Dermatologie pro praxi, 2017, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Hovory o zdraví aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Dermatol. praxi 2017; 11(2):

Přehledové články

Co je nového v biologické léčbě psoriázy

Advances in biological therapy for psoriasis

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 55-57

Psoriáza, i přes nesporné pokroky dosahované v léčbě tohoto onemocnění, stále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Biologická léčba znamenala revoluci v léčbě psoriázy. Stále probíhají klinické výzkumy a objevují se nové léčebné možnosti těžké psoriázy a psoriatické artritidy. Nově se začaly používat v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy protilátky proti interleukinu (IL) 17.

Fabryho choroba – přehled pro dermatovenerologa

Fabry disease – an overview for a dermatologist

MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 58-62

Fabryho choroba (rovněž označovaná jako Fabryho -Andersonova choroba, či deficience alfa- galaktosidázy A, deficit ceramid trihexosidázy, OMIM 301500) je vzácné geneticky podmínění onemocnění, které bylo popsáno již před více než 100 lety (1898) na základě své klinicky nápadné kožní manifestace. Není náhodou, že do povědomí lékařské komunity vešla nejprve pod názvem, který zdůrazňoval zejména velmi nápadný aspekt týkající se kožních projevů – a sice angiokeratoma corporis diffusum. Tento mnohočetný výskyt drobných angiokeratomů ale není jedinou manifestací, se kterou se dermatolog může ve své praxi setkat. Správné a časné rozpoznání těchto...

Onemocnění a patologie nehtů

Diseases and pathology of the nails

MUDr. Alena Stumpfová

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 64-70

Nehet je rohovinový derivát kůže pokrývající distální části prstů. Problematika patologií nehtu je rozsáhlá, proto se na onemocnění nehtového aparátu nelze dívat pouze z jednoho úhlu pohledu. Choroby lze rozdělit podle klinického obrazu, popisné charakteristiky, lokalizace postižení nebo vyvolávající příčiny. Část z nich shrnuje tento článek, ve kterém se pojednává převážně o etiologii onemocnění nehtového aparátu.

Mezioborové přehledy

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

Summertime and children’s skin from the perspective of a general practitioner

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 163-170

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Sdělení z praxe

Chronická spontánní urtikárie léčená bilastinem

Chronic spontaneous urticaria treated with bilastin

MUDr. Dana Prusíková

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 79-82

Chronická spontánní urtikárie (CSU) je charakterizována spontánně vznikajícími výsevy svědivých urtik a/nebo angioedému, které se objevují v pravidelných intervalech a trvají déle než 6 týdnů. Průměrná doba trvání je 1–5 let, v těžších případech má onemocnění tendenci přetrvávat i déle. Příčina zůstává ve většině případů neznámá. Infekce, zejména v oblasti horních cest dýchacích a gastrointestinálního traktu, jsou v některých případech s CSU spojovány, ale poslední data ukazují, že tato asociace je spíše koincidentální než kauzální. K aktivitě onemocnění může přispívat i intolerance pseudoalergenů v potravinách. Základem léčby je u většiny...

Stevensův Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza „overlap syndrom“ po paracetamolu

Paracetamol induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis overlap syndrome

MUDr. Tereza Chrpová Maulenová

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 83-85

Stevensův Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN) patří mezi potencionálně život ohrožující závažné kožní reakce, nejčastěji způsobené hypersenzitivní reakcí na léky. Paracetamol se jako nejčastěji užívaný farmakologický prostředek na horečku a bolesti dosud jevil v klinické praxi jako lék relativně bezpečný. V posledních letech bylo po paracetamolu v literatuře popsáno několik případů závažné polékové reakce. V článku prezentujeme kazuistiku pacientky s překryvným Stevensovým Johnsonovým syndromem a toxickou epidermální nekrolýzou (SJS/TEN overlap syndrom) po užití paracetamolu.

Rezistentní forma těžké ložiskové psoriázy úspěšně zvládnutá secukinumabem

Resistant form of severe plaque psoriasis successfully managed with secukinumab

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 86-88

Secukinumab, inhibitor IL 17A, patří k novější generaci biologických preparátů určených pro terapii psoriázy. Výsledky klinických studií i dosavadní praktické zkušenosti prokazují jeho velmi dobrou účinnost i příznivé bezpečnostní parametry. Slibné výsledky přináší i v terapii rezistentních a komplikovaných forem psoriázy, což dokumentujeme na prezentovaném případě.

Okénko estetické dermatologie

Chemický peeling k odstraňování pigmentací

Chemical peeling to remove pigmentations

MUDr. Kateřina Fajkošová

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 92-95

Chemický peeling se používá nejčastěji jako doplněk léčby akné, dále také k rejuvenaci a k zesvětlení pigmentací. Ne všechny pigmentové projevy na kůži jsou však vhodné k zesvětlování chemickým peelingem. Nejprve je nutná přesná diagnostika pigmentového ložiska, které je plánováno zesvětlit nebo odstranit a pak rozhodnout o vhodné metodě ošetření. Další možnou a modernější metodou odstraňování některých pigmentací je ošetření laserem. Ačkoli toto ošetření je obvykle účinnější, není to metoda, která je vždy dobře dostupná, a tak chemický peeling má v praxi stále své místo. Některé nověji vyráběné chemické peelingy je možné aplikovat bez předchozí...

Firemní informace

Hojení kožních defektů na dolních končetinách z pohledu dermatologa

MUDr. Jaroslava Tomanová

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 89-90

Chronické rány na dolních končetinách (DK) jsou často problémem nemocných u praktického lékaře. Ke stanovení etiologie defektu a úspěšného hojení je třeba mezioborová spolupráce. Nutnou součástí komplexní terapie je edukace nemocných a jejich aktivní spolupráce.

Volně prodejné léky

Přípravky určené k péči o pokožku u atopické dermatitidy

Preparations intended for the care of the skin suffering from atopic dermatitis

Mgr. Jana Martinásková

Dermatol. praxi 2017; 11(2): 96-101

Článek pojednává o současných poznatcích týkajících se predispozice k rozvoji atopické dermatitidy (AD). Stručně shrnuje obecně známá doporučení pro péči o pokožku trpící AD. V přehledových tabulkách uvádí příklady a složení volně prodejných dermokosmetických a léčivých přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Uvedené příklady dermokosmetických značek byly zvoleny na základě jejich postavení na trhu, dlouhodobých zkušeností firem při vývoji přípravků, spolupráce s dermatology a na základě kladné odezvy se stran pacientů.

Informace

XVI. dermatologický seminář v Koutech nad Desnou

MUDr. Eliška Janičová

Dermatol. praxi 2017; 11(2):


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.