IX. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI, Olomouc, 27.4.2017

Před posledním dubnovým víkendem se uskuteční již tradiční, tentokrát už IX., konference Dermatologie pro praxi. Společně s jejím prezidentem přednostou olomoucké kožní kliniky MUDr. Martinem Tichým, Ph.D., a programovým výborem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou dermatologům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. Ve stejné době se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi lékaři různých odborností. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

Novinky v léčbě perorálním izotretinoinem

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Perorální izotretinoin patří do první nearomatické generace retinoidů a je nejúčinnějším lékem v léčbě akné. Je indikován zejména k terapii těžkých a rezistentních forem akné. Léčba by měla být vedena pouze dermatologem se zkušenostmi s terapií tímto lékem. V článku jsou popsány nejnovější postupy při terapii tímto lékem včetně speciálních opatření u žen.

Sézaryho syndrom a primární CD 30+ lymfoproliferativní onemocnění

MUDr.Eliška Langerová

Sézaryho syndrom (SS) je vzácná, ale agresivní forma T-buněčného lymfomu, charakterizovaná erytrodermií, generalizovanou lymfadenopatií a přítomností Sézaryho buněk v periferní krvi (více než 1 000/mm3). Péče o pacienty s SS je vždy multioborová, zejména ve spolupráci s hematoonkology. Oproti SS jsou primárně kožní CD30+ lymfoproliferativní onemocnění poměrně indoletní a jsou druhým nejčastějším typem primárně kožních T-buněčných lymfomů (CTCL). Patří mezi ně primárně kožní anaplastický velkobuněčný CD30+ T-lymfom (C- ACLC) a lymfomatoidní papulóza (LyP) a její jednotlivé podtypy. Ovšem i pacienti s těmito poměrně benigními diagnózami by měli být doživotně dispenzarizováni pro riziko systémové progrese a riziko rozvoje dalších kožních T buněčných lymfomů.

10. konference Akné a obličejové dermatózy

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Vybrané články

Lupus erythematodes indukovaný léky

doc.MUDr.Světlana Brychtová, Ph.D., MUDr.Martin Tichý, Ph.D.

Jedná se o prezentaci případu léky indukovaného lupus erythematodes u 85leté ženy v souvislosti s terapií beta-blokátorem bisoprololem. Klinicky i laboratorně toto onemocnění zcela imituje idiopatický SLE, bývá však častější u pacientů starších a ve stejném poměru postihuje ženy i muže. Ve sdělení je kladen důraz na histologický obraz a klinicko-patologický korelát nálezů.

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikace pro dermatologii

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, u kterých došlo k selhání odpovědi na jinou systémovou léčbu včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo PUVA, nebo pokud je u nich tato terapie kontraindikována nebo ji netolerují. Nově je indikace rozšířena i pro léčbu středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy rukou a/nebo nohou, a to na základě studie REACH. V této studii bylo prokázáno, že léčba adalimumabem vede ke snížení bolesti, zlepšuje psoriatické postižení nehtů a výrazně tím zlepšuje kvalitu života pacientů s palmoplantární psoriázou. Adalimumab je účinný a zároveň bezpečný lék pro dlouhodobou léčbu chronické ložiskové psoriázy.

XVIII. olomoucká dermatologická konference, 20. března 2015 - abstrakta

 

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.