Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Lymfedém – novinky v léčbě

MUDr.Sylva Zajícová

Lymfedém je závažné, chronicky probíhající onemocnění. Příčiny lymfedému jsou vrozené (primární) a získané (sekundární). Porušením mízního systému vzniká lymfedém, který je způsoben nerovnováhou mezi transportní kapacitou lymfatického systému a objemem lymfy. Cílem terapie je včasný záchyt lymfedému, opírající se o anamnézu, klinické vyšetření a lymfoscinfigrafii. Léčba lymfedému je komplexní. Základem terapie je komplexní dekongestivní terapie, zahrnující manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž, vícevrstevné bandážování a ostatní pomůcky. Nezbytnou součástí léčby je také farmakoterapie.

Farmaceutická péče o pacienty s vypadáváním vlasů

Mgr.Jana Martinásková

Lékárny jsou velmi často prvním zdravotnickým zařízením, kde si pacienti postěžují na zvýšené vypadávání vlasů. Zde by mělo být pacientovi poskytnuto kvalifikované poradenství ohledně volně prodejných přípravků pro lokální i celkovou doplňkovou terapii. Lékárník nebo asistent by měl zvládnout rozlišit, zda pacientovy potíže je možné zvládnout samoléčbou či pacienta odeslat k lékaři. Článek stručně popisuje typy alopecií a jejich možné příčiny. Podrobněji se zabývá volně prodejnými přípravky pro léčbu vypadávání vlasů, jejich správným použitím a působením. Uveden je praktický souhrn volně dostupných přípravků pro léčbu vypadávání vlasů.

Současné poznatky imunogenetiky ve vztahu k rozvoji závažných polékových kožních reakcí

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D.

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) a Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) patří do širší skupiny závažných polékových kožních reakcí (SCARs – Severe cutaneous adverse reactions). Do této skupiny patří také DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) a DIHS (Drug induced hypersenzitivity syndrome). V průběhu posledního desetiletí dochází k progresi povědomí o patofyziologické povaze jednotlivých syndromů a mechanizmů účinku léků, které k rozvoji těchto stavů vedou. Díky případům nakupení těchto stavů u příbuzných pacientů se došlo k názoru, že za řadou SCARs může být genetická predispozice (zejména v oblasti hlavního histokopatibilního komplexu-MHC). Z tohoto pohledu jsou nejlépe prozkoumané zejména antikonvulziva (lamotrigin, fenytoin, karbamazepin), allopurinol, či některá antiretrovirotika (nevirapin). Následující přehledový článek se pokouší shrnout nejaktuálnější informace z této oblasti.

Vybrané články

Porfyria cutanea tarda

MUDr.Hana Mičaníková

Porfyria cutanea tarda je i přes svůj častý výskyt v rámci diferenciální diagnózy mnohdy opomíjena. Neléčená může vést k rozvoji závažných komplikací v podobě jaterního poškození až hepatocelulárního karcinomu. Cílem článku je proto připomenout problematiku této jednotky, zejména její diagnostický algoritmus a terapii s popisem typického případu.

Lichen ruber verrucosus

MUDr.Kateřina Hrbáčová, MUDr.Eva Jašková, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Lichen ruber verrucosus/hypertrophicus reprezentuje relativně vzácnou klinickou variantu, která se projevuje výsevem diseminovaných mnohočetných tuhých nodulů velikosti hrachu či fazole nebo hyperkeratotických ložisek purpurově šedé barvy až velikosti dlaně s maximem projevů na extenzorových stranách končetin a nad interfalangeálními klouby. Autoři popisují kazuistiku pacienta s histologicky verifikovaným lichen planus verrucosus s dobrou odpovědí na systémovou terapii retinoidy.

Akné z pohledu pediatra

MUDr.Jan Štěpán

Akné vulgaris představuje jedno z problémových onemocnění, se kterými se dermatolog nebo pediatr v běžné praxi setkávají. Vyskytuje se v nejrůznějších věkových kategoriích a má celou řadu podob. Pro pacienta je klíčovým bodem nejen správná volba terapie, ale i nalezení účinné mezioborové spolupráce, bez které si lze maximální úspěch jen těžko představit. Nestojíme totiž jen před problémem lokálního kožního nálezu, ale před komplexem potíží, které toto multifaktoriální onemocnění mazových žláz a přilehlé kůže pacientům přináší. Rovina estetických problémů a sociálně psychologická je mnohdy tíživější než samotné onemocnění z pohledu klinického.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.