Dermatologie pro praxi, 2016, číslo 2

Slovo úvodem

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Dermatol. praxi 2016; 10(2):

Přehledové články

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

Current view on skin photoprotection

MUDr.Jiří Ettler, doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 54-59

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých...

Fotodermatózy

Photodermatoses

MUDr.Marie Policarová

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 60-61

Fotodermatózy jsou kožní choroby způsobené zvýšenou citlivostí kůže vůči slunečnímu záření. Dělíme je do 4 hlavních kategorií: 1) imunologicky zprostředkované fotodermatózy, mezi které řadíme polymorfní světelnou erupci, aktinické prurigo, hydroa vacciniforme, solární kopřivku a chronickou aktinickou dermatitidu, 2) léky indukovaná a chemicky indukovaná fotosenzitivita, kam patří fototoxické a fotoalergické reakce, porfyrie, 3) dermatózy, které se zhoršují světlem, 4) fotodermatózy v souvislosti s poruchou reparace DNA. Přes velmi široké spektrum nemocí je jejich terapie podobná, základ spočívá v důsledné fotoprotekci prostředky obsahující...

Využití omalizumabu v dermatologii

Use of omalizumab in dermatology

MUDr.Iva Karlová

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 66-69

Omalizumab je humanizovaná monoklonální anti-IgE protilátka. Váže se na cirkulující IgE, po navázání na IgE vzniká biologicky inertní molekula, která brání další reakci mezi IgE a receptorem pro FcεR1 na mastocytech a bazofilech. Omalizumab ovlivňuje aktivitu mastocytů, které se při této terapii stávají stabilnější. Zvyšuje se práh pro jejich degranulaci, v důsledku které dochází k uvolnění vazoaktivních mediátorů. Omalizumab byl primárně indikován pro terapii pacientů s astmatem, tato indikace byla rozšířena o chronickou spontánní kopřivku. Účinnost a bezpečnost omalizumabu byla prokázána ve 3 randomizovaných, placebem kontrolovaných...

Monoterapie adapalenem u pacientů s akné - výsledky otevřené klinické studie I. část neintervenční klinické studie s hodnocením účinnosti monoterapie adapalenem u pacientů s acne vulgaris

Monotherapy of adapalene in patients with Acne vulgaris - results of an open clinical study

doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc., PharmDr.Milica Molitorisová

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 70-75

V článku jsou uvedeny výsledky klinického sledování účinnosti adapalenu v léčbě acne vulgaris I. a II. stupně. Studie proběhla v období od února 2015 do června 2015 ve 25 dermatologických pracovištích České republiky. Celkový počet pacientů činil 223. Léčba trvala 8 týdnů se 4 klinickými kontrolami. Studie prokázala účinnost monoterapie adapalenu, kdy po 8 týdnech léčby došlo ke snížení zánětlivých projevů akné o 67 % a nezánětlivých projevů o 62 %. Rovněž bylo prokázáno statisticky významné snížení stupně akné. Současně byly zhodnoceny nežádoucí účinky, adherence k léčbě, kvalita života a informace poskytnuté pacientům. Účast ve studii řádně...

Novinky v epidemiologii a léčbě dermatofytóz

Current epidemiology and the treatment options of dermatophyte infection

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc., Jiřina Stará, Kateřina Sedláková

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 76-79

odběrů. Dermatofyty byly vykultivovány v 807 případech. Nejčastěji diagnostikovaným dermatofytem bylo T. rubrum (91,5 %), následovalo T. interdigitalie (4,5 %) a M. canis (1,8 %). Ostatní dermatofyty jako A. benhamiae, T. tonsurans, E. floccosum a M. gypseum byly vzácnější. Spektrum dermatofytů je podobné jako v minulých letech, vysoký podíl antropofilních druhů odpovídá městské populaci. Cílem práce je podat přehled současných a budoucích možností antimykotické léčby dermatofytóz.

