Z posledního čísla

Přípravky určené k péči o pokožku u atopické dermatitidy

Mgr. Jana Martinásková

Článek pojednává o současných poznatcích týkajících se predispozice k rozvoji atopické dermatitidy (AD). Stručně shrnuje obecně známá doporučení pro péči o pokožku trpící AD. V přehledových tabulkách uvádí příklady a složení volně prodejných dermokosmetických a léčivých přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Uvedené příklady dermokosmetických značek byly zvoleny na základě jejich postavení na trhu, dlouhodobých zkušeností firem při vývoji přípravků, spolupráce s dermatology a na základě kladné odezvy se stran pacientů.

Rezistentní forma těžké ložiskové psoriázy úspěšně zvládnutá secukinumabem

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Secukinumab, inhibitor IL 17A, patří k novější generaci biologických preparátů určených pro terapii psoriázy. Výsledky klinických studií i dosavadní praktické zkušenosti prokazují jeho velmi dobrou účinnost i příznivé bezpečnostní parametry. Slibné výsledky přináší i v terapii rezistentních a komplikovaných forem psoriázy, což dokumentujeme na prezentovaném případě.

Stevensův Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza „overlap syndrom“ po paracetamolu

MUDr. Tereza Chrpová Maulenová

Stevensův Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN) patří mezi potencionálně život ohrožující závažné kožní reakce, nejčastěji způsobené hypersenzitivní reakcí na léky. Paracetamol se jako nejčastěji užívaný farmakologický prostředek na horečku a bolesti dosud jevil v klinické praxi jako lék relativně bezpečný. V posledních letech bylo po paracetamolu v literatuře popsáno několik případů závažné polékové reakce. V článku prezentujeme kazuistiku pacientky s překryvným Stevensovým Johnsonovým syndromem a toxickou epidermální nekrolýzou (SJS/TEN overlap syndrom) po užití paracetamolu.

Vybrané články

Přípravky určené k péči o pokožku u atopické dermatitidy

Mgr. Jana Martinásková

Článek pojednává o současných poznatcích týkajících se predispozice k rozvoji atopické dermatitidy (AD). Stručně shrnuje obecně známá doporučení pro péči o pokožku trpící AD. V přehledových tabulkách uvádí příklady a složení volně prodejných dermokosmetických a léčivých přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Uvedené příklady dermokosmetických značek byly zvoleny na základě jejich postavení na trhu, dlouhodobých zkušeností firem při vývoji přípravků, spolupráce s dermatology a na základě kladné odezvy se stran pacientů.

Sézaryho syndrom a primární CD 30+ lymfoproliferativní onemocnění

MUDr.Eliška Langerová

Sézaryho syndrom (SS) je vzácná, ale agresivní forma T-buněčného lymfomu, charakterizovaná erytrodermií, generalizovanou lymfadenopatií a přítomností Sézaryho buněk v periferní krvi (více než 1 000/mm3). Péče o pacienty s SS je vždy multioborová, zejména ve spolupráci s hematoonkology. Oproti SS jsou primárně kožní CD30+ lymfoproliferativní onemocnění poměrně indoletní a jsou druhým nejčastějším typem primárně kožních T-buněčných lymfomů (CTCL). Patří mezi ně primárně kožní anaplastický velkobuněčný CD30+ T-lymfom (C- ACLC) a lymfomatoidní papulóza (LyP) a její jednotlivé podtypy. Ovšem i pacienti s těmito poměrně benigními diagnózami by měli být doživotně dispenzarizováni pro riziko systémové progrese a riziko rozvoje dalších kožních T buněčných lymfomů.

Fotodermatózy

MUDr.Marie Policarová

Fotodermatózy jsou kožní choroby způsobené zvýšenou citlivostí kůže vůči slunečnímu záření. Dělíme je do 4 hlavních kategorií: 1) imunologicky zprostředkované fotodermatózy, mezi které řadíme polymorfní světelnou erupci, aktinické prurigo, hydroa vacciniforme, solární kopřivku a chronickou aktinickou dermatitidu, 2) léky indukovaná a chemicky indukovaná fotosenzitivita, kam patří fototoxické a fotoalergické reakce, porfyrie, 3) dermatózy, které se zhoršují světlem, 4) fotodermatózy v souvislosti s poruchou reparace DNA. Přes velmi široké spektrum nemocí je jejich terapie podobná, základ spočívá v důsledné fotoprotekci prostředky obsahující ochranné faktory proti UVB i UVA záření, vhodným oděvem.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.