Dermatologie pro praxi, 2014, číslo 3

Slovo úvodem

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard Bláha

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 87

Přehledové články

Kvalita života, sociálně-ekonomické aspekty bércových vředů a nové možnosti celkové terapie

Quality of life, socio-economic aspects of venous leg ulcers and new possibilities of systemic treatment

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 89-92

Bércové ulcerace venózní etiologie jsou nejtěžším stadiem chronického žilního onemocnění a představují závažný zdravotní problém. Výrazně snižují kvalitu života pacientů, zejména kvůli bolesti, snížené mobilitě a poruchám spánku. Důsledkem je ovlivnění denních aktivit, zejména zájmových činností a domácích prací, sociální izolace, problémy v zaměstnání, časté pracovní neschopnosti, závislost na pomoci jiných lidí, úzkost a deprese. Vzhledem k výraznému dopadu chronických bércových vředů na kvalitu života pacientů, jejich vysoké prevalenci v populaci a jejich socioekonomickým aspektům je nezbytné využít všechny léčebné možnosti, které vedou...

Plísňová onemocnění nehtů

Fungal nail diseases

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 93-97

Onychomykózy reprezentují 50 % všech nehtových postižení. V článku jsou zmíněny klinické formy onychomykóz, etiologická agens a jejich identifikace pomocí mikroskopického a kultivačního vyšetření. Stanovení původce je důležité pro výběr vhodné kauzální terapie. Dále je prezentován přehled léčby celkové pomocí perorálních antimykotik a antimykotických extern. Uvedeny jsou i volně prodejné léky a zdravotnické prostředky. V publikaci jsou na závěr zmíněny predisponující faktory mykóz a preventivní opatření zabraňující jejich vzniku.

Přehled nejčastějších obličejových dermatóz

Review of the most common facial dermatosis

I.část doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 98-101

Rosacea je chronické, zánětlivé onemocnění, které charakterizují čtyři zřetelná klinická stadia postihující centrální část obličeje. Vyskytuje se převážně po 30. roce věku, přičemž vyšší incidence je u žen. Patologický mechanizmus vzniku rosacey se týká vrozené imunity, vaskulárních změn, ultrafialového záření, volných kyslíkových radikálů a mikrobů. Onemocnění má řadu klinických projevů, zahrnujících návaly horka, perzistující erytém, papuly, pustuly a teleangiektasie. Terapie se liší na základě závažnosti a subtypu onemocnění. Demodex folliculorum a Demodex brevis jsou obligatorní parazité pilosebaceózní jednotky. Ačkoliv je Demodex přítomen...

Dermatoskopie

Dermoscopy

MUDr.Lubomír Drlík, MUDr.Veronika Paťavová, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 102-107

Autoři charakterizují jednotlivé dermatologické vyšetřovací metody se zaměřením na dermatologickou onkologii a především na dermatoskopii. Ta se v posledních dvou desetiletích dynamicky rozvíjí a stává se nepostradatelnou metodou k přesné a včasné diagnostice maligního melanomu a v diferenciálně diagnostické rozvaze u celé řady dalších dermatologických problémů.

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

The Gonorrhea, Dignostics and Treatment, Complications in the Form of the Batholini Gland Abscess

MUDr.Edita Černá

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 108-114

Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám. Jedná se o bakteriální infekci primárně cylindrického epitelu uretry, endocervixu, faryngu, rekta a konjunktiv. Postihuje především věkovou skupinu mezi 15–35 lety. Ascendentní infekce může mít za následek vznik sterility, hematogenní šíření vede k diseminované gonokokové infekci. Termín gonorrhoea pochází ze starořeckého slovního spojení gonos (semeno) rhoein (téci) (1, 2). Práce sestává ze dvou částí. Stávající první část pojednává o problematice epidemiologie, patogeneze, diagnostiky a léčby kapavky. Navazující část se zabývá komplikací ženské kapavky v podobě abscesu Bartholiniho...

Sdělení z praxe

Případ sarkoidózy s neobvyklou klinickou manifestací

Atypical case of sarcoidosis

MUDr.Zora Poláčková

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 115-117

Sarkoidóza postihující klouby a svaly není příliš častá. Autorka popisuje případ pacientky, kde iniciálně nespecifické kloubní obtíže postupně vyústily do sarkoidózy s projevy kožními i plicními.

Okénko estetické dermatologie

Jizva - mýty a fakta

A scar - scar - myths and facts

MUDr.Tomáš Frey, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 118-122

V souvislosti se zvýšenou pozorností, která je v posledních letech věnována pooperačním jizvám, jsou probrány typy nepříznivých (patologických) jizev. Kriticky jsou v práci zhodnoceny možnosti preventivně ovlivnit výsledný vzhled jizvy. V přehledu jsou uvedeny současné léčebné možnosti u hypertrofických jizev a keloidů.

Volně prodejné léky

Péče o podrážděnou a citlivou pokožku

Care of irritated and senzitive skin

Mgr.Jana Martinásková

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 123-124

Článek shrnuje současný přístup k problematice podrážděné a citlivé pokožky. Popisuje její projevy, známé příčiny vzniku podráždění a nastiňuje strategii v přístupu k péči a léčbě tohoto onemocnění. Uveden je přehled vybraných dermokosmetických produktů, s vhodným složením, s nimiž je v praxi příznivá zkušenost.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Virové choroby kůže vyvolané herpesviry, onemocnění kůže vyvolané poxviry a HPV

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2014; 8(3): 125-127


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.