Z posledního čísla

Onemocnění a patologie nehtů

MUDr. Alena Stumpfová

Nehet je rohovinový derivát kůže pokrývající distální části prstů. Problematika patologií nehtu je rozsáhlá, proto se na onemocnění nehtového aparátu nelze dívat pouze z jednoho úhlu pohledu. Choroby lze rozdělit podle klinického obrazu, popisné charakteristiky, lokalizace postižení nebo vyvolávající příčiny. Část z nich shrnuje tento článek, ve kterém se pojednává převážně o etiologii onemocnění nehtového aparátu.

10. konference Akné a obličejové dermatózy

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Rezistentní forma těžké ložiskové psoriázy úspěšně zvládnutá secukinumabem

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Secukinumab, inhibitor IL 17A, patří k novější generaci biologických preparátů určených pro terapii psoriázy. Výsledky klinických studií i dosavadní praktické zkušenosti prokazují jeho velmi dobrou účinnost i příznivé bezpečnostní parametry. Slibné výsledky přináší i v terapii rezistentních a komplikovaných forem psoriázy, což dokumentujeme na prezentovaném případě.

Vybrané články

Dermatitis seborrhoica

MUDr.Martina Grycová

Seboroická dermatitida je chronická zánětlivá, často recidivující dermatóza, která sice patří mezi běžná a nezávažná onemocnění, ale svými projevy a lokalizací má nepříznivý společensko-sociální dopad. Článek popisuje případ pacientky s výraznou akcentací tohoto onemocnění v souvislosti s psychickou zátěží.

Novinky v epidemiologii a léčbě dermatofytóz

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc., Jiřina Stará, Kateřina Sedláková

odběrů. Dermatofyty byly vykultivovány v 807 případech. Nejčastěji diagnostikovaným dermatofytem bylo T. rubrum (91,5 %), následovalo T. interdigitalie (4,5 %) a M. canis (1,8 %). Ostatní dermatofyty jako A. benhamiae, T. tonsurans, E. floccosum a M. gypseum byly vzácnější. Spektrum dermatofytů je podobné jako v minulých letech, vysoký podíl antropofilních druhů odpovídá městské populaci. Cílem práce je podat přehled současných a budoucích možností antimykotické léčby dermatofytóz.

Fabryho choroba – přehled pro dermatovenerologa

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Fabryho choroba (rovněž označovaná jako Fabryho -Andersonova choroba, či deficience alfa- galaktosidázy A, deficit ceramid trihexosidázy, OMIM 301500) je vzácné geneticky podmínění onemocnění, které bylo popsáno již před více než 100 lety (1898) na základě své klinicky nápadné kožní manifestace. Není náhodou, že do povědomí lékařské komunity vešla nejprve pod názvem, který zdůrazňoval zejména velmi nápadný aspekt týkající se kožních projevů – a sice angiokeratoma corporis diffusum. Tento mnohočetný výskyt drobných angiokeratomů ale není jedinou manifestací, se kterou se dermatolog může ve své praxi setkat. Správné a časné rozpoznání těchto klasických příznaků dermatologem může mít zásadní význam pro další osud pacienta, protože jako u mnoha jiných monogenních onemocnění je v současné době možno defektní genový produkt substituovat rekombinantně připravenými enzymy.

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.