Dermatologie pro praxi, 2016, číslo 4

Slovo úvodem

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Dermatol. praxi 2016; 10(4):

Přehledové články

Nová léčba symptomatického metastazujícícho bazocelulárního karcinomu či lokálně pokročilého, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii

Novel treatment of symptomatic metastatic or locally advanced basal cell carcinoma unsuitable for surgical treatment

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 57-61

L DermaMedEst, s. r. o., Praha Bazocelulární karcinom (bazaliom, BCC) představuje nejčastější nemelanomový kožní nádor, s vysokou incidencí, ale nízkou mortalitou. Je lokálně agresivní, pokročilé nádory dokáží výrazně destruovat okolní tkáně, ale metastazování je velmi vzácné. Terapie BCC záleží na typu a velikosti nádoru. Nejčastěji je volena léčba chirurgická. Další možností je aplikace tekutého dusíku (kryodestrukce tkáně) nebo aplikace imiquimodu (Aldara krém). U rozsáhlých a destruktivních ložisek je v dnešní době dostupná biologická léčba Erivedge. Je registrovaná evropskou agenturou EMA, s účinnou látkou vismodegib. Je prvním inhibitorem...

Nová klasifikace venoaktivních léků

New classification of venoactive drugs

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 178-180

Chronické žilní onemocnění (CVD – chronic venous disease) představuje celosvětově závažný zdravotní problém, protože jeho prevalence je vysoká – až 84 % populace včetně pacientů s klinickým stadiem C0 (studie Vein Consult Program z roku 2012). Základní součástí konzervativní léčby jsou venoaktivní léky (VAD – venoactive drugs). V roce 2014 byla publikována nová doporučení pro léčbu CVD. Došlo ke změně klasifikace VAD s ohledem na jejich bezpečnost a účinnost. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) je podle nových doporučení jediným venoaktivním lékem se stupněm doporučení 1B (doporučení silné, kvalita důkazů...

Současné přístupy k léčbě akné u dospělých pacientů (nad 25 let)

Current approaches to the treatment of acne of adults

MUDr.Silvie Rafčíková, MBA

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 181-185

Článek ukazuje rozdílnost akné u adolescentů a v dospělém věku. Dále se věnuje indikacím jednotlivých extern a možnostem vnitřní léčby, včetně jejích kontraindikací u akné dospělých. Zdůrazňuje potřebu lékaře nahlížet na akné dospělého pacienta jinak než na akne dospívajících, s důrazem na výrazné narušení kvality života takto postiženého dospělého.

Mikrobióm kože, nové poznatky, atopická dermatitída

The skin microbiome, new knowledge, atopic dermatitis

MUDr.Hana Zelenková, Ph.D., MBA

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 291-295

Human Genome Project mal za cieľ prečítanie sekvencií celej jadrovej DNA človeka. V súčasnosti je známa sekvenácia viac ako tisíc ľudských genómov, kvalifikované odhady určujú počet na 20 488 génov. V databáze sú zahrnuté gény „priemerného jedinca“ daného druhu, pretože k analýze sú použité vždy vzorky z mnohých ľudí. Každá bunka ľudského tela nesie naše genetické dedičstvo a tvorí tzv. prvý genóm. Mikrobióm (mikroflóra) je ekologické spoločenstvo komenzálnych, symbiotických a patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa delia s človekom o jeho telesný priestor. Mikrobióm je pre ľudský organizmus mimoriadne dôležitý a výrazne ovplyvňuje...

Dětské zimní dermatózy

Paediatric dermatitides in winter time

MUDr.Martina Neradová Richterová

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 386-388

Autorka ve svém sdělení uvádí přehled dětských dermatóz, se kterými se dermatolog a praktický dětský lékař setkává v zimním období nejčastěji. Jde o skupinu chronicky probíhajících dermatóz s obdobím exacerbace a remise (atopická dermatitida, seborrhoická dermatitida, psoriasis vulgaris), další skupinu tvoří sezónní virová exantémová onemocnění, třetí skupinu pak kožní onemocnění způsobená účinkem chladu a nakonec funkční angiolopatie.

Mezioborové přehledy

Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících

Sexually transmitted diseases in adolescents

MUDr.Martina Kubicová

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 404-409

Pohlavně přenosné nemoci (STD – Sexually Transmitted Diseases) jsou infekce šířící se pohlavním stykem. Rizikovou skupinou jsou dospívající, kteří předčasně začínají se sexuálním životem, experimentují v sexuální oblasti a nedbají na ochranu svého zdraví. Výskyt těchto nemocí se za poslední roky v České republice zvyšuje. Některé z těchto nemocí podléhají povinnému hlášení. Z těchto nemocí se do roku 2010 nejčastěji vyskytovala syfilida, na druhém místě byla kapavka. Od roku 2011 dochází ke zvyšování infekce kapavkou, která převýšila i počty nakažených syfilidou. V článku jsou přiblíženy zejména pohlavně přenosné nemoci podléhající povinnému...

Sdělení z praxe

Léčba psoriázy ve kštici clobetasolem v pěně

Treatment of scalp psoriasis with clobetasol foam

MUDr.Jan Hugo, MUDr.Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D, MBA

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 193-196

Až 80 % pacientů s psoriázou má ložiska i ve vlasové části hlavy. Postižení v této lokalizaci má výrazný dopad na kvalitu života, nejen kvůli viditelnosti pro okolí, ale též nepříjemným subjektivním symptomům a obtížné terapii. Zde popisujeme případ pacienta s těžkou psoriázou v oblasti kštice, úspěšně léčeného clobetasol proprionátem ve formě pěny.

První případ nitrofurantoinem indukované toxické epidermální nekrolýzy?

The first case of nitrofurantoin-induced toxic epidermal necrolysis?

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D., MUDr.Hana Řihová, MUDr.Michaela Wilková, MUDr.Markéta Hanslianová, MUDr.Jitka Kyclová, prof.MUDr.Pavel Brychta, CSc.

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 197-200

Nitrofurantoin zaznamenává v poslední dekádě výraznou renezanci v používání. Za touto skutečností stojí zejména narůstající rezistence potenciálně patogenních mikroorganizmů způsobující infekci močového systému. Toxická epidermální nekrolýza představuje vystupňovanou alergickou reakci, která se dominantně manifestuje v oblasti kůže a sliznic rozsáhlou exfoliací. Ve většině případů je tento stav navozen užíváním některého z medikamentů. Dnes je známo již více než 150 preparátů, které mohou indukovat rozvoj toxické epidermální nekrolýzy. I přes důkladnou analýzu dostupných databází (Pubmed, Scopus, Web of Science) se nám nepodařilo nalézt ucelenou...

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Kožní B-buněčné lymfomy

B-lymfom dolních končetin, chemoterapie, anti-CD20, radioterapie.

MUDr.Eliška Langerová

Dermatol. praxi 2016; 10(4): 201-202

Mezi primární kožní B-buněčné lymfomy patří 3 základní typy: primárně kožní B-lymfom marginální zóny, primárně kožní B-lymfom z folikulárních center a primárně kožní velkobuněčný B-lymfom dolních končetin. První dva typy jsou poměrně benigní s průměrným 5letým přežitím 95–99 %, na rozdíl od primárně velkobuněčného B-lymfomu dolních končetin, kde průměrné 5leté přežití je 55 %. Terapie B-buněčných lymfomů je multioborová ve spolupráci s hematoonkology (chemoterapie, anti-CD20) a radiačními onkology (radioterapie – cílená, celotělová).


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.