku opakované nesprávně stanovené diagnózy u mladé ženy s...

Sdělení z praxe

Perifolliculitis abscedens et suffodiens u pacienta úspěšně léčeného izotretinoinem

Perifolliculitis abscedens et suffodiens in patient succesfully treated with izotretinoid

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 20-22

Perifolliculitis abscedens et suffodiens je vzácné chronické onemocnění neznámé etologie postihující kštici a šíji. Je řazeno k acne tetradě a vyskytuje se zejména u mužů nad 20 let. Ke stanovení diagnózy je vždy nutné histopatologické vyšetření. Lékem první volby je perorální izotretinoin. Další možnosti terapie jsou chirurgické zákroky, systémová antibiotika, dapson a biologické preparáty (anti-TNFα). V tomto kazuistickém sdělení je popsán případ pacienta úspěšně léčeného izotretinoinem.

Alergické reakce na zlato

Allergic reactions to gold

doc.MUDr.Dagmar Ditrichová, CSc., MUDr.Iva Karlová

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 23-25

Frekvence senzibilizace na zlato zejména v rozvinutých zemích v posledních letech narůstá. Zdrojem jsou kromě šperků, dentálních materiálů a medikamentózního zlata i intrakoronární stenty pokovované zlatem aj. implantáty. Nejčastějším klinickým projevem je dermatitida papulózního charakteru zvláště v obličeji, na očních víčkách, v oblasti ušních boltců a na rukou. Na sliznicích dutiny ústní jsou typické lichenoidní projevy nebo obraz nespecifické stomatitidy. K epikutánnímu testování je doporučován 2% natrium thiosulfát zlata ve vazelíně s odečítáním 2. a 3. den expozice, s další kontrolou po 7 dnech.

Kožní metastázy karcinomu žaludku

Cutaneous metastases of gastric carcinoma

MUDr.Veronika Dedková, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 26-28

Kožní metastázy nádorů vnitřních orgánů jsou relativně neobvyklým nálezem. Jejich průměrná incidence se uvádí mezi 0,7–10,4 % (1). Obvykle jsou zachyceny při již známém primárním tumoru, ale mohou být i prvním projevem malignity a značí disseminaci procesu se špatnou prognózou. Kožní metastázy adenokarcinomu žaludku jsou vzácné, u mužů tvoří asi 6 %, u žen 1 % z celkového počtu kožních metastáz (2). V této práci prezentujeme případ 83leté pacientky s poměrně rozsáhlým nálezem kožních metastáz adenokarcinomu žaludku, které byly prvním příznakem onemocnění.

Pro sestry

Nové typy krytí ran - novinky, použití, aplikace

Next types of wound dressing - news, use, aplication

RNDr.Romana Mrázová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 29-32

Vhodně zvolený terapeutický materiál na vlhké hojení ran a správná edukace pacienta a jeho rodiny pomáhá nejen zdravotnickým pracovníkům v péči o pacienty s bércovými vředy, dekubity, diabetickými ulceracemi, ale zajistí i kvalitu života pacienta. Zapomínat nesmíme ani na ekonomickou profitabilitu, které lze docílit využitím správného terapeutického materiálu, který odpovídá fázovému hojení. Podíváme li se do současného Číselníku VZP, zjistíme, že skupina 01, kam byly a jsou tyto novinky ze skupiny zdravotnických prostředků pravidelně zařazovány, je pro běžného uživatele neobslužná a málo přehledná a těšíme se na období, kdy budou jednotlivé...

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Celková terapie v dermatologii I

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 33-35

Abstrakta

XVII. olomoucká dermatologická konference

Dermatol. praxi 2014; 8(1): 36-38


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.