Z posledního čísla

Stevensův Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza „overlap syndrom“ po paracetamolu

MUDr. Tereza Chrpová Maulenová

Stevensův Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN) patří mezi potencionálně život ohrožující závažné kožní reakce, nejčastěji způsobené hypersenzitivní reakcí na léky. Paracetamol se jako nejčastěji užívaný farmakologický prostředek na horečku a bolesti dosud jevil v klinické praxi jako lék relativně bezpečný. V posledních letech bylo po paracetamolu v literatuře popsáno několik případů závažné polékové reakce. V článku prezentujeme kazuistiku pacientky s překryvným Stevensovým Johnsonovým syndromem a toxickou epidermální nekrolýzou (SJS/TEN overlap syndrom) po užití paracetamolu.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Fabryho choroba – přehled pro dermatovenerologa

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Fabryho choroba (rovněž označovaná jako Fabryho -Andersonova choroba, či deficience alfa- galaktosidázy A, deficit ceramid trihexosidázy, OMIM 301500) je vzácné geneticky podmínění onemocnění, které bylo popsáno již před více než 100 lety (1898) na základě své klinicky nápadné kožní manifestace. Není náhodou, že do povědomí lékařské komunity vešla nejprve pod názvem, který zdůrazňoval zejména velmi nápadný aspekt týkající se kožních projevů – a sice angiokeratoma corporis diffusum. Tento mnohočetný výskyt drobných angiokeratomů ale není jedinou manifestací, se kterou se dermatolog může ve své praxi setkat. Správné a časné rozpoznání těchto klasických příznaků dermatologem může mít zásadní význam pro další osud pacienta, protože jako u mnoha jiných monogenních onemocnění je v současné době možno defektní genový produkt substituovat rekombinantně připravenými enzymy.

Vybrané články

Současné přístupy k léčbě akné u dospělých pacientů (nad 25 let)

MUDr.Silvie Rafčíková, MBA

Článek ukazuje rozdílnost akné u adolescentů a v dospělém věku. Dále se věnuje indikacím jednotlivých extern a možnostem vnitřní léčby, včetně jejích kontraindikací u akné dospělých. Zdůrazňuje potřebu lékaře nahlížet na akné dospělého pacienta jinak než na akne dospívajících, s důrazem na výrazné narušení kvality života takto postiženého dospělého.

XVI. dermatologický seminář v Koutech nad Desnou

MUDr. Eliška Janičová

Seboroická dermatitida

MUDr.Milan Junášek

Článek popisuje dosavadní i nové poznatky v etiologii, shrnuje klinický obraz, přehledně poukazuje na dostupnou terapii a možnosti její kombinace a případnou prevenci.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.