Dermatologie pro praxi, 2015, číslo 3

Slovo úvodem

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Dermatol. praxi 2015; 9(3):

Přehledové články

Ustekinumab v terapii psoriatické artritidy

Ustekinumab in treating psoriatic arthritis

MUDr.Hana Ciferská, Ph.D., MUDr.Jiří Štolfa

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 99-103

Ustekinumab je monoklonální plně humanizovaná protilátka IgG1κ, která inhibuje funkci interleukinů 12 a 23 prostřednictvím vazby na jejich společnou podjednotku p40. Ustekinumab má schválené indikace středně závažná a závažná psoriáza u dospělých a adolescentů od 12 let a psoriatická artritida u dospělých. Řadou klinických studií byl prokázán jeho efekt na mimokožní manifestace, obzvláště pak na muskuloskeletární systém. Klinické studie PSUMMIT-1 a -2 u pacientů s psoriatickou artritidou prokázaly dobré vlastnosti ustekinumabu k navození rychlé terapeutické odpovědi při dobrém bezpečnostním profilu a umožnily registraci i v této indikaci.

Atopický ekzém - teorie i praktické rady

Atopic dermatitis - theory and practical guidelines

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 104-110

Atopický ekzém je velmi časté onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u kojenců a malých dětí. V článku jsou popsány epidemiologie, etiopatogeneze, klinický obraz a léčba atopické dermatitidy. Je zdůrazněno, že ani nejúčinnější léky nedokáží odstranit vrozený sklon k nemoci, který přetrvává celý život. Je však možné při pečlivém dodržování preventivních a léčebných opatření odhojit příznaky onemocnění a tím dostat průběh ekzému pod kontrolu. K dlouhodobému zvládání atopické dermatitidy patří tedy prevence včetně režimových opatření, pravidelná a individualizovaná péče o kůži a dobrá spolupráce mezi pacientem a jeho lékařem. Zásadním předpokladem...

Etiopatogeneze a terapie acne vulgaris

Aetiopathogenesis and treatment of acne vulgaris

MUDr.Iva Obstová

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 111-115

Článek se zabývá patogenezí, klinickým obrazem a možnostmi lokální a systémové terapie acne vulgaris. Zmíněny jsou i metody korektivní dermatologie.

Onychomykózy

Onychomycosis

MUDr.Zuzana Kulíková

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 116-118

Onychomykóza je mykotická infekce nehtového aparátu způsobená mikroskopickými houbami. Projevuje se změnou barvy, ztluštěním nehtové ploténky a jejím odloučením od nehtového lůžka. U imunitně oslabených jedinců může způsobovat vážné komplikace. Hlavními metodami diagnostiky jsou KOH-mikroskopie, kultivace a eventuálně histologie. Zatím nejúčinnější léčbou je systémová terapie spojená s odstraňováním poškozené části nehtové ploténky. V poslední době je v některých zařízeních prováděna léčba laserem. Další možností je fotodynamická terapie, která dosud není příliš rozšířená a vyžaduje další studie.

Aktuální trendy v léčbě atopické dermatitidy

Current trends in treating atopic dermatitis

MUDr.Miroslav Kobsa, MBA, MUDr.Zenon Lasota

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 120-123

Autoři rekapitulují současné možnosti léčby atopické dermatitidy, zamýšlejí se především nad celkovou strategií a některými novými možnostmi při léčbě torpidních forem tohoto onemocnění.

Současné poznatky imunogenetiky ve vztahu k rozvoji závažných polékových kožních reakcí

Recent findings of immunogenetics in relation to the development of serious drug-induced skin reactions

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D.

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 124-127

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) a Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) patří do širší skupiny závažných polékových kožních reakcí (SCARs – Severe cutaneous adverse reactions). Do této skupiny patří také DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) a DIHS (Drug induced hypersenzitivity syndrome). V průběhu posledního desetiletí dochází k progresi povědomí o patofyziologické povaze jednotlivých syndromů a mechanizmů účinku léků, které k rozvoji těchto stavů vedou. Díky případům nakupení těchto stavů u příbuzných pacientů se došlo k názoru, že za řadou SCARs může být genetická predispozice (zejména v oblasti hlavního histokopatibilního...

Péče o dětskou pokožku

Baby’s skin care

MUDr.Michaela Syrovátková

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 128-129

Článek pojednává o specifikách péče o dětskou pokožku v závislosti na věku dítěte. Shrnuje možnosti, jak včasně zabránit jejímu poškození. Cílem péče o kůži je ochránit ji před působením negativních vlivů zevního prostředí, udržet její optimální hydrataci, zabránit nadměrnému přehřívání či vysušování.

Sdělení z praxe

Závažná forma růžovky u 32leté pacientky

Serious form of rosacea in 32 years old patient

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 130-133

Autorka popisuje případ 32leté pacientky s projevy erytematoteleangiektatické a papulopustulózní formy růžovky spojené se závažným očním postižením. Kožní obtíže trvaly 1,5 roku. Pacientka sama aplikovala v počátku obtíží 3 měsíce lokálně kortikoid. Následná terapie lokálním metronidazolem u obvodního dermatologa byla bez efektu. V posledním půl roce pacientka nebyla léčena. Pro suspektní revmatoidní artritidu užívala 2 měsíce celkově kortikoidy, diagnóza nebyla potvrzena. Pacientce bylo nasazeno perorálně antibiotikum doxybene v sestupné dávce, lokálně pak metronidazol v krému. Stav na kůži se rychle zlepšoval. Po odhojení většiny papul byla...

Porfyria cutanea tarda

Porphyria cutanea tarda

MUDr.Hana Mičaníková

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 134-136

Porfyria cutanea tarda je i přes svůj častý výskyt v rámci diferenciální diagnózy mnohdy opomíjena. Neléčená může vést k rozvoji závažných komplikací v podobě jaterního poškození až hepatocelulárního karcinomu. Cílem článku je proto připomenout problematiku této jednotky, zejména její diagnostický algoritmus a terapii s popisem typického případu.

Volně prodejné léky

Farmaceutická péče o problematickou vlasovou pokožku při onemocnění lupy, seborhoickou dermatitidou a psoriázou kštice

Pharmaceutical care of the scalp disease such as dandruff, seborrheic dermatitis and psoriasis

Mgr.Jana Martinásková

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 137-140

Článek přináší přehled volně prodejných přípravků a doporučení pro vhodnou péči o vlasovou pokožku při výskytu lupů, seborhoické dermatitidy a psoriázy s lokalizací projevů ve kštici. Každé z těchto onemocnění v různé míře ovlivňuje kvalitu života pacientů. Pro minimalizaci obtěžujících projevů a snížení četnosti recidivy je vedle vlastní léčby důležitá i preventivní péče za použití volně prodejných dermokosmetických a léčebných přípravků, které jsou k dostání v lékárně.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Primární kožní lymfomy - základní dělení a charakteristika

Primary cutaneous lymphomas: basic classification and characteristics

MUDr.Eliška Langerová

Dermatol. praxi 2015; 9(3): 141-142

Kožní T-, NK- a B- buněčné lymfomy jsou primárně kožní non-Hodgkinské lymfomy. Jedná se o skupinu heterogenních onemocnění, a proto je klasifikace této skupiny dermatóz stěžejním v diagnostice a následné terapii. První ucelený klasifikační systém vznikl v roce 2005 ve spolupráci WHO (World Health Organization) a EORTC (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer). Tento článek je zaměřen na rozdělení kožních lymfomů a je prvním ze série článků pojednávajících o této problematice. Jednotlivé diagnózy budou dále podrobněji popsány v dalších dílech této série.


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.