Dermatologie pro praxi, 2017, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Dermatol. praxi 2017; 11(1):

Přehledové články

Rosacea

Rosacea

doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 6-11

Rosacea je běžné, chronické, recidivující, zánětlivé kožní onemocnění s různými klinickými subtypy a stupni závažnosti. Dle výboru Národní společnosti odborníků pro rosaceu a její klasifikaci rozlišujeme od roku 2002 čtyři subtypy rosacey. Jednotlivé subtypy mohou v sebe přecházet. Vzácně se vyskytuje rosacea u dětí a granulomátózní rosacea v dospělosti. Lymfedematózní rosacea, perzistující solidní obličejový edém – morbus Morbihan se řadí do skupiny zvláštních forem rosacey. V patofyziologii nemoci se vyskytuje značný počet faktorů, mezi kterými je obtížné najít vzájemné časové a kauzální souvislosti. Proto není znám jeden patogyziologický...

Aktinické keratózy a význam fotoprotekce

Actinic keratosis and the importance of photoprotection

MUDr. Patrícia Bakšiová

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 12-15

Aktinická keratóza je velmi častý epiteliální tumor, ze kterého se může vyvinout spinocelulární karcinom, proto je považován někdy za spinocelulární karcinom in situ. Velká většina aktinických keratóz vzniká u lidí se světlou pletí. K potvrzení diagnózy lze použít dermatoskopii. K terapii se využívají chirurgické a nechirurgické metody. Fotoprotekce představuje důležitou prevenci při vzniku kožních nádorů.

Kožní choroby způsobené papilomaviry

Cutaneous infections caused by papillomaviruses

MUDr. Iva Obstová

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 16-20

Článek podává přehled kožních papilomavirových infekcí, jejich diagnostiky, věnuje se možnostem lokální a systémové terapie, včetně indikací a kontraindikací.

Novinky v léčbě perorálním izotretinoinem

News in the treatment with peroral isotretinoin

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 22-26

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Perorální izotretinoin patří do první nearomatické generace retinoidů a je nejúčinnějším lékem v léčbě akné. Je indikován zejména k terapii těžkých a rezistentních forem akné. Léčba by měla být vedena pouze dermatologem se zkušenostmi s terapií tímto lékem. V článku jsou popsány nejnovější postupy při terapii tímto lékem včetně speciálních opatření u žen.

Sdělení z praxe

Léčba pacienta s těžkou formou chronické ložiskové psoriázy, naše zkušenosti s preparátem secukinumab

Treatment of patient with severe chronic plaque psoriasis, our experience with secukinumab

MUDr. Jitka Ošmerová, MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 28-30

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže postihující 2–4 % středoevropské populace, s výrazným vlivem na fyzické, psychické i sociální aspekty života jedince. Toto onemocnění postihuje nejenom kůži, ale je spojené s řadou komorbidit, z nichž nejčastější je psoriatická artritida. V kazuistice je popsán případ pacienta s velmi těžkým průběhem tohoto onemocnění, charakterizovaným opakovaným sekundárním selháním účinku léčby.

Pembrolizumab v II. linii léčby metastatického BRAF-mutovaného maligního melanomu Případ dlouhodobé remise po selhání terapie vemurafenibem

Pembrolizumab in II. line therapy of metastatic BRAF-mutated malignant melanoma Case report of long-term remission after vemurafenib treatment failure

MUDr. David Šulc, MUDr. Jana Pukyová, MUDr. Martina Chodacká, MUDr. Aleš Chodacki

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 32-34

Článek se zabývá problematikou léčby II. linie metastatického BRAF-mutovaného maligního melanomu v situaci, kdy jsou k dispozici nové léčebné možnosti jako inhibitory BRAF a anti-PD-1 protilátky. Případ popsaný v článku pak popisuje praktickou zkušenost s léčebnou sekvencí vemurafenib/pembrolizumab.

Akutní urtikárie a léčba zubního fokusu

Acute urticaria and treatment of dental focus

MUDr. Eva Pospíšilová

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 35-38

Akutní urtikárie je časté onemocnění různé etiologie, charakterizované vznikem pomfů – urtik, pruritu, otokem postižené oblasti a jiných celkových příznaků. Článek popisuje případ 34leté ženy se vznikem akutní urtikárie po užívání analgetik při léčbě akutní pulpitidy a kariézního zubu.

Informace

10. konference Akné a obličejové dermatózy

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 43-46

Magistraliter v dermatologii

Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu

Hydroquinone and tretinoin – new substances for extemporaneous preparation

Mgr. Lukáš Láznička, PharmDr. Veronika Bucharová

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 39-42

Hydrochinon a tretinoin jsou nově dostupné suroviny pro magistraliter přípravu. Díky nim je možná příprava krémů k léčbě hyperpigmentace kůže. Recepturami s obsahem tretinoinu lze nahradit nedostupné HVLP, zvolit odlišnou koncentraci léčiva nebo připravit lékové formy, které nemají obdobu v HVLP.


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.