Seborrhoická dermatitida ve vlasech

Seborrheic dermatitis of the scalp

MUDr.Kateřina Klauzová

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 80-82

Seborrhoická dermatitida je chronické recidivující erytematoskvamózní onemocnění postihující v určité formě velké množství populace. Může se projevit v kterémkoliv věku a postihuje oblasti se zvýšenou tvorbou mazu, nejčastěji oblast kštice. Etiopatogeneticky hrají stěžejní holi kvasinky rodu Malassezie. Nejedná se většinou o závažné onemocnění, ale může snížit kvalitu života. Diagnostika se opírá zejména o klinický obraz. Zejména v oblasti kštice může imitovat psoriázu. V diferenciální diagnostice může pomoci i neinvazivní dermatoskopické vyšetření, kde byly popsány pro seborrhoickou dermatitidu zcela typické obrazy. Terapie vychází zejména...

Sdělení z praxe

Gorlin-Goltzův syndrom

Gorlin-Goltz syndrome

MUDr.Linda Vavříková, MUDr.Martin Tichý, Ph.D., MUDr.Martina Bienová, Ph.D., MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D.2

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 88-90

2U. S. G. POL s. r. o. Olomouc Gorlin-Goltzův syndrom neboli syndrom névoidních bazaliomů je autozomálně dominantně dědičné onemocnění s variabilní expresivitou a úplnou penetrancí (2) způsobené mutací PTCH genu, který se nachází na dlouhém raménku 9. chromozomu. Asi 40 % mutací vzniká de novo (3). Tento syndrom je charakterizován výskytem mnohočetných bazaliomů spolu s dalšími vývojovými odchylkami – odontogenními keratocystami čelistí, kongenitálními skeletálními abnormalitami, rozšířeným kořenem nosu, hypertelorizmem, neurologickým postižením, fibromy ovárií a vrozenými vadami ledvin a močových cest. Tzv. névoidní fáze onemocnění,...

Receptář magistraliter

Nové možnosti magistraliter přípravy v dermatologii - inovativní pěnový základ Espumil

New possibilities extemporaneous preparation in dermatology - innovative foam base Espumil

PharmDr.Sylva Klovrzová, Mgr.Soňa Brtnová, MUDr.Lada Novotná

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 84-87

3Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Pěnový základ Espumil rozšiřuje možnosti individuální přípravy léčiv v lékárnách. Článek uvádí využití pro léčivé látky běžně používané v dermatologii, jako jsou dexamethason, ichthamol, mikonazol, chlorhexidin a minoxidil. Tyto pěnové přípravky jsou vhodné pro aplikaci do vlasů a ochlupené části pokožky.

Firemní informace

Sluneční záření a jak se chránit před jeho negativními účinky

Sunlight and how to protect from its negative effects

MUDr.Jan Šternberský

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 62-65

Vzhledem k pokračujícímu nárůstu incidence kožních nádorů, jejichž vazba k působení slunečního záření je zřejmá, se stále více do popředí dostává problematika fotoprotekce. V tomto článku jsou probrány účinky slunečního záření na kůži a možnosti fotoprotekce s bližším zaměřením na sunscreeny řady Anthelios od firmy LaRoche-Posay.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Mycosis fungoides a klinické varianty Mycosis fungoides

Summary

MUDr.Eliška Langerová

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 91-93

Mycosis fungoides je primárně kožní T-buněčný non-Hodgkinský lymfom. Klinický obraz tohoto nemocnění je velmi pestrý, s čímž souvisí i většinou dlouhá diagnostická latence. Terapie je kombinovaná a multioborová. Jedná se o poměrně indolentní variantu kožního lymfomu v závislosti na stadiu a rozsahu onemocnění. Kromě klasické formy mycosis fungoides rozlišujeme další 3 klinické varianty: pagetoidní retikulózu, folikulární mucinózu a granulomatozní ochablou kůži.

Informace

XV. Dermatologický seminář v Koutech nad Desnou

MUDr. Eliška Janičová

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 97-98

Abstrakta

XIX. Olomoucká dermatologická konference

18. března 2016

Dermatol. praxi 2016; 10(2): 94-96


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.