IX. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI, Olomouc, 27.4.2017

Před posledním dubnovým víkendem se uskuteční již tradiční, tentokrát už IX., konference Dermatologie pro praxi. Společně s jejím prezidentem přednostou olomoucké kožní kliniky MUDr. Martinem Tichým, Ph.D., a programovým výborem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou dermatologům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. Ve stejné době se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi lékaři různých odborností. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

Svrab u dětí

MUDr.Jana Zímová, Mgr.et Mgr.Pavlína Zímová

Svrab je epidemická ektoparazitóza vyvolaná zákožkou svrabovou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K přenosu infekce dochází buď přímo, nebo nepřímo. Inkubační doba je 2–3 týdny. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus. V dětském věku se toto onemocnění vyskytuje velmi často. Diagnostika choroby je založená na pozitivní anamnéze nočního pruritu, klinickém obraze a průkazu zákožky v kůži nemocného. Metodou první volby v terapii choroby u dětí je permethrin a síra. Svrab podléhá povinnému epidemiologickému hlášení. V článku popisujeme etiologii, patogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii choroby včetně současné legislativy a protiepidemických opatření.

Léčba psoriázy ve kštici clobetasolem v pěně

MUDr.Jan Hugo, MUDr.Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D, MBA

Až 80 % pacientů s psoriázou má ložiska i ve vlasové části hlavy. Postižení v této lokalizaci má výrazný dopad na kvalitu života, nejen kvůli viditelnosti pro okolí, ale též nepříjemným subjektivním symptomům a obtížné terapii. Zde popisujeme případ pacienta s těžkou psoriázou v oblasti kštice, úspěšně léčeného clobetasol proprionátem ve formě pěny.

Kožní B-buněčné lymfomy

MUDr.Eliška Langerová

Mezi primární kožní B-buněčné lymfomy patří 3 základní typy: primárně kožní B-lymfom marginální zóny, primárně kožní B-lymfom z folikulárních center a primárně kožní velkobuněčný B-lymfom dolních končetin. První dva typy jsou poměrně benigní s průměrným 5letým přežitím 95–99 %, na rozdíl od primárně velkobuněčného B-lymfomu dolních končetin, kde průměrné 5leté přežití je 55 %. Terapie B-buněčných lymfomů je multioborová ve spolupráci s hematoonkology (chemoterapie, anti-CD20) a radiačními onkology (radioterapie – cílená, celotělová).

Vybrané články

Virové choroby kůže vyvolané herpesviry, onemocnění kůže vyvolané poxviry a HPV

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Závažná forma růžovky u 32leté pacientky

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Autorka popisuje případ 32leté pacientky s projevy erytematoteleangiektatické a papulopustulózní formy růžovky spojené se závažným očním postižením. Kožní obtíže trvaly 1,5 roku. Pacientka sama aplikovala v počátku obtíží 3 měsíce lokálně kortikoid. Následná terapie lokálním metronidazolem u obvodního dermatologa byla bez efektu. V posledním půl roce pacientka nebyla léčena. Pro suspektní revmatoidní artritidu užívala 2 měsíce celkově kortikoidy, diagnóza nebyla potvrzena. Pacientce bylo nasazeno perorálně antibiotikum doxybene v sestupné dávce, lokálně pak metronidazol v krému. Stav na kůži se rychle zlepšoval. Po odhojení většiny papul byla zahájena aplikace brimonidin gelu. Po 6 měsících byla léčba doxybene ukončena. V té době byla pacientka kompletně zhojena, přetrvával jen erytém na obličeji. Došlo i ke zhojení keratopatie. Pacientka je nadále ve sledování Akné poradny. Aplikuje pravidelně krém s kyselinou azelaovou a brimonidin gel, vynikající nález trvá. Dochází pravidelně na oční a revmatologickou ambulanci.

Dermatoskopie

MUDr.Lubomír Drlík, MUDr.Veronika Paťavová, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Autoři charakterizují jednotlivé dermatologické vyšetřovací metody se zaměřením na dermatologickou onkologii a především na dermatoskopii. Ta se v posledních dvou desetiletích dynamicky rozvíjí a stává se nepostradatelnou metodou k přesné a včasné diagnostice maligního melanomu a v diferenciálně diagnostické rozvaze u celé řady dalších dermatologických problémů.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